SPIS TREŚCI

Zjawiska współczesnego języka

1. Bełkot techniczny jako przejaw polszczyzny konsumpcyjnej (Technical gibberish as a symptom of consumptive Polish language)
Katarzyna Jachimowska
2. Strategie językowe w interakcji handlowej na Twitterze (Linguistic strategies in business interaction on Twitter)
Anna Tereszkiewicz
3. Efekty kształcenia na pulpicie językoznawcy (The educational results on the linguist’s desk)
Agnieszka Zatorska
4. Produktywne typy słowotwórcze nazw żeńskich we współczesnej polszczyźnie (Productive feminine word-formation types in contemporary polish language)
Marta Grochowska, Agnieszka Wierzbicka
5. Żyd, Żydzi, Żydy, Żydki – stereotypes and judgments ingrained in the Polish language (Żyd, Żydzi, Żydy, Żydki – presupozycje i sądy utrwalone w polszczyźnie)
Agnieszka Wierzbicka

Wokół tekstów literackich

6. O ekspresywności modlitw w "Psałterzu Dawidowym" Mikołaja Reja (About expressiveness in the "David’s Psalter" prayers by Mikołaj Rej)
Danuta Kowalska
7. Przekorne nawiązania do Sienkiewiczowskiego wzorca powieści historycznej w "Bohunie" Jacka Komudy (Ironic references to Sienkiewicz’ historical novel pattern in “Bohun” by Jacek Komuda)
Dorota Szagun
8. Paralelizm estetyczno-etyczny a konwencja gatunkowa fantasy (Aesthetic and ethical parallelism regarding to fantasy genre convention)
Aleksandra Smułka

Historia języka

9. Inwentarze skarbca katedry ormiańskiej we Lwowie z XVIII wieku jako źródło do leksykologii historycznej (The inventories of treasury of Armenian cathedral in Lviv from the eighteenth century as a source for historical lexicology)
Iwona Żuraszek-Ryś
10. Korekty w dokumencie urzędowym, czyli rozważań nad autorytetem część druga (Corrections in an official document or reflections on the authority – part two)
Iwona Pałucka-Czerniak

Recenzje

11. Anna Dunin-Dudkowska, "Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne", Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014, ss. 349
Edyta Pałuszyńska
12. Mariusz Rutkowski, "Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna", Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015, ss. 314
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Recent Submissions