Show simple item record

dc.contributor.authorMieczan, Paweł
dc.date.accessioned2019-05-23T09:16:19Z
dc.date.available2019-05-23T09:16:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28388
dc.description.abstractPolish exports have been recording dynamic growth in value since the changes in the economic system which began in 1989. This phenomenon can be divided into several important periods in which significant increases in the value of exports took place. Poland’s accession to the European Union was a crucial moment as it allowed the country to participate in the single market and it opened new development opportunities to entrepreneurs. The commodity structure analysis of Polish exports during the accession period was the subject of research. However, the literature available in this area was limited to indicating the main commodity groups of Polish exports and the fluctuations in the value of their sales. The paper describes this aspect by analysing the changes in the sales value of all product groups which are based on the aggregated division in the Combined Nomenclature (CN). Therefore, it answers questions related to the most dynamic sectors of Polish exports and the value of their sales, as well as the changes that have occurred in the value of sales as a result of Poland’s membership in the European Union.en_GB
dc.description.abstractPolski eksport od zmian systemu gospodarczego rozpoczętych w 1989 roku notuje dynamiczny wzrost wartości. Zjawisko to można podzielić na kilka istotnych okresów, w których następowały znaczące przyrosty wartości eksportu. Jednym z nich była akcesja do Unii Europejskiej, a tym samym uczestnictwo w jednolitym rynku, które otworzyło przed przedsiębiorcami nowe możliwości rozwoju. Analiza struktury towarowej polskiego eksportu w okresie okołoakcesyjnym była już przedmiotem badań, jednak dostępna literatura ograniczała się do wskazania głównych grup towarowych polskiego eksportu i fluktuacji wartości ich sprzedaży. W niniejszym opracowaniu opisano ten aspekt, analizując zmiany wartości sprzedaży wszystkich grup towarowych na podstawie podziału zagregowanego w nomenklaturze scalonej CN. Odpowiada ono zatem na pytania związane z najbardziej dynamicznymi sektorami w polskim eksporcie, wartością ich sprzedaży, a także zmianami, jakie nastąpiły w wartości sprzedaży w wyniku członkostwa w Unii Europejskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa; 25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectexporten_GB
dc.subjectcommodity structureen_GB
dc.subjectinternational tradeen_GB
dc.subjecteksportpl_PL
dc.subjectstruktura towarowapl_PL
dc.subjecthandel międzynarodowypl_PL
dc.titleZmiana struktury towarowej polskiego eksportu w ujęciu wartościowym w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeChange in the Commodity Structure of Polish Exports in Terms of Their Value in the First Years after Poland’s Accession to the European Unionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number46-62
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Transportu
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBielska A. (red.) (2007), Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów społeczno gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej – Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. – 1 maja 2007 r., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCieślik E. i in. (2015), Struktura towarowa handlu zagranicznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Ekonomiczne Aspekty Integracji Wybranych państw Europy Środkowo Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesCzaja I., Wach K. (2009), Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 799, Kraków.pl_PL
dc.referencesDavidson C., Matusz S., Shevchenko A. (2008), Globalization and firm level adjustment with imperfect labor markets, „Journal of Internationl Economics”, No. 75 (2), Amsterdam.pl_PL
dc.referencesFronczek M. (2013), Tendencje w polskim handlu zagranicznym na tle handlu światowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 57, Szczecin.pl_PL
dc.referencesGostomski E., Michałowski T. (2017), Handel światowy przed globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym i po nim, Studia Oecnomica Posnaniensia, Poznań.pl_PL
dc.referencesHausner J. (red.) (2013), Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesInwestycje bezpośrednie – zagraniczne, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/home.aspxf=/publikacje/zib/zib.html (data dostępu: 10 stycznia 2019).pl_PL
dc.referencesMolendowski E. (2014), Akcesja Polski do UE i jej wpływ na strumienie handlu z nowymi państwami członkowskimi (UE-10), „Studia i Materiały”, r. 18, nr 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMolendowski E., Polan W. (2013), Zmiany struktury handlu zagranicznego nowych państw członkowskich (UE-10) w latach 2000–2011 – konwergencja do wymogów jednolitego rynku europejskiego, „Trends in the World Economy”, t. 5, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPisarski M. (2013), Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera, „Ekonometria”, 4(42) 2013, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPolan W. (2017), Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004–2015 – w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku, „Studia i Prace” WNEiZ US, 2017, nr 49, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPolan W. (2015), Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 946, Kraków.pl_PL
dc.referencesRoczniki statystyczne handlu zagranicznego 1992–2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSporek T. (2006), Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego Polski po włączeniu w struktury Wspólnot Europejskich, „Studia Europejskie”, nr 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990 – 2018, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html (data dostępu: 31 stycznia 2019).pl_PL
dc.referencesWieloński A. (2010), Wielkość i struktura eksportu miarą konkurencyjności polskiego przemysłu, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 15, Warszawa –Kraków 2010, Kraków.pl_PL
dc.referencesWilkowicz Ł., Tomaszkiewicz B. (2013), Innowacyjna Gospodarka: Kto dostał najwięcej pieniędzy?, „Dziennik Gazeta Prawna”, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/679690,innowacyjna-gospodarka-kto-dostal-najwiecej-pieniedzy.html (data dostępu: 31 stycznia 2019).pl_PL
dc.contributor.authorEmailpawel.mieczan@wzieu.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.25.03
dc.subject.jelF1pl_PL
dc.subject.jelF2pl_PL
dc.subject.jelF4pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.