Show simple item record

dc.contributor.authorWysocka, Aneta
dc.contributor.editorBlumental, Ija
dc.contributor.editorPiasecka, Agata
dc.date.accessioned2019-04-10T08:43:55Z
dc.date.available2019-04-10T08:43:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWysocka A., Motto jako przestrzeń interferencji obrazów świata. Dialogi podmiotów w obrębie ramy Szachinszacha i Wojny futbolowej, [w:] W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, Blumental I., Piasecka A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 251-262, doi: 10.18778/7969-416-7.26pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-416-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27553
dc.description.abstractThe article brings analyses of semantics and functions of mottos in two documentary books by Ryszard Kapuściński: Shah of Shahs and The Soccer War. These are special kind of quotes because their subjects represent types of rationality, which are very different from the way of thinking about the world, which can be attributed to the reporter, who is the intellectualist from Europe, educated historian with historiosophical interests. The speakers in mottos in Shah of Shahs are small children, while The Soccer War is opened by a prayer of the leader of Girkua people from South Africa. Both of these types of actors involved – the children and the African – have something in common because in the traditional image of the world imbued in Polish they were associated with naivety and irrationality. Nevertheless children are also thought to be able to get a deeper, mystic insight into reality. The methodological basis of the study is the theory of linguistic picture of the world and the concept of relativity within language. The text also refers to psychological ideas about the role of narratives in individual identity. Using these analytical tools, the author shows how the metatextual frames enrich and universalize the expert, historiosophical interpretation of wars and revolutions.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBlumental I., Piasecka A. (red.), W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinterferencja obrazów światapl_PL
dc.subjectSzachinszachpl_PL
dc.subjectWojna futbolowapl_PL
dc.subjecttekstologiapl_PL
dc.subjectsemantyka tekstówpl_PL
dc.subjectpraktyka przekładupl_PL
dc.subjectsystemy językowepl_PL
dc.titleMotto jako przestrzeń interferencji obrazów świata. Dialogi podmiotów w obrębie ramy Szachinszacha i Wojny futbolowejpl_PL
dc.title.alternativeMotto as a space for interference of worldviews. Dialogues of the subjects in the metatextual frame of Shah of Shahs and The Soccer Warpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number251-262pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin, Polska)pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-776-2
dc.referencesBartmiński J. (1999, pierwodr. 1990), Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 103–120.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. (2001, pierwodr. 1993), Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 115–134.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. (2008), Polifoniczność tekstu czy podmiotu? Podmiot w dialogu z samym sobą, [w:] Podmiot w języku i kulturze, red. J. Bartmiński, A. Pajdzińska, Lublin, s. 161–183.pl_PL
dc.referencesBielińska-Gardziel I. (2009), Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFilar D. (2013), Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja MARZENIA we współczesnej polszczyźnie, Lublin.pl_PL
dc.referencesGajda S. (1996), Styl osobniczy uczonych, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole, s. 251–261.pl_PL
dc.referencesHorodecka M. (2010), Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKępa-Figura D. (2010), Relatywizm języka – pułapka bezczynności czy szansa aktywności poznawczej, [w:] Relatywizm w języku i kulturze, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 217–236.pl_PL
dc.referencesKopaliński W. (2001), Słownik symboli, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski P. (1998), Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław.pl_PL
dc.referencesNowacka B., Ziątek Z. (2008), Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A. (2001), Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, Kraków.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A. (2008), Relacje osobowe, [w:] Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław, s. 467–468.pl_PL
dc.referencesPajdzińska A. (1999), Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 83–101.pl_PL
dc.referencesPajdzińska A. (2008), Sposoby uobecniania się podmiotu w tekście, [w:] Podmiot w języku i kulturze, red. J. Bartmiński, A. Pajdzińska, Lublin, s. 225–239.pl_PL
dc.referencesPiechota M. (1992), Motto w dziele literackim. Rekonesans, [w:] Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Studia historycznoliterackie, red. R. Ocieczek, Katowice.pl_PL
dc.referencesPiekarczyk D. (2013), Metafory metatekstowe, Lublin.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska S. (1954), Wstęp do nauki o literaturze, t. 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSławiński J. (2010), Motto, [w:] Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław, s. 325.pl_PL
dc.referencesTokarski R. (2001), Typy racjonalności w językowym obrazie świata, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 231–245.pl_PL
dc.referencesTokarski R. (2010), Relatywizm w języku – relatywizm w tekście, [w:] Relatywizm w języku i kulturze, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin, s. 203–215.pl_PL
dc.referencesTokarski R. (2013), Światy za słowami, Lublin, Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesWitosz B. (2008), Podmiot w stylistyce wobec różnych koncepcji podmiotowości w dyskursie współczesnej humanistyki, [w:] Podmiot w języku i kulturze, J. Bartmiński, A. Pajdzińska, Lublin, s. 123–137.pl_PL
dc.referencesWyrwas K., Sujkowska-Sobisz K. (2005), Mały słownik terminów teorii tekstu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWysocka A. (2002), Językowy obraz Afrykanina, „Etnolingwistyka” 14, s. 175–196.pl_PL
dc.referencesWysocka A. (2013), Metatekstowy i intertekstualny wymiar motta – „Nowe Ateny...” Benedykta Chmielowskiego w „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego, „Roczniki Humanistyczne”, tom LX, z. 6, s. 175–186.pl_PL
dc.referencesKapuściński R. (1997), Lapidaria, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKapuściński R. (2000), Lapidarium IV, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKapuściński R. Tenże (2008), Dałem głos ubogim, Kraków.pl_PL
dc.referencesKapuściński R. (2008, pierwodr. 1978), Wojna futbolowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKapuściński R. (2011, pierwodr. 1969), Gdyby cała Afryka..., Warszawa.pl_PL
dc.referencesListy dzieci do Pana Boga, 1978, zebr. E. Marshall i S. Hample, red. A. Grajewska, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-416-7.26


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe