SPIS TREŚCI

1. Analiza porównawcza badań Delphi dotyczących innowacyjności Wielkopolski / Comparative analysis Delphi research related to Wielkopolska`s innovation
Katarzyna Ragin-Skorecka, Magdalena Krystyna Wyrwicka
2. Interdyscyplinarne dylematy granic starszego wieku – wstęp do rozważań nad wiekiem granicznym starszych konsumentów / The interdisciplinary dilemmas of chronological criterion of old age – preliminary studies on older consumers
Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
3. A comparative analysis of EU coherence policy’s influence on the innovation and competitiveness of Central-Eastern European states in the years 2004–2014 / Analiza porównawcza wpływu polityki spójności UE na innowacyjność i konkurencyjność państwa Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004–2014
Andrzej Łączak
4. Kultura organizacji wirtualnych. Charakterystyka e-kultury / Organizational culture in virtual corporations. The characteristic of e-culture
Helena Bulińska-Stangrecka
5. Wpływ zmian w strukturze pracujących na konwergencję kapitału ludzkiego w Polsce i Europie / The impact of changes in the employment structure on convergence of human capital in Poland and Europe
Ewa Kusideł, Artur Gajdos
6. Social mobility in Polish transport within urban areas in the context of the development of sustainable transport / Mobilność społeczna w polskim transporcie na obszarach zurbanizowanych w kontekście rozwoju transportu zrównoważonego
Urszula Motowidlak
7. Intensywność konkurencji w erze powszechnego wykorzystania Internetu / The intensity of competition in the era of ubiquitous Internet usage
Sylwia Talar
8. Wpływ governance i good governance na strukturę administracji samorządowej / The impact of governance and good governance on the structure of local administration summary
Aldona Podgórniak-Krzykacz
9. Terytorium jako podstawowa płaszczyzna rozwoju przedsiębiorstw / Territory as a primary plane of the development of enterprises
Monika Słupińska
10. Globalny rynek finansowania inwestycji infrastrukturalnych w warunkach rosnącego znaczenia infrastruktury we współczesnym świecie / Global market of infrastructure project funding in terms of growing significance of infrastructure in contemporary world
Krystyna Brzozowska

Recent Submissions