Show simple item record

dc.contributor.authorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2019-05-13T08:08:33Z
dc.date.available2019-05-13T08:08:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGałkowski A., Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikrotoponimii i makrotoponimii, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Gałkowski A., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 267-278, doi: 10.18778/7969-307-8.27pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-307-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28167
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present some onomastic phenomena of theoretic and formal relations between two onimic categories, chrematonyms and toponyms, especially microtoponyms and macrotoponyms. The author tries to formulate the definitions and to introduce the confrontation in the range of these terms adapted to their functional meaning. Many chrematonyms have the capacity to indicate or to suggest places or some connections with them in natural environment. In that case they are similar in their functioning to the sphere of micro- and macrotoponyms. It is also possible to observe the process of toponymization of certain chrematonyms, e.g. names of mills, mines, gravel pits, buildings, ex-factories etc.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R. (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectchrematonimypl_PL
dc.subjecttoponimypl_PL
dc.subjectmikrotoponimypl_PL
dc.subjectmakrotoponimypl_PL
dc.subjectchrematonymspl_PL
dc.subjecttoponymspl_PL
dc.subjectmicrotoponymspl_PL
dc.subjectmacrotoponymspl_PL
dc.titleAspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikrotoponimii i makrotoponimiipl_PL
dc.title.alternativeThe localization aspect of chrematonyms in the light of microtoponyms and macrotoponymspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number267-278pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej, Zakład Italianistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-724-3
dc.referencesBezlaj France et al., 1983, Основеи сиcтем и трминологија на словенската ономастика. Основная система и терминогия славянской ономaстики. Grundsystem und Terminologie der Slawischen Onomastik, Skopje.pl_PL
dc.referencesBreza Edward, 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Ewa Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa– Kraków, 343–361.pl_PL
dc.referencesEichler Ernst et al. (red.), 1996, Namenforschung. Name Studies. Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. An International Handbook of Onomastics. Manuel international d’onomastique, vol. 2, Berlin–New York.pl_PL
dc.referencesGałkowski Artur, 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, wyd. II, Łódź.pl_PL
dc.referencesGołębiowska Teresa, 1969, Nazwy polskich młynów, „Onomastica” XIV (1–2), 81–120.pl_PL
dc.referencesKnappová Miloslava, 1996, Namen von Sachen (Chrematonymie) II, [w:] Ernst Eichler et al. (red.), 1567–1572.pl_PL
dc.referencesOliva Karel, 1999, Chrématonymum w teorii a praxi, „Acta Onomastica” XL, 152–155.pl_PL
dc.referencesRaimondi Gianmario, 2003, La toponomastica. Elementi di metodo, Torino.pl_PL
dc.referencesRzetelska-Feleszko Ewa, 1991–1992, Potrzeba uaktualnienia polskiej terminologii onomastycznej, „Onomastický zpravodaj ČSAV” XXXII–XXXIII, 159–163.pl_PL
dc.referencesSabio González Rafael, 2009, Algunas apreciaciones en torno a los accesos de la muralla medieval de Algeciras, „Almoraima. Revista de estudios campogibraltareños” 39, 325–348.pl_PL
dc.referencesŠrámek Rudolf, 1996, Namen von Sachen (Chrematonymie) I, [w:] Ernst Eichler et al. (red.), 1562– 1567.pl_PL
dc.referencesZagórski Zygmunt, 2002, W sprawie klasyfikowania urbanonimów (na materiale poznańskim), [w:] Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda (red.), Język polski: współczesność, historia – 2, Lublin, 91–99.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-307-8.27


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe