Spis treści

1. Słowo wstępne
Zbigniew Anusik
2. Rola Lucjusza Sergiusza Katyliny w wydarzeniach politycznych w Rzymie na przełomie lat 66 i 65 przed Chrystusem / The role of Lucius Sergius Catiline in political events in Rome at the turn of 66 and 65 BC
Katarzyna Całus
3. W sprawie nadania praw miejskich Tykocinowi w XV w. / Regarding to granting the city rights to Tykocin in 15th century
Michał Sierba
4. Niepokorne: Inés Suárez i Beatriz de la Cueva, czyli kobiety u władzy w czasie podboju Ameryki Środkowej i Południowej przez Hiszpanów w XVI w. / The unruly: Inés Suárez and Beatriz de la Cueva, as women in power at the time of the conquest of South America by the Spaniards in the sixteenth century
Kinga Grzegorzewska
5. Śmierć i uroczystości pogrzebowe w zapiskach siedemnastowiecznych przedstawicieli angielskiej klasy średniej / Death and burial in the second part of 17th century English middle class diaries
Dorota Dudek
6. Osiemnastowieczny Londyn − miasto warte grzechu / Eighteenth-century London – a city worth a sin
Monika Modłasiak
7. Cele i organizacja zakładów karnych w I Rzeczypospolitej / Objectives and organization of prisons in the Polish-Lithuanian Commonwealth
Justyna Bieda
8. Towarzystwa muzyczne w Królestwie Polskim (1870–1914) / Music societies in the Polish Kingdom (1870–1914)
Wojciech Jaworski
9. Działalność Milicji Obywatelskiej w Łodzi (sierpień 1914 – lipiec 1915 r.) / Citizens Militia activity in Łódź (August 1914 to July 1915)
Aneta Stawiszyńska
10. „Kto chce roztrzaskać wolność, ten musi tworzyć niewolę”. Polscy socjaliści wobec projektu konstytucji BBWR z lutego 1929 r. (płaszczyzny krytyki i strategie argumentacji) / „Who wants to destroy a freedom, must make a bondage at the same time”. Polish Socialists and draft of the constitution presented in February 1929 by Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government (criticism and strategies of argumentation)
Kamil Piskała
11. Funkcjonowanie gospodarki rolnej na Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainie w latach 1939–1941 w świetle centralnej prasy radzieckiej / Functioning of the agricultural economy in Western Belarus and Western Ukraine in 1939–1941 in the light of the central Soviet press
Beata Żelazny
12. Działalność szkoły polskiej w Algierze w czasie II wojny światowej w świetle archiwaliów oraz wspomnień / The activities of Polish school in Algiers during World War II based on the archives and memories
Katarzyna Śliwak
13. Gwatemala – polityka wewnętrzna (od końca II wojny światowej do wojny domowej 1960 roku) / Guatemala – internal policy (since the end of the Second World War until the end of the Civil War 1960)
Mirosław Romański

Recent Submissions