Recent Submissions

 • Kuchnia regionalna w gastronomii hotelowej na przykładzie Poznania 

  Kozłowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Podstawowym celem gastronomii jest zaspokajanie głodu, ale może być ona także początkiem opowieści o historii, tradycjach i zwyczajach danego regionu. Opracowanie zostało poświęcone daniom regionalnym, przygotowywanym z ...
 • Idea zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie sieci Radisson Blu 

  Jurczuk, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Artykuł ma na celu ukazanie sposobów realizowania idei zrównoważonego rozwoju w sektorze hotelarstwa. Zagadnienie zostało omówione na przykładzie sieci Radisson Blu oraz podejmowanych w niej autorskich działań w zakresie ...
 • Turystyka zrównoważona na obszarach przyrodniczo cennych: konteksty teoretyczne – strategie – zastosowania 

  Majdak, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Prezentowane w artykule rozważania skupiają się wokół problematyki rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych. Poruszane kwestie przybliżają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę zagadnienia rozwoju ...
 • Motywacja, preferencje i oczekiwania turystów uczestniczących w spływach kajakowych na Wkrze 

  Zawadka, Jan; Pietrzak-Zawadka, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Celem opracowania jest przedstawienie motywów kierujących turystami uczestniczącymi w spływach kajakowych na Wkrze, a także preferencji i oczekiwań tych osób. Badania sondażowe z wykorzystaniem techniki ankiety przeprowadzone ...
 • Drzewa-pomniki przyrody jako element produktu turystyki kulturowej 

  Pietrzak-Zawadka, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W artykule poruszono problematykę wykorzystania walorów drzew, uznanych za pomniki przyrody w turystyce, które ponadto stanowią cenne pamiątki kultury i odgrywają istotną rolę w rozwijaniu i propagowaniu turystyki kulturowej. ...
 • Natura dla mieszczucha – rola miejskich muzeów przyrodniczych w popularyzacji i edukacji przyrodniczej 

  Kordowska, Monika; Kulczyk, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Celem artykułu jest charakterystyka polskich muzeów przyrodniczych znajdujących się w miastach, a w szczególności odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób placówki te przyczyniają się do zachowania bądź odbudowania powiązań ...
 • Przewodnictwo w sakralnych obiektach 

  Ostrowski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Autor przedstawia postulaty pod adresem przewodników oprowadzających turystów po obiektach sakralnych (sanktuariach, kościołach, klasztorach, ośrodkach pielgrzymkowych itp.). Wychodzi od teologicznego rozumienia sacrum i ...
 • Zasoby dziedzictwa kulturowego małych miast w Polsce i ich znaczenie w krajoznawstwie 

  Kwiatek-Sołtys, Agnieszka; Bajgier-Kowalska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Zabytki kultury materialnej są istotnym walorem krajoznawczym, decydującym o rozwoju turystyki poznawczej. Obiekty zabytkowe występują niemal we wszystkich małych miastach w Polsce. Są wśród nich obiekty wpisane na listę ...
 • Krajoznawstwo i historia sztuki – wspólne początki 

  Ziarkowski, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Dzieje historii sztuki jako dyscypliny naukowej oraz krajoznawstwa, rozumianego jako ruch społeczny, dążący do gruntownego poznania ojczystego kraju, są ze sobą mocno powiązane. Celem artykułu jest wskazanie tych związków ...
 • Krajobraz jako przedmiot doświadczania w geografii i krajoznawstwie 

  Bernat, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Celem artykułu jest wykazanie ważnej roli doświadczania krajobrazu w geografii i krajoznawstwie. Po opisaniu związku między krajoznawstwem i geografią scharakteryzowano problematykę percepcji krajobrazu. Następnie opisano ...
 • Wstęp 

  Partyka, Józef; Zdebski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
 • Od Redakcji 

  Makowska-Iskierka, Marzena ORCID; Wojciechowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
 • Rola dendroflory we wzbogacaniu walorów krajoznawczych obszarów zurbanizowanych 

  Sobolewski, Robert Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Drzewa są ważnym elementem terenów zurbanizowanych, trwale wpisanym w historię i krajobraz wielu polskich miejscowości. Ich obecność mocno powiązana jest z działalnością człowieka i historią miejsca, w którym rosną. Niniejszy ...
 • Audyt krajobrazów Polski: geneza i oczekiwania 

  Chmielewski, Tadeusz J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Krajobraz to wielkoprzestrzenne środowisko naszego życia. Jest świadectwem historii, zasobności, wiedzy i umiejętności mieszkańców danego obszaru. Wpływa na nasze samopoczucie, zainteresowania i formy aktywności. Człowiek ...