Tytuł zeszytu
Badania diachroniczne w Polsce. Pamięci Profesora Witolda Stefańskiego (1953–2013) / Diachronic Studies i n Poland. In Memory of Professor Witold Stefański (1953–2013)

Redaktorzy zeszytu
Dawid Lipiński, Krzysztof Tomasz Witczak


SPIS TREŚCI

1. Wstęp


CZĘŚĆ I: FONOLOGIA HISTORYCZNA

2. PIOTR SORBET
Próba klasyfikacji zmian paragogicznych w językach romańskich
3. MAREK DOLATOWSKI
Pochodzenie etnolektu hałcnowskiego w świetle fonetyki i fonologii historycznej

CZĘŚĆ II: MORFOLOGIA HISTORYCZNA

4. MARTA WOŹNICKA
Zmiany w paradygmacie koniugacyjnym od gockiego po współczesną niemczyznę
5. KAROLINA TRACZYK
„Poczwara w nayforemnieyszym ięzyku”. O formach typu ćmów, pchłów i piekłów
6. ANNA BUNCLER
O inwentarzu przypadków w pierwszych gramatykach języka fińskiego


CZĘŚĆ III: SŁOWOTWÓRSTWO GNIAZDOWE

7. KRZYSZTOF WAŚKOWSKI
Gniazda słowotwórcze w badaniach historycznojęzykowych (na materiale polskiej leksyki animalistycznej)
8. ZUZANNA KRÓTKI
O łakomstwie słów parę. Polskie leksemy o rdzeniu łacz-/łak-


CZĘŚĆ IV: SEMANTYKA HISTORYCZNA

9. DAWID LIPIŃSKI
Łacińskie pius a problemy definiowania słów i wyrażeń w językach historycznych
10. EWELINA ŁADZIAK
Dotykając powierzchni. Przymiotniki opisujące wrażenia odbierane przez zmysł dotyku
11. NATALIA ŻOCHOWSKA
Przysłówki mimo woli i mimowolnie. Spojrzenie diachroniczne


CZĘŚĆ V: DYSKURS HISTORYCZNY

12. MAŁGORZATA POSTURZYŃSKA-BOSKO
Instrumenty spójności tekstu w dziele „Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V” średniowiecznej francuskiej pisarki Christine de Pizan


CZĘŚĆ VI: ORTOGRAFIA HISTORYCZNA

13. ANNA SAWA
Oznaczenia literowe samogłosek w różnych rodzajach pisma drukowanego z XVII wieku (na podstawie „Słonecznika” Jeremiasza Drexeliusa)
14. OLGA STRAMCZEWSKA
Edycja fryburska „Rozmyślania przemyskiego” a obraz składni polszczyzny XV wieku

Recent Submissions