Show simple item record

dc.contributor.authorStawska, Joanna
dc.date.accessioned2017-01-02T10:14:48Z
dc.date.available2017-01-02T10:14:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationJ. Stawska, Etyka na rynku usług doradztwa i pośrednictwa finansowego, [w:] I. D. Czechowska (red.), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, ser. Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 203-218.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-212-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20271
dc.descriptionEtyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finansów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będących w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz więcej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej monografii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto perspektywę poznawczą, wyprowadzoną z teorii etyki biznesu, relacji świadczeniodawca usługi finansowej–świadczeniobiorca (osoba indywidualna). Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, m.in. do studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat etyki procesów finansowych, a także do członków gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów w relacjach z instytucjami, będą mogli lepiej zarządzać finansami osobistymi.pl_PL
dc.description.abstractCelem niniejszego rozdziału jest ustalenie znaczenia postępowania instytucji doradztwa i pośrednictwa finansowego zgodnie z zasadami etyki na rynku usług finansowych. Problem badawczy dotyczy postępowania zgodnie z zasadami etyki na rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego. Do osiągnięcia postawionego celu zastosowano głównie metodę analizy literatury przedmiotu, danych prezentowanych przez organizacje doradców finansowych oraz analizę aktów prawnych. Opracowanie składa się z trzech części: w pierwszej skupiono uwagę na znaczeniu etyki na rynku usług finansowych, w drugiej przedstawiono instytucje doradztwa i pośrednictwa finansowego na rynku usług finansowych (z wyłączeniem banków oraz ubezpieczycieli), natomiast w części trzeciej zaprezentowano kodeksy etyki oraz instytucje je stosujące na rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego. W wyniku przeprowadzonych analiz zauważono, że postępowanie zgodnie z zasadami etyki na rynku usług i doradztwa finansowego jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju i stabilności tego rynku.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to present advisory institutions and financial intermediaries that act according to the code of ethics and an indication of the importance of these institutions to the financial services market. The research problem is to determine the importance of following the rules of ethics advisory market and financial intermediation. To achieve this objective were used: the method of the literature analysis, the data presented by the organizations, financial advisors and analysis of legal acts. The paper consists of three parts: the first focuses on the importance of ethics for the financial services market, the second shows the counseling institutions and financial intermediaries on the financial services market, while the third part presents the codes of ethics and the institutions applying them on the advisory market and financial intermediation. It is worth noting that the market for advisory and financial intermediation in Poland requires higher standards of services provided also by increasing the role of ethical advice and financial intermediation.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została wydana w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim: program edukacji ekonomicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofEtyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, ser. Ekonomia;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdoradztwo finansowepl_PL
dc.subjectpośrednictwo finansowepl_PL
dc.subjectkodeks etykipl_PL
dc.subjectfinancial advisingpl_PL
dc.subjectfinancial intermediationpl_PL
dc.subjectcode of ethicspl_PL
dc.titleEtyka na rynku usług doradztwa i pośrednictwa finansowegopl_PL
dc.title.alternativeEthics on the Market of Advisory Services and Financial Intermediationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Joanna Stawska, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number203-218pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-375-8
dc.referencesBarembruch A., Znaczenie doradztwa kredytowego w sprzedaży kredytów, [w:] E. Gostomski, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce. Podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesCzechowska I. D., Kodyfikacja standardów etycznych ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1(58).pl_PL
