Aksjologiczne, medyczne i prawne aspekty legalizalizacji narkotyków miękkich
red. Tomasz Bekrycht


SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
Bekrycht, Tomasz
2. Czy chcemy legalnych narkotyków? / Do we want legal drugs?
Sebastian Matyjek
3. Dlaczego w Holandii temat narkotyków miękkich nie jest kontrowersyjny? Historyczne i społeczne uwarunkowania Holendrów i ich wpływ na kształtowanie się prawa / Why in the Netherlands the subject of soft drugs is not controversial? Historical and social conditions of the Dutch society and their influence on law
Magdalena Nazimek
4. Problem legalizacji narkotyków miękkich w Polsce na tle regulacji prawnych przyjętych w Republice Czeskiej oraz w Królestwie Niderlandów / The issue of legalizing soft drugs in Poland against the legal regulations adopted in the Czech Republic and in the Netherlands
Marcin Fiedukowicz
5. Fiskalne aspekty legalizacji miękkich narkotyków. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Fiscal aspects of soft drugs legalization. Experience from the United States of America
Artur Tim
6. Analiza argumentu zdrowia publicznego w dyskusji nad legalizacją miękkich narkotyków / Analysis of a public health argument in a debate on legalization of soft drugs
Katarzyna Grotkowska, Konrad Kobyliński
7. Medyczny aspekt legalizacji miękkich narkotyków – zagrożenie czy szansa na skuteczne leczenie? / Medical aspect of legalizing soft drugs − threat or opportunity for effective treatment?
Amalia Habib
8. Prawo do świadczeń zdrowotnych wobec dyskusji dotyczącej legalizacji miękkich narkotyków / Right to health care services in view of discussion on legalization of soft drugs
Błażej Kmieciak
9. Czy potrzebna jest legalizacja narkotyków? Wybrane aspekty społeczno-psychologiczne / Is legalization of drugs needed? Selected social and psychological aspects
Beata Marciniak
10. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w trzy lata po jej wejściu w życie – raport z praktyki stosowania / The Act amending the Prevention of Drug Abuse Act 3 years after its enforcement – a report on application
Piotr Kubaszewski
11. Umorzenie postępowania karnego w trybie art. 62a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jako pozytywny środek reakcji karnoprawnej stosowany wobec sprawców posiadających narkotyki miękkie w nieznacznej ilości i przeznaczone na własny użytek / Discontinuance of criminal proceedings under Art. 62a of the Prevention Drug Abuse Act of 29 July 2005 as a positive measure of the criminal and legal reaction applied against perpetrators who are in possession of soft drugs in a negligible quantity and for personal use
Adrian Bartha
12. Wybrane problemy praktyczne w orzekaniu w przedmiocie przestępstw narkotykowych / Selected practical problems in the judgement concerning drug offences
Michał Błoński
13. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., II KK 219/14 / Commentary on the sentence of the Supreme Court – December 3, 2014, Ref. No. II KK 219/14
Magdalena Mazurek-Wardak, Zbigniew Wardak
14. O pojęciu abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego. Rozważania z pogranicza dogmatyki i teorii prawa karnego / Abstract exposure of legal good to danger. Considerations between criminal and legal dogmatics and a theory of criminal law
Mateusz Filipczak

Recent Submissions