Show simple item record

dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.contributor.editorMaik, Wiesław
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2017-04-25T08:54:21Z
dc.date.available2017-04-25T08:54:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDmochowska-Dudek K., Fotogrametria bliskiego zasięgu – nowe możliwości dla badań w geografii osadnictwa, [w:] Nowe i stare perspektywy i ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku, (red.) Maik W., Suliborski A., Wójcik M., ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [173]–186, doi: 10.18778/8088‐505‐9.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-505-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21359
dc.description.abstractWspółcześnie ogromny postęp technologiczny (nowe metody i techniki badawcze w kartografii, fotogrametrii, fotointerpretacji i teledetekcji) daje geografom dostęp do ogromnej zasobu danych przestrzennych. Powszechna „produkcja” informacji przestrzennych, której doświadczamy na przełomie XX i XXI w. pozwala geografom na podejmowanie badań i rozwiązywanie problemów, które niegdyś były trudne do realizacji – przede wszystkim ze względu na ich czaso‐ i kosztochłonność. Celem stawianym w artykule jest omówienie fotogrametrii bliskiego zasięgu w budowie modeli 3D i geowizualizacji, oraz ich wykorzystanie w badaniach osadniczych. Przykładowe prezentacje mają na celu zwrócenie uwagi na coraz łatwiejszy i powszechniejszy dostęp do danych przestrzennych, które dzięki użyciu narzędzi i technik komputerowych z jednej strony stanowić mogą materiał źródłowy do badań, z drugiej umożliwiają opracowanie finalnych form przekazu informacji geograficznej o wysokich walorach estetycznych i poznawczych.pl_PL
dc.description.abstractNowadays, a technological progress (new methods and techniques in cartography, photogrammetry, aerial and remote sensing) gives geographers access to a huge amount of spatial data. Universal "production" of spatial information, which we experience at the turn of the century allows geographers to undertake research and problems that were once difficult to implement – mainly due to their time‐ and cost effectiveness. The aim of the article is to discuss the close range photogrammetry in building 3D models and geovisualization, and their use in settlement research. Examples of presentations intended to draw attention to the increasingly easier and more widespread access to spatial data, which through the use of tools and computer technology on the one hand can serve as source material for research, on the other, permit the design of the final forms of communication of geographical information about the high aesthetic and cognitive.pl_PL
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w ramach realizacji projektu pt.: „Reprezentacje przestrzenne osiedli wiejskich w Polsce” finansowanego ze środków NCN, 2014/13/B/HS4/00481.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaik W., Suliborski A., Wójcik M. (red.), Nowe i stare perspektywy i ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesPodstawowe idee i koncepcje w geografii;9
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectfotogrametria bliskiego zasięgupl_PL
dc.subjectGISpl_PL
dc.subjectgeografia osadnictwapl_PL
dc.subjectclose‐range photogrammetrypl_PL
dc.subjectsettlement geographypl_PL
dc.titleFotogrametria bliskiego zasięgu – nowe możliwości dla badań w geografii osadnictwapl_PL
dc.title.alternativeClose range photogrammetry – possibilities for the settelment geography new researchpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[173]-186pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-213-3
dc.referencesAdamczyk J., Będkowski K., 2007, Metody cyfrowe w teledetekcji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAgisoft PhotoScan User Manual: Professional Edition, 2016, http://www.agisoft.com/pdf/photoscan‐pro_1_2_en.pdf [dostęp: 02.2016].pl_PL
dc.referencesArias P., Herraez J., Lorenzo H., Ordonez C., 2005, Control of structural problems in cultural heritage monuments using close‐range photogrammetry and computer methods, „Computers and Structures”, 83, s. 1754–1766.pl_PL
dc.referencesBernasik J., Mikrut S., 2007, Fotogrametria inżynieryjna, Akademia Górniczo‐Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski P. J., 2002, Kartografia dynamiczna – wyzwania metodyczne i techniczne, [w:] W. Pawlak (red.), Świat mapy – świat na mapie, Uniwersytet Wrocławski, Pracowania Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKozieł Z., 2001, Geokompozycje jako ujęcia wideograficzne, „Polski Przegląd Kartograficzny”, t. 33, nr 4, s. 315–327.pl_PL
dc.referencesKurczyński Z., Preuss R., 2003, Podstawy fotogrametrii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1998, Metodologia polskiej geografii osadnictwa, [w:] J. Kaczmarek (red.), Metodologia polskiej geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, s. 7–14.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2005, Wprowadzenie [w:] S. Liszewski, W. Maik, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 9–17.pl_PL
dc.referencesMartínez J., Soria‐Medina A., Arias P., Buffara‐Antunes A. F., 2012, Automatic processing of Terrestrial Laser Scanning data of building façades, „Automation in Construction”, 22, s. 298–305.pl_PL
dc.referencesPasławski J., 2002, Obiekty i zjawiska w rzeczywistości i na mapie, [w:] W. Pawlak (red.), Świat mapy – świat na mapie, Uniwersytet Wrocławski, Pracowania Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPawlak W., 2002, Kartografia jako składnik kultury i cywilizacji, [w:] W. Pawlak (red.), Świat mapy – świat na mapie, Uniwersytet Wrocławski, Pracowania Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSawicki P., Rolka J., Urbański W., 2000, Stereofotogrametryczna inwentaryzacja obiektu architektonicznego na podstawie niemetrycznych zdjęć cyfrowych średniej rozdzielczości, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 11.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2005, W poszukiwaniu geograficznej tożsamości geografii osadnictwa i ludności, [w:] S. Liszewski, W. Maik, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesTrafas K., 1999, O roli kartografii w geografii polskiej nieco inaczej, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 31, 1, s. 15–20.pl_PL
dc.referencesYilmaz H. M., Yakar M., Yildiz F., 2008, Documentation of historical caravansaries by digital close range photogrammetry, „Automation in Construction”, s. 489–498.pl_PL
dc.referencesZawieska D., 2013, Automatyczna rekonstrukcja modeli 3D małych obiektów bliskiego zasięgu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25, s. 295–302.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088‐505‐9.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska