Show simple item record

dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T17:29:44Z
dc.date.available2019-03-14T17:29:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSuliborski A., Wójcik M., Przyczyny i konsekwencje współczesnych form izolacji przestrzeni mieszkaniowej w Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 259-276, doi: 10.18778/7969-240-8.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27157
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titlePrzyczyny i konsekwencje współczesnych form izolacji przestrzeni mieszkaniowej w Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number259-276pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesBańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk,pl_PL
dc.referencesBachvarov M., 2005, Osiedla zamknięte ‐ „getta” z wyboru, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 235‐244.pl_PL
dc.referencesBlakely E., Snyder M., 1997, Fortress America, Brookings Institution, Washington.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1988, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, „Przegląd Geograficzny”, 60, 4, s. 491-510.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGądecki J., 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGąsior‐Niemiec A., Glasze G., Putz R., Sinz D., 2007, Grodzenie miasta: casus Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4, 30.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2007, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa, s. 11-28.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społecznokulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnox P., Pinch S., 2006, Urban Social Geography, Pearson, Herlow.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2006, Terytorialne podsystemy społeczne o charakterze wspólnotowym w mieście, „Przegląd Geograficzny”, 78, 2, s. 231-245.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesKucharska‐Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K., 2011, Stan gospodarki mieszkaniowej w gminie Łódź, pożądane kierunki zmian, Łódź.pl_PL
dc.referencesLis P., 2008, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLis P., 2012, Współczesne wyzwania polityki mieszkaniowej, [w:] K. Pająk i in. (red.), Szkice o współczesnej polityce gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 64-100.pl_PL
dc.referencesLow S., 2003, Behind the gates: life security and the pursuit of happiness in fortress America, London, Routledge.pl_PL
dc.referencesMichałowski L., 2007, Granice bezpieczeństwa, czyli krótka historia pewnego bloku, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa, s. 99-112.pl_PL
dc.referencesOwczarek D., 2011, Zamknięte osiedla, czyli dylemat współczesnych polskich miast. Badanie porównawcze mieszkańców osiedli w Warszawie, „Przegląd Socjologiczny”, 60, 2-3, s. 365-391.pl_PL
dc.referencesPaccione M., 2001, Urban geography. A global perspective, Routlege, London-New York.pl_PL
dc.referencesSzczepańska M., 2011, Osiedla grodzone: świadomościowe aspekty podziałów społeczno‐przestrzennych i więź sąsiedzka, „Social Space Journal”, 1(3), s. 102-125.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2010, Osiedla grodzone w Łodzi formą dezintegracji terytorialnego systemu społecznego miasta, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Łódź, s. 97-108.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2013, Przemieszczenia ludności z budynków gentryfikowanych przez władze samorządowe Łodzi, [w:] J. Jakóbczyk‐Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji cz. II, XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 57-72.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe