Show simple item record

dc.contributor.authorKurowski, Józef K.
dc.date.accessioned2015-12-15T15:37:44Z
dc.date.available2015-12-15T15:37:44Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.issn0208-6174
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15587
dc.description.abstractThe author gives the new localities of 468 plant species gathered during studies of forest communities in river basin of Pilica (in middle part). Special notice shuld be given to localities of species which are very rare in Central Poland. These are: Adenophora liliifolia, Cimicifuga europaea, Galium rotundifolium, Linnaea borealis, Osmunda regalis and Trifolium lupinaster.pl_PL
dc.description.abstractW niniejszej pracy przedstawiono listę gatunków roślin stwierdzonych w trakcie badań zbiorowisk leśnych z udziałem antropogenicznie wprowadzonej sosny nad środkową Pilicą (Kurowski 1977). Szczególne znaczenie posiadają nowe stanowiska Linnaea borealis, Adenophora liliifolia, Trifolium lupinaster, Osmunda regalis i Galium rotundifolium.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Botanica;1
dc.titleMateriały do flory Puszczy Pilickiejpl_PL
dc.title.alternativeMaterials to the flora of the Pilicka Wild Forestpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-75pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botanikipl_PL
dc.referencesAtlas województwa łódzkiego, 1965, red. L. Straszewicz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAtlas województwa kieleckiego, 1970, red. J. Kostrowicki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewska K., 1978, Flora porostów dorzecza Pilicy, Studia ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, t. VI, Kraków.pl_PL
dc.referencesDrzał M., Olaczek R., 1978, Godne ochrony obszary i obiekty przyrodnicze dorzecza Pilicy, Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, t. VI, Kraków.pl_PL
dc.referencesDubaniewicz. H., 1974, Klimat województwa łódzkiego. Acta Geograph. Lodz. 34.pl_PL
dc.referencesDylikowa A., 1973, Geografia Polski - Krainy geograficzne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEjsmond A., 1885, Sprawozdanie z wycieczki botanicznej odbytej w Opoczyńskie w lecie 1884 r., Pam. Fizjogr., 5.pl_PL
dc.referencesKlatkowa H., 1972, Region łódzki, [w:] Geomorfologia Polski, red. R. Galon, t. II, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1977, Regiony fizycznogeograficzne Polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulesza W., 1918-1919, Skupienia roślinne w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska, "Kosmos", 43-44.pl_PL
dc.referencesKulesza W., 1925, Przyczynek do znajomości flory okolic Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska, "Kosmos", 50.pl_PL
dc.referencesKulesza W., 1934, .Spis roślin z okolic Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska, Czas. Przyr., VIII, 7-8.pl_PL
dc.referencesKurowski J., 1977, Zbiorowiska borowe dorzeczy środkowej Pilicy i Warty, mpis pracy doktorskiej, UŁ.pl_PL
dc.referencesMowszowicz J., 1978, Conspectus florae Poloniae Hedianae, Łódź.pl_PL
dc.referencesOlaczek R., 1974, Materiały do flory Polski Środkowej, Zesz. Nauk. UŁ, S. II, 54.pl_PL
dc.referencesOlaczek R., 1976, Zmiany w szacie roślinnej Polski od połowy XIX wieku do lat bieżących, Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 177.pl_PL
dc.referencesSokołowski A. W., 1972, Gospodarcze użytkowanie lasu jako główny czynnik synantropizacji zbiorowisk leśnych, "Phytocoenosis" 1, 3.pl_PL
dc.referencesSzafer W., 1972, Szata roślinna Polski niżowej, [w:] Szata roślinna Polski, red. W. Szafer, K. Zarzycki, t. II, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbanek H., 1959, Rezerwat leśny Lubiaszów, Zesz. Nauk. UŁ, S. II, 5.pl_PL
dc.referencesZaręba R., 1976, Zmiany w szacie leśnej Polski oraz w składzie botanicznym cenoz leśnych wywołane procesami gospodarczymi, Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 177.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record