CONTENT


  Wstęp

  Artykuły

 1. Nowe metody promocji czytelnictwa w przestrzeni miejskiej
  Magdalena Wójcik
 2. Biblioterapia – ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegląd na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych
  Wanda Matras-Mastalerz
 3. „Zilustrować niewysławialne” – o obrazach w filozoficznych picturebookach dla dzieci
  Alina Brzuska-Kępa; Rafał Kępa
 4. Twórczość Trudi Canavan. Analiza recepcji wśród czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź–Polesie
  Mateusz Szymański
 5. Współczesne trendy w edukacji przyszłych nauczycieli bibliotekarzy na przykładzie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
  Mariola Antczak
 6. Historia rozwoju pierwszych chińskich maszyn do pisania: od urządzeń mechanicznych do współczesnych komputerów
  Michał Żytomirski
 7. O potrzebie stworzenia Słownika biograficznego ziemi łęczyckiej. Ogólne zasady opracowania kompendium i jego znaczenie dla regionu
  Jacek Ladorucki; Tomasz Stolarczyk

 8. Materiały

 9. Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011–2015
  Agata Walczak-Niewiadomska
 10. Wspomnienie o Docent Barbarze Sordylowej (1934–2016)
  Hanna Tadeusiewicz
 11. Stanisław Kowalik, Uśpione społeczeństwo: szkice z psychologii globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2015, 310 ss. [Recenzja]
  Małgorzata Całka
 12. Library services from birth to five: delivering the best start / ed. By Carolynn Rankin, Avril Brock. London: Facet Publishing, 2015, 326 pp. [Recenzja]
  Agata Walczak-Niewiadomska
 13. Jan Muszkowski, Życie książki / edycja krytyczna w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ze wstępem Hanny Tadeusiewicz. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, 476 ss. [Recenzja]
  Rafał Kępa
 14. Agnieszka Chamera-Nowak, Biblioteka, której nie ma... Andrzej Edward Koźmian i jego książki, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, 432 ss. [Recenzja]
  Monika Sulejewicz-Nowicka

 15. Sprawozdania

 16. Sprawozdanie z konferencji „Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog” (Łódź, 29–30 maja 2015 r.)
  Ewa Andrysiak; Ewa Obała
 17. „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś”. IX Ogólnopolska Konfe-rencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców (Katowice, 10 grudnia 2015 r.)
  Joanna Kamińska
 18. Ogólnopolska konferencja naukowo–dydaktyczna „Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży” (Łódź, 2–3 lutego 2016 r.)
  Anna Iwicka-Okońska
 19. Konferencja dydaktyczna „Nowoczesne technologie, urządzenia i formy pracy w rozwijaniu kompetencji czytelniczych” (Włocławek, 15–16 marca 2016 r.)
  Alina Brzuska-Kępa
 20. „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”. Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 r.)
  Magdalena Kwiatkowska
 21. X konferencja bałtycka: „Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno- -informacyjnej” (Gdańsk, 11–13 maja 2016 r.)
  Natalia Pamuła-Cieślak
 22. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” (Bydgoszcz, 19–20 maja 2016 r.)
  Tomasz Stolarczyk
 23. Uwagi na temat monitoringu bibliotek publicznych z punktu widzenia praktyki zarządzania instytucjami kultury: na marginesie konferencji „Biblioskan: Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych” (Łódź, 15 marca 2016 r.)
  Jacek Czarnowski
 24. Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego – sprawozdanie z wyjazdu w ramach programu ERASMUS+
  Teresa Górniak
 25. „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” IV edycja: sprawozdanie (Łódź, 20–21 października 2016 r.)
  Mariola Antczak

Recent Submissions

View more