SPIS TREŚCI

1. Przyszłość cywilnoprawnych stosunków zatrudnienia
TOMASZ DURAJ
2. O potrzebie różnorodności w prawie pracy
MONIKA GŁADOCH
3. Umowy prawa cywilnego jako podstawa zatrudnienia – wybrane zagadnienia
AGATA LUDERA-RUSZEL
4. Nowe trendy gospodarcze a reguła domniemania zawarcia umowy o pracę
MAŁGORZATA GERSDORF
5. Uznanie za pracownika osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej
ANDRZEJ MARIAN ŚWIĄTKOWSKI
6. O zakresie podmiotowym prawa pracy z perspektywy koncepcji work-life balance
ALEKSANDRA PIETRAS
7. Koncepcja umowy o dzieło twórcze. Analiza krytyczna
TOMASZ DURAJ
8. Filozofia tzw. ochrony osób pracujących na zasadach cywilnoprawnych
ANNA MUSIAŁA
9. Prawo do wypoczynku osób pracujących na własny rachunek – uwagi de lege ferenda
MATEUSZ BARWAŚNY
10. Czas jako element stosunku pracy (uwagi na gruncie treści art. 22 §1 k.p.)
SŁAWOMIR DRICZINSKI
11. Umowy cywilnoprawne a specyfika zawodu nauczyciela
EWELINA SZADKOWSKA
12. Prywatne pośrednictwo pracy a świadczenie usług informacyjnych o miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
MICHAŁ BARAŃSKI
13. Zbieg ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zleceniobiorcy. Wybrane zagadnienia
MARCIN KRAJEWSKI
14. Szczególne problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców w kontekście braku bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy przez zleceniobiorcę
JOANNA CEGLARSKA-JÓŹWIAK

APPENDIX

15. Jak chronić prawa podstawowe własnych obywateli w sytuacji prymatu prawa unijnego? Garść refleksji na kanwie orzecznictwa FSK i TSUE dotyczącego Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)
BARTOSZ SOLOCH

Recent Submissions