Show simple item record

dc.contributor.authorPałka, Patrycja
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2019-05-13T08:48:00Z
dc.date.available2019-05-13T08:48:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPałka P., Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Gałkowski A., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 305-319, doi: 10.18778/7969-307-8.31pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-307-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28171
dc.description.abstractIn the following article, the author wants to answer the question of whether and in what way names – based on examples of toponyms – should be described in the general dictionaries of the Polish language. The problem of the description of onimistic units within the linguistic lexicography is not a new problem, but the one already dealt with on numerous occasions, for example, in the work of Kazimierz Rymut [1988], Aleksandra Cieślikowa [1993], Wojciech Chlebda [2000] and Bożena Dereń [2005]. However, this problem is still valid and current. The issue of the validity of those increasingly problematic aspects of the language is failure to provide a coherent concept for names – description within the non-onomastic and non-specialist lexicographical works, which is directly influenced by the fact that these units are being omitted in most dictionaries. Consequently, one of the first aspects which needs to be taken into consideration when planning action is the presentation of the stance taken to deal with the problem of semantic values nomina propria and the discussion about the presence of toponyms in selected 19th and 20th-century dictionaries. Then the proposition of the description concept of the lexicographic names is presented, based on selected toponyms, which on the one hand, draws on the research in the field of linguistics and semantics onomastics, and on the other hand is a direct outcome of the analysis of the texts collected in the National Corpus of the Polish Language.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R. (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttoponimiapl_PL
dc.subjectleksykografiapl_PL
dc.subjectsemantykapl_PL
dc.subjectmetaforapl_PL
dc.subjectmetonimiapl_PL
dc.subjecttoponymypl_PL
dc.subjectlexicographypl_PL
dc.subjectsemanticspl_PL
dc.subjectmetaphorpl_PL
dc.subjectmetonymypl_PL
dc.titleToponimy w słownikach ogólnych języka polskiegopl_PL
dc.title.alternativeToponyms in general Polish dictionariespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number305-319pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Języka Polskiego i Dialektologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-724-3
dc.referencesBańko Mirosław (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZgółkowa Halina (red.), 1994–2005, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań.pl_PL
dc.referencesDoroszewski Witold (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymczak Mieczysław (red.), 1994, Słownik języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLinde Samuel Bogumił, 1807–1814, Słownik języka polskiego, Lwów.pl_PL
dc.referencesKarłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław (red.), 1900–1927, Słownik języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZdanowicz Aleksander et al. (red.), 1861, Słownik języka polskiego, Wilno.pl_PL
dc.referencesDunaj Bogusław (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDubisz Stanisław (red.), 2004, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAlgeo John, 1973, On defining the proper names, Gainesville.pl_PL
dc.referencesApresjan Jurij D., 1980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBartmiński Jerzy, 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.pl_PL
dc.referencesBartmiński Jerzy (red.), 1993, O definicjach i definiowaniu, Lublin.pl_PL
dc.referencesBednarek Adam, Grochowski Maciej, 1997, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.pl_PL
dc.referencesBogusławski Andrzej, 1977, O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, „Przegląd Humanistyczny” 2, 39–56.pl_PL
dc.referencesChlebda Wojciech, 2000, Ile jest Mławy w Mławie? Pochodne nazw własnych w językowym obrazie świata Polaków, „Język a Kultura”, t. 13, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, 247–259.pl_PL
dc.referencesChłopicki Władysław (red.), 2006, Kognitywizm i komunikatywizm. Dwa bieguny współczesnego językoznawstwa – dyskusja przy okrągłym stole, Kraków.pl_PL
dc.referencesCieślikowa Aleksandra, 1993, Leksykografia nazw własnych a leksykografia nazw pospolitych, [w:] Władysław Lubaś, Franciszek Sowa (red.), Wokół słownika współczesnego języka polskiego III, Kraków, 23–31.pl_PL
dc.referencesCieślikowa Aleksandra, 2006, Onimizacja, apelatywizacja i derywacja, [w:] Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz (red.), Onimizacja i apelatywizacja, Białystok, 47–56.pl_PL
dc.referencesDereń Bożena, 2005, Pochodne nazw własnych w słowniku i w tekście, Opole.pl_PL
dc.referencesGrochowski Maciej, 1993, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa Renata, 1990, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaleta Zofia, 1998, Teoria nazw własnych, [w:] Ewa Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa–Kraków, 15–36.pl_PL
dc.referencesKosyl Czesław, 1983, Forma i funkcja nazw własnych, Lublin.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz Jerzy, 1956, La position linguistique du nom propre, „Onomastica” II, 1–14.pl_PL
dc.referencesLangacker Ronald, 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublinpl_PL
dc.referencesLubaś Władysław, 2003–2004, Wyraz, leksem i syntagma w nazwach własnych, „Folia onomastica Croatica” 12–13, 323–330.pl_PL
dc.referencesMill John Stuart, 1843, A system of logic, London.pl_PL
dc.referencesNKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.pl_PL
dc.referencesPrzepiórkowski Adam, Bańko Mirosław, Górski Rafał L., Lewandowska-Tomaszczyk Barbara (red.), 2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRutkowski Mariusz, 2001 (2002), Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych, „Onomastica” XLVI, 7–29.pl_PL
dc.referencesRutkowski Mariusz, 2007, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesRymut Kazimierz, 1988, Nazwy własne w słowniku współczesnego języka polskiego, [w:] Władysław Lubaś (red.), Wokół słownika współczesnego języka polskiego, Wrocław, 117–123.pl_PL
dc.referencesRymut Kazimierz, 2003, Granica czy strefa przejściowa między nomen appallativum a nomen proprium?, [w:] Kazimierz Rymut (red.), Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe, Kraków, 9–12 [przedruk z 1979].pl_PL
dc.referencesRzetelska-Feleszko Ewa, 1993, Nazwy własne, [w:] Jerzy Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wrocław, 397–402.pl_PL
dc.referencesŠramék Rudolf, 1999, Úvod do obecné onomastyki, Brno.pl_PL
dc.referencesTaylor John Robert, 2007, Gramatyka kognitywna, Kraków.pl_PL
dc.referencesTokarski Ryszard, 1988, Konotacja jako składnik treści słowa, [w:] Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski (red.), Profilowanie w języka i w tekście, Lublin, 35–54.pl_PL
dc.referencesTokarski Ryszard, 1991, Poziomy konotacji semantycznej, „Język a Kultura”, t. 2, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wrocław, 45–52.pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki Piotr, 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-307-8.31


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe