Show simple item record

dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.date.accessioned2015-12-10T18:25:34Z
dc.date.available2015-12-10T18:25:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationK. Dmochowska‐Dudek, Konflikty społeczno‐przestrzenne jako nowy przedmiot badań geografii społecznej, [w:] Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna, red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 143–153.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-338-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15411
dc.descriptionOddajemy do rąk Czytelnika kolejny tom z serii „Podstawowe idee i koncepcje w geografii” pt. Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. [...] Właśnie minęło 30 lat od przełomowej dla polskiej geografii konferencji w Rydzynie (1983 r.). Miała ona duże znaczenie dla przemian teorii i praktyki geografii. W Rydzynie zwrócono uwagę na odmienne od dotychczasowych możliwości interpretacyjne rzeczywistości badawczej geografii rozwijane zwłaszcza w krajach anglosaskich. W kontekście tym przedstawiono nowe pola badawcze naszej dyscypliny zwłaszcza nieistniejącą wcześniej geografię społeczną jej podejścia radykalne i behawioralne oraz zaprezentowano perspektywę humanistyczną w badaniach geograficznych. Mimo trudności instytucjonalnych w przebijaniu się efektów tej innowacyjnej konferencji do teorii i empirii polskiej geografii, czas pokazał, że jej dorobek nie został zaprzepaszczony. Niniejszy tom składa się z 13 prac, w których autorzy podjęli teoretyczną refleksję nad rolą konferencji w Rydzynie dla polskiej geografii oraz krytyczny namysł nad dorobkiem geografii po konferencji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna”, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesPodstawowe idee i koncepcje w geografii;8
dc.titleKonflikty społeczno‐przestrzenne jako nowy przedmiot badań geografii społecznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[143]-153pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesAustin C. M., 1974, The evaluation of urban public facility location: an alternative to costbenefit analysis, “Geographical Analysis”, 6.pl_PL
dc.referencesBanachowicz B., 2004, Konflikty społeczne w grze o przestrzeń, [w:] D. Stawasz (red.), Ekonomiczno‐organizacyjne uwarunkowania rozwoju – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, „Prace Geograficzne”, 172.pl_PL
dc.referencesBigman D., ReVelle C., 1978, The theory of welfare considerations in public facility location problems, “Geographical Analysis”, 10.pl_PL
dc.referencesBurger T., 1990, Ekologia a konflikty przestrzenne, „Aura”, 1.pl_PL
dc.referencesBurger T., 2007, Konflikt ekologiczny – specyfika i studium przypadków, [w:] C. Strawczewski (red.), Konflikt ekologiczny, Centrum Informacji o Środowisku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChurch R. L., ReVelle C., 1976, Theoretical and computational links between the p‐median, location set‐covering, and the maximal covering location problem, “Geographical Analysis”, 8.pl_PL
dc.referencesDubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.pl_PL
dc.referencesDubel K., 2009, Konflikty środowiskowe w procesie planowania przestrzennego, „Przegląd Komunalny”, 216.pl_PL
dc.referencesDutkowki M., 1996a, Konflikty środowiskowe w ujęciu wielodyscyplinarnym, [w:] R. Domański (red.), Nowa generacja w badaniach przestrzennych, „Biuletyn KPZK PAN”, 124.pl_PL
dc.referencesDutkowski M., 1995, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesFrączek P. (2010), Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno‐ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt Nr 17, Wydawnictwo UR, Rzeszów, s. 314-324.pl_PL
dc.referencesFurmankiewicz M., Potocki J., 2004, Przyroda a gospodarka. Konflikty ekologiczne w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów [w:] M. Furmankiewicz, J. Potocki (red.), Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, Jelenia Góra.pl_PL
dc.referencesGołąb‐Korzeniowska M., 2008, Konflikty środowiskowe w rozwoju struktury przestrzennej regionu metropolitalnego, „Czasopismo Techniczne A”, 5.pl_PL
dc.referencesGrocholska J., 1980, Obszary konfliktowe – problem badawczy w przestrzennym zagospodarowaniu kraju, „Przegląd Geograficzny”, 52.pl_PL
dc.referencesGrocholska J., 1986, Konflikty w planowaniu przestrzennym i próby ich rozwiązania (na przykładzie wybranych obszarów aglomeracji warszawskiej), Studia nad funkcjonalnym makroregionem Warszawy (III), „Biuletyn Informacyjny”, 53.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1992, Gra o miasto w sytuacji transformacji ustroju, [w:] B. Jałowiecki (red.), Gra o miasto, „Biuletyn KPZK PAN”, 157.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M. S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamiński Z., 2002, Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno‐kulturowe, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 2009, Konflikty w przestrzeni społecznej miasta, [w:] Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, „Space‐Society‐Economy”, 9.pl_PL
dc.referencesKistowski M., 2007, Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo, „Czasopismo Techniczne A”, 7.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1982, Geneza, funkcjonowanie oraz ocena sytuacji konfliktowych w gospodarce przestrzennej Polski, [w:] Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, „Biuletyn KPZK PAN”, 123.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1982a, Realizacja celów rozwoju w warunkach narastania konfliktów w gospodarce przestrzennej, [w:] Konflikty polskiej przestrzeni, „Biuletyn KPZK PAN”, 120.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1988, Uwarunkowania przestrzenne ochrony środowiska przyrodniczego, [w:] Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony środowiska przyrodniczego, „Biuletyn KPZK PAN”, 139.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1995, O przyszły kształt polskiej przestrzeni, Wszechnica PAN, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy i. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesKozakiewicz R., 2001, Studia i klasyfikacja konfliktów przestrzennych występujących w ocenie oddziaływania obiektów na środowisko, „Inżynieria Środowiska”, 6, 1.pl_PL
dc.referencesKozakiewicz R., 2001a, Konflikty przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko ‐ konflikty funkcjonalne, „Inżynieria Środowiska”, 6, 2.pl_PL
dc.referencesKozakiewicz R., 2004, Półautomatyczna identyfikacja konfliktów przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów liniowych, „Inżynieria Środowiska”, 9, 2.pl_PL
dc.referencesKrólikowska K., 2002, Między ochroną przyrody a rozwojem na obszarach górskich – konflikty i rozwiązania, „Czasopismo Geograficzne”, 73, 3.pl_PL
dc.referencesKrólikowska K., 2007, Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesMajer A., 1999, Miasta Ameryki. Krysys i polityka odnowy, „Studia KPZK PAN”, 107.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2000, Konflikty miejskie. Próba rozwinięcia tematu, [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, t. II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesMichałowska E., 2008, Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, „Studia Regionalne i Lokalne”, 3, 1.pl_PL
dc.referencesMichałowska E., 2008a, Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY, „Wieś i Rolnictwo”, 1.pl_PL
dc.referencesOlędzka‐Koprowska E., 1999, Konflikt ekologiczny w społeczności lokalnej, „Przegląd Komunalny”, 4/5.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., 2002, Konflikty wokół ochrony i kształtowania krajobrazu [w:] A. T. Jankowski i in. (red.), Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., 2009, Partycypacja społeczna jako metoda przeciwdziałania konfliktom wokół zagospodarowania przestrzeni publicznej [w:] Przestrzeń publiczna w demograficznym państwie, Konferencja na rzecz przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea, Kraków.pl_PL
dc.referencesPawłowska K