Show simple item record

dc.contributor.authorKubala, Konrad
dc.date.accessioned2017-08-23T12:35:33Z
dc.date.available2017-08-23T12:35:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22459
dc.description.abstractText is dedicated to: (a) the presentation of the meaning of “rationality” and its consequences for social life in the era of institutional reflexivity; (b) a brief introduction to the problems of power resulting from “relations of defining”; (c) the presentation of small fragment of the research I still have been doing: the discourse analysis and membership categorization analysis of the articles from the socio-political weeklies (Polityka, Wprost, W Sieci, Do Rzeczy), the analysis of all exposé given by the Polish prime ministers during the Third Republic of Poland and the analysis of the regular radio program involving symbolic elites/experts as illustration of the problem of “relations of defining” as relations of power: deciding who, in what circumstances and under what conditions can count on the job, to what extent should expect to be safe, who is the creator or co-creator to various risks etc.en_GB
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest: (a) prezentacji znaczenia racjonalności oraz społecznym konsekwencjom jego używania w dobie refleksyjności zinstytucjonalizowanej; (b) krótkiemu wprowadzeniu do problematyki władzy będącej wynikiem „stosunków definiowania”; (c) przedstawieniu fragmentów wciąż prowadzonych badań: analizy dyskursu i analizy kategoryzowania przynależności materiałów pochodzących z artykułów publikowanych w tygodnikach społeczno-politycznych („Polityka”, „Wprost”, „W Sieci”, „Do Rzeczy”), analizom wszystkich exposé wygłoszonych w latach istnienia III Rzeczpospolitej przez polskich Prezesów Rady Ministrów, analizom regularnego programu radiowego z udziałem elit symbolicznych/eksperckich. Przedstawione fragmenty analiz służą jako ilustracja „stosunków definiowania”, rozumianych jako relacje władzy, tj. możliwości decydowania o tym kto, w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami może liczyć na pracę, do jakiego stopnia możemy oczekiwać bezpieczeństwa zatrudnienia, kto jest twórcą wszelkiego rodzaju ryzyk, które dotykają rynku pracy, itp.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;59
dc.subjectrationalityen_GB
dc.subjectpoweren_GB
dc.subjectrelations of definingen_GB
dc.subjectexpert elitesen_GB
dc.subjectcapitalismen_GB
dc.subjectracjonalnośćpl_PL
dc.subjectwładzapl_PL
dc.subjectstosunki definiowaniapl_PL
dc.subjectelity eksperckiepl_PL
dc.subjectkapitalizmpl_PL
dc.titleRationality in discourses on work and entrepreneurship. Institutional reflexivity vs. dominating methods of defining reality in (post)transformational Polanden_GB
dc.title.alternativeRacjonalność w dyskursach o pracy i przedsiębiorczości. Refleksyjność zinstytucjonalizowana a dominujące sposoby definiowania rzeczywistości w Polsce (po)transformacyjnejpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016en_GB
dc.page.number[23]-41
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Department of Sociology of Politics and Morality
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBeck U. (2005), Władza i przeciwwładza w epoce gospodarki globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck U., Lau Ch. (2004), Entgrenzung und Entscheidung: was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung?, Suhrkamp, Frankurf a. Main.pl_PL
dc.referencesBerger P., Luckmann Th. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogun R., Osterlund M., Warsewa G. (1992), Arbeit und Umwelt im Risikobewusstsein von Industriearbeiten, “Soziale Welt”, Vol. 2, pp. 237−245.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (2006), Reprodukcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (2011), O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCastells M. (2013), Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCernat L. (2006), Europeanization, Varieties of Capitalism and Economic Performance in Central and Eastern Europe, Basingstoke, Hampshire.pl_PL
dc.referencesChakrabarty B., Bhattacharya N. (2008), The governance discourse: a reader, Oxford University Press, New Delhi‒New York.pl_PL
dc.referencesChouliaraki L., Fairclough N. (2002), Discourse in late modernity: rethinking critical discourse analysis, Edinburgh University Press, Edinburgh.pl_PL
