SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – stan obecny i perspektywy rozwoju
BEATA GROCHALA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I KULTUROWE

2. Dyskurs – dyskursologia – glottodydaktyka polonistyczna
GRAŻYNA ZARZYCKA
3. Glottodydaktyczne a lingwistyczne spojrzenie na błąd językowy
MARTA SKURA
4. Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś – o kulinariach w Słowenii
MARIA WACŁAWEK, MARIA WTORKOWSKA

WOKÓŁ ZAGADNIEŃ FLEKSYJNO-SKŁADNIOWYCH

5. Polskie przyimki pierwotne a przypadki analityczne w węgierskiej perspektywie porównawczej
WIESŁAW T. STEFAŃCZYK
6. Jak liczą Polacy – lingwakulturowe aspekty gramatyki opisowej i historycznej liczebnika
PIOTR GARNCAREK
7. Aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu oraz wyzwanie dla uczących się i nauczających języka polskiego jako obcego
BEATA TERKA
8. Ekwiwalencja pozycyjna konstrukcji składniowych w teorii i praktyce glottodydaktycznej
MAŁGORZATA GĘBKA-WOLAK

WOKÓŁ AKTÓW I GATUNKÓW MOWY

9. Gatunki wypowiedzi w kontekście glottodydaktycznym
ANNA DUNIN-DUDKOWSKA
10. Językowo-komunikacyjne cechy poleceń w wybranych materiałach dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego
EWA SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ
11. Piosenka pomoże na wiele, czyli o alternatywnych sposobach kształtowania kompetencji gramatycznej
PAULINA KAŹMIERCZAK
12. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego jako reprezentacja gatunku dydaktycznego (kierunki analizy genologicznej i zapowiedź rozprawy doktorskiej)
PAULA GÓRALCZYK-MOWCZAN

WOKÓŁ DWUJĘZYCZNOŚCI

13. Pamiętniki jako źródło wiedzy o kształtowaniu się kompetencji leksykalnej (na przykładzie XVII-wiecznych Les anecdotes de Pologne… F. P. Dalairaca)
RAFAŁ ZARĘBSKI
14. W poszukiwaniu narzędzia diagnostycznego – ocena kompetencji językowej dzieci dwujęzycznych na etapie wczesnoszkolnym
BARBARA KYRC
15. Tekstowe realizacje wzorca gatunkowego życzeń pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu – perspektywa surdoglottodydaktyczna
KATARZYNA JACHIMOWSKA
16. Stopień opanowania sprawności pisania u studenta z dysfunkcją słuchu – studium przypadku
KAROLINA RUTA-KORYTOWSKA

RECENZJE

17. Kreatywny trening percepcji przed artykulacją – czyli ćwiczenia fonetyczne uwzględniające prawidłową drogę akwizycji. Uwagi na marginesie książki Ewy Kołaczek, Testuj swój polski – Fonetyka (Prolog, Kraków 2017, ss. 166)
MICHALINA BIERNACKA

Recent Submissions