dc.referencesDziałalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesEurofinas, http://www.eurofinas.org/index.php?page=about-us.pl_PL
dc.referencesEFPA Polska, http://www.efpa.pl/artykuly3.php?id=kode-ksetyki&men=efpapolska.pl_PL
dc.referencesEFPA, http://www.efpa.pl/artykuly.php?id=efpaeuropa.pl_PL
dc.referencesEFFP-European Federation of Financial Professionals, http://www.effp.pl/page/28.html.pl_PL
dc.referencesFreeman E., Strategic Management:A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Wykłady z etyki biznesu, WSPiZ, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGasparski W., Europejskie standardy etyki biznesu, http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/ Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/WGasparskiEuropStandEtykiBiznesu.pdf.pl_PL
dc.referencesKanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, http://www.zwia-zekdoradcow.org/userfiles/kanon_dobrych_ praktyk.pdf.pl_PL
dc.referencesKlimek J., Etyka biznesu, Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKodeks etyki dla przedsiębiorców, http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html.pl_PL
dc.referencesKodeks Związku Niezależnych Doradców Finansowych, http://www.zndf.pl/kodeks-zndf.pl_PL
dc.referencesLipiński C., Etyka w bankowości – dylematy pracownika bankowego, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2008, vol. 11, nr 2.pl_PL
dc.referencesNational Codes of Conduct for Consumer Lending, Eurofinas, http://www.eurofinas.org/uploads/documents/reports/CodesConduct.pdfpl_PL
dc.referencesPolski rynek doradztwa finansowego na tle największych rynków europejskich, http://gf24.pl/polski-rynek-doradztwa-finansowego-na-tle-najwiekszych-rynkow-europejskich/.pl_PL
dc.referencesRegulamin Pracy Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce-Związku Pracodawców, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych. Kredyty hipoteczne, http://www.zwiazekdoradcow.org/userfiles/xpages/fi-les/Rekomendacja_dobrych_praktyk_ dla_Doradcow_kredytowych.pdf.pl_PL
dc.referencesRynek doradztwa finansowego w Polsce 2012, Raport Bankier.pl i „Wprost”, http://www.bankier.pl/ static/att/90000/2492942_Ra-portRynekDoradztwaFinansowegowPolsce2012.pdf.pl_PL
dc.referencesSteinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesStrzelecki A., Moda na etykę. Współczesna refleksja etyczna w biznesie i fenomen jej popularności, „Studia i Materiały” 2005, nr 1.pl_PL
dc.referencesStatut Związku Firm Doradztwa Finansowego, Związek Firm Doradztwa Finansowego, http://www. zwiazek-doradcow.org.pl_PL
dc.referencesThe Global Sullivan Principles of Social Responsibility, http://www.thesullivanfoundation.org/.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, DzU 1991, nr 55, poz. 235, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, DzU 1989, nr 35, poz. 195, ze zm.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 99/08 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pl_PL
dc.referencesWaliszewski K., Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, [w:] A. Janc (red.), Banki i system bankowy w obliczu kryzysów finansowych, „Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 155.pl_PL
dc.referencesWaliszewski K., Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych – znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki, „Problemy Zarządzania” 2014, vol. 12, nr 4(48), t. 1: Współczesne wyzwania w bankowości i finansach.pl_PL
dc.referencesWaliszewski K, Współpraca banków i doradców finansowych w Polsce – szanse i zagrożenia dla banków i sektora bankowego, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3(42).pl_PL
dc.referencesWiśniewska M., Kodeks dobrej praktyki bankowej jako zbiór norm etycznych i ważny element kultury bankowego środowiska zawodowego. Etyka biznesu i etyka zawodowa, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2003, vol. 6.pl_PL
dc.referencesZasady Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, czerwiec 2015.pl_PL
dc.referencesZwiązek Firm Doradztwa Finansowego, http://www.zwiazek-doradcow.org/index.php/czlonkowie- zfdf.pl_PL
dc.referencesZwiązek Niezależnych Doradców Finansowych, http://www.zndf.pl/o-zwiazku.pl_PL
dc.referenceshttp://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=8.pl_PL
dc.referenceshttp://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC.pl_PL
dc.referenceshttp://www.posrednicy.org.pl/statut.pl_PL
dc.referenceshttp://www.bipar.eu/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.posrednicy.org.pl/kodeks-etyki.pl_PL
dc.referenceshttps://www.bgk.com.pl.pl_PL
dc.referenceshttps://www.kpf.pl/pliki/komen-tarz_eksperta/odpowiedzialny_kredyt.pdf.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska