Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Redaktor naukowy zeszytu: Jerzy Gregorowicz
Recenzenci: Joanna Masłowska, Henryk Scholl


Recent Submissions

 • Fritz Haber i Zygmunt Klemensiewicz - twórcy elektrody szklanej 

  Jansen, Walter; Piosik, Romuald (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Fritz Haber i Zygmunt Klemensiewicz wynaleźli w roku 1909 elektrodę szklaną, za pomocą której można w sposób prosty i szybki przeprowadzić potencjometryczne miareczkowanie. Walther Nemst w roku 1889, za pomocą swojej ...
 • Problemy związane z nauczaniem równowag jonowych w roztworach 

  Janiuk, Ryszard Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Kluczowe znaczenie dla zrozumienia przez uczniów istoty przemian przebiegających w roztworach wodnych elektrolitów ma właściwe opanowanie przez nich pojęcia „dysocjacja elektrolityczna (jonowa)”. Obserwowane w tym ...
 • Program autorski dla klasy biologiczno-chemicznej z elementami ekologii 

  Kolasiński, Andrzej; Kinart, Cezary Maciej (1995)
  Opracowany przez nas program, oprócz obowiązującego zakresu minimum programowego z przedmiotów ogólnokształcących, zawiera bardzo szeroko rozbudowany o elementy dotyczące zagadnień ekologicznych materiał naucznia chemii, ...
 • Wpływ asocjacji jonowej na wyniki badań własności roztworów elektrolitów 

  Bald, Adam; Gregorowicz, Jerzy; Szejgis, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Die thermodynamische Untersuchungen von Elektrolytlösungen in gemischten Lösungsmitteln wurden im unserem Labor seit vielen Jahren durchgeführt. Der Einfluße der lonenassoziation auf die thermodynamische Funktionen wie, ...
 • Elektrochemia - integralna część chemii ogólnej 

  Kozłowski, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Elektrochemia pełni w dydaktyce na ogół rolę nauki o ogniwach galwanicznych, elektrolizie i korozji. Może ona jednak i powinna pełnić rolę jednego z fundamentów chemii ogólnej i częściowo termodynamiki chemicznej. Siła ...
 • Elektrochemia a działanie leku na organizm 

  Skinder, Natalia Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Jede chemische Substanz hat ihre physiologische Eigenschaften, sie kann also therapeutisch oder toxisch wirken. Diese Wirkung hängt unter anderen von der räumlichen Atomordnung in der Molekül, und auch vom Einführungsweg ...
 • Die Elementarisierung als didaktisches Prinzip 

  Wollrab, Adalbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Dla poglądowego i zrozumiałego przedstawienia skomplikowanych faktów lub treści, niezbędne jest przedstawienie ich w sposób uproszczony, pokazując to co jest najistotniejsze. Tę metodę dydaktyczną nazywam elementaryzacją. ...
 • Propozycja wprowadzenia pojęcia dysocjacji jonowej na lekcjach chemii w szkole podstawowej 

  Niraz, Zofia; Wojciechowska, Krystyna; Malik, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Absolwenci szkół podstawowych twierdzą, że przyczyną dysocjacji jonowej elektrolitów jest przepływ prądu elektrycznego, a nie polarne cząsteczki wody. Naszym zdaniem powodem takiego twierdzenia jest to, że lekcję ...
 • Badanie efektów modernizacji nauczania elektrochemii 

  Wasiak, Anna Maria; Jakuszewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Nauczanie elektrochemii pełni obecnie funkcję oderwanego działu programowego, obejmującego problemy przewodnictwa elektrycznego roztworów elektrolitów, procesów zachodzących w ogniwach galwanicznych oraz wyjaśniania ...
 • Cele operacyjne w nauczaniu zagadnień z elektrochemii 

  Mikulska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Obecnie programy nauczania chemii pozostawiają nauczycielowi dużą swobodę w doborze treści i metod nauczania. Dlatego też coraz większe znaczenie w kształtowaniu i wychowaniu odgrywa świadomość celów dydaktycznych. Współczesna ...
 • Czy środki dydaktyczne pomagają w percepcji elektrochemii? 

  Burewicz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Kluczowe znaczenie dla zrozumienia przez uczniów istoty przemian przebiegających w roztworach wodnych elektrolitów ma właściwe opanowanie przez nich pojęcia „dysocjacja elektrolityczna (jonowa)”. Obserwowane w tym ...
 • Reakcje utleniania i redukcji w organizmach jako drogi wiązania i pozyskiwania energii 

  Kocimowska-Badek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Trudności dla ucznia stanowi utożsamianie reakcji redoks przedstawionych w programie chemii i biologii. Przedmiotem referatu jest więc analiza głównych szlaków biochemicznych wiązania i uwalniania energii w organizmach, ...
 • 200 Jahre „Pulsierendes Quecksilberherz” . Zur Geschichte und Theorie eines faszinierenden elektrochemischen Versuches 

  Möllencamp, Hartwig; Flintjer, Bolko; Jansen, Walter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  „Pulsujące serce rtęci” od czasu jego odkrycia przez Aleksandra Voltę w roku 1800 wzbudziło zainteresowanie wielu badaczy. W roku 1829 Friedlieb Ferdinand Runge nadał temu doświadczeniu ostateczny kształt. Z biegiem lat ...
 • Wstęp 

  Gregorowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)