Show simple item record

dc.contributor.authorOkraszewska, Ewelina
dc.date.accessioned2017-03-30T09:38:48Z
dc.date.available2017-03-30T09:38:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21052
dc.description.abstractThe objective of the article is to introduce a new concept of energy democracy and to show the importance of the society in developing a new green economy system, identification of barriers and benefits to develop energy democracy and to present the most promising renewable energy sources. Energy democracy is a system that allows the active participation of citizens of the country concerned, at both the stage of decision-making regarding the creation of the energy model of the economy as well as being involved in its construction, while exercising control over it. Prosuments energy brings socio-economic benefits, stimulates local development, social innovation and cooperation. Decentralized systems carry with them the possibility of dividing not only the costs but also the benefits of renewable energy. The main barrier to energy democracy is the lack of appropriate regulations that allow its free development. Moreover, according to the above article other barriers are also low society awareness about the benefits of green renewable energy sources, the lack of financial support from the government. However, consistently implemented concept of renewable energy sources and active public participation in this process can contribute to success in this field.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest przybliżenie nowego pojęcia demokracji energetycznej oraz ukazanie znaczenia społeczeństwa w rozwoju nowego systemu zielonej gospodarki, identyfikacja barier i korzyści rozwoju demokracji energetycznej, a także przedstawienie najbardziej perspektywicznych źródeł energii odnawialnej. Demokracja energetyczna to system, który pozwala na aktywne uczestnictwo obywateli danego kraju zarówno na etapie podejmowania decyzji dotyczących tworzenia modelu energetycznego gospodarki, jak i angażowania się w jego budowę, przy jednoczesnym sprawowaniu nad nim kontroli. Taka energetyka prosumencka przynosi korzyści społeczno-gospodarcze, pobudza rozwój lokalny, innowacje społeczne, a także współpracę. Zdecentralizowane systemy niosą ze sobą możliwość podziału nie tylko kosztów, ale także korzyści z OZE. Jednakże do głównych przeszkód w zakresie demokracji energetycznej należy brak odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających jej swobodny rozwój. Ponadto, jak wynika z niniejszego artykułu, bariery stanowią również: niska świadomość społeczeństwa o korzyściach płynących z zielonych odnawialnych źródeł energii, brak wsparcia finansowego ze strony rządu, a także trudności w zmianach współczesnego systemu energetycznego opartego na źródłach konwencjonalnych. Jednakże bazowanie na doświadczeniach innych państw, np. Niemiec, które posiadają dobrze rozwinięty sektor energetyki obywatelskiej, może przynieść wiele pomocnych rozwiązań w tym obszarze. Także konsekwentnie realizowana koncepcja wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii i aktywnego udziału społeczeństwa w tym procesie może przyczynić się do odniesienia sukcesu w tej dziedzinie. Mimo iż Polska obecnie nie znajduje się wśród krajów, które są liderami w dziedzinie OZE, to wchodzi ona na dobrą drogę w stronę wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej jej produkcji, jak i ograniczenia zużycia konwencjonalnych źródeł energii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii; 2
dc.subjectenergy democracyen_GB
dc.subjectrenewable energyen_GB
dc.subjectprosumersen_GB
dc.subjectsocietyen_GB
dc.subjectgreen energyen_GB
dc.subjecteconomyen_GB
dc.subjectdemokracja energetycznapl_PL
dc.subjectenergia odnawialnapl_PL
dc.subjectprosumentpl_PL
dc.subjectspołeczeństwopl_PL
dc.subjectzielona energiapl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.titleDemokracja energetyczna - społeczeństwo jako prosument energii elektrycznejpl_PL
dc.title.alternativeEnergy democracy – society as the prosumer of the electricityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[39]-50
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.pl_PL
dc.referencesJakubiak J., Maciukiewicz R., Piasecka A., Energia wiatrowa, READ A BOOK, Słupsk 2010.pl_PL
dc.referencesJankowska K., Spółdzielnie energetyczne – przykład niemieckiej energetyki obywatelskiej, „Czysta Energia” 2014, nr 9.pl_PL
dc.referencesOdmienić przyszłość energetyki: społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Analiza EKES-u na temat roli społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu dyrektywy UE w sprawie odnawialnych źródeł energii, styczeń 2015.pl_PL
dc.referencesRak J., Kalda G., Innowacyjne metody wykorzystania źródeł energii słonecznej, Mikołajew 2007, Prace Naukowe Mikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, t. 73.pl_PL
dc.referencesRegionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Dokument przyjęty uchwałą nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2015 r.pl_PL
dc.referencesRifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, tłum. A. Olesiejuk, K. Różycka, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.pl_PL
dc.referencesSzwed D., Maciejewska B., Demokracja energetyczna, Zielony Instytut, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referenceswww.giwk.pl (dostęp: 14.07.2016).pl_PL
dc.referenceswww.odnawialnezrodlaenergii.pl (dostęp: 14.07.2016).pl_PL
dc.referenceswww.oze.pl (dostęp: 14.07.2016).pl_PL
dc.referenceswww.pl.boell.org/pl (dostęp: 14.07.2016).pl_PL
dc.referenceswww.tpa-horwath.pl (dostęp: 14.07.2016).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.43.03
dc.relation.volume43pl_PL
dc.subject.jelA13
dc.subject.jelP28
dc.subject.jelQ42


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record