Tytuł zeszytu:
Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania


Redaktorzy zeszytu:
Bartosz Bartosiewicz, Tadeusz Marszał

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe rodzaje inwestycjirealizowanych w ostatnim dziesięcioleciuw przestrzeni małych miast Małopolski / Basic types of investments in the small towns ofMałopolska region realized in the last decade
Elżbieta Węcławowicz-Bilska
2. Odwołania do tradycji we współczesnejarchitekturze aglomeracji poznańskiejjako szansa na poprawę jakości przestrzeni / Reference to tradition in contemporary architectureof Poznań Agglomeration as a chance for space quality improvement
Piotr Zierke
3. Polityka przestrzenna i kierunek zmianwybranych małych miast / Spatial policy and direction of change of selectedsmall towns
Dorota Sowa
4. Zmiany w przestrzeni publicznej uzdrowiskpolskich w związku z członkostwem w UniiEuropejskiej – na przykładzie Małopolski / Changes in public space of Polish spas in connection withmembership in the European Union. The case of Małopolska(Lesser Poland)
Wojciech Wójcikowski
5. Śródmieścia miast małychjako lokalne węzły strukturyw regionach metropolitalnych / Central parts of small towns as local structural nodesin metropolitan regions
Daniel Ogrodnik
6. Zmiany w strukturze tkanki miejskiejmałych miast ‒ studia wybranych przypadków w obszarze metropolitalnym Krakowa / Changes in the structure of urban fabric of small towns – chosen cases in Cracow Metropolitan Area
Tomasz Bajwoluk
7. Ekonomiczne oddziaływanie centrówhandlowych na małe miasta i obszarywiejskie w subregionie południowymwojewództwa śląskiego / Economic impact of shopping malls in the south sub-regionof the Silesian voivodeship on small towns and rural areas
Arkadiusz Halama
8. Potencjał transportowo-osadniczy małych miast województwa łódzkiego / Transportation and settlement potential of small townsin the region of Łódź
Szymon Wiśniewski
9. Warunki mieszkaniowe w małych miastachPolski ze szczególnym uwzględnieniemUniejowa / Housing conditions in small Polish townswith special reference to Uniejów
Katarzyna Milewska-Osiecka, Agnieszka Ogrodowczyk
10. Wpływ inwestycji z dofinansowaniem unijnymna rozwój przestrzenny w wybranychmiastach aglomeracji łódzkiej / The influence of investment with European Union fundingon spatial development in selected cities of Łódź Agglomeration
Izabela Durecka, Tomasz Durecki
11. System informacji statystycznej małychmiast na Ukrainie ‒ ocena i koncepcja zmian / Statistical information system of small towns in Ukraine – evaluation and concept of changes
Svitalana Schehlyuk, Maryanna Melnyk, Bartosz Bartosiewicz

Recent Submissions