dc.referencesDean M. (2010), Governmentality: power and rule in modern society, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesDuszak A., Fairclough N. (2008), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesFairclough N. (2003), Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1981), Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of Political Reason In The Tanner Lectures on Human Values, University of Utah Press, Salt Lake City.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1988), Politics and Reason, [in:] L. D. Kritzman, Politics, philosophy, culture: interviews and other writings, 1977–1984, Routledge, New York, pp. 57−85.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2002), Porządek dyskursu, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2010), Bezpieczeństwo terytorium populacja. Wykłady w Collège de France 1977/1978, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2011), Narodziny biopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrydman R., Goldberg M. D. (2013), Mechaniczne rynki a świat realny. Wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarfinkel H. (2007), Studia z etnometodologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (1982), Labour and Interaction, [in:] J. B. Thomson, D. Held (eds.), Habermas: Critical Debates, Mcmillan Press, London, pp. 149−162.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2006), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2009) Ryzyko, zaufanie, refleksywność, [in:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 235−252.pl_PL
dc.referencesGrant D., Hardy C., Oswick C., Putnam L. (2004), Sage handbook of organizational discourse, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesGrice H. P. (1980), Logika i konwersacja, [in:] B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, Czytelnik, Warszawa, pp. 91−114.pl_PL
dc.referencesHabermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHabermas J. (2002), Teoria działania komunikacyjnego, t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (2013), Zakończcie ten kryzys, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesLash Ch. (2009) Systemy eksperckie czy kontekstowa interpretacja? Kultura i instytucje w zdezorganizowanym kapitalizmie, [in:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 253−275.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (2012), Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.pl_PL
dc.referencesMacIntyre A. (2007), Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, WAiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMautner G. (2011), Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych, [in:] R. Wodak, M. Krzyżanowski (red. naukowa), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, pp. 51−88.pl_PL
dc.referencesMay T. (2000), A Future for Critique? Positioning, Belonging and Reflexivity, “European Journal of Social Theory”, Vol. 3, No. 2, pp. 157−173.pl_PL
dc.referencesMiller P., Rose N. (2008), Governing the present: administering economic, social and personal life, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMills Ch. W. (2008), Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNegri A. (2013), Kryzys prawa wartości opartej na pracy, [in:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 147−159.pl_PL
dc.referencesOffe C. (1985), Disorganized Capitalism: Contemporary Transformation of Work and Politics, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesRodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSalskov-Iversen D., Hansen H. K., Bislev S. (2000), Governmentality, Globalization, and Local Practice: Transformations of a Hegemonic Discourse, “Alternatives”, Vol. 25, No. 2, pp. 183−222.pl_PL
dc.referencesSchütz A. (2008), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesSennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkidelsky R. (2012), Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSloterdijk P. (2011), Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVan Dijk T.A. (2001), Badania nad dyskursem, [in:] T.A. Van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 9−44.pl_PL
dc.referencesWeber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeber M. (2011), Racjonalność, władza, odczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesWeeks K. (2011), The Problem with Work. Feminism, Marxism, Antiwork Politics and Postwork Imaginaries, Duke University Press, Durham‒London.pl_PL
dc.referencesWodak R. (2011), Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, [in:] R. Wodak, M. Krzyżanowski (red. naukowa), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, pp. 11−28.pl_PL
dc.referencesWoroniecka G. (2001), Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoroniecka G. (2003), Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWynne B. (1989), Frameworks of rationality in risk management, [in:] J. Brown, Environmental Threats, Belhaven Press, London, pp. 33−45.pl_PL
dc.referencesWynne B. (1996a), May the sheep safely graze? A reflexive view of the expert-lay knowledge divide, [in:] S. Lash , B. Szerszyński, B. Wynne (eds.), Risk, Environment and Modernity, Sage Publications, London, pp. 44−83.pl_PL
dc.referencesWynne B. (1996b), The identity parades of SKK: Reflexivity, engagements and politics, “Social Studies of Science”, Vol. 26, pp. 357−391.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsuspenso@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.59.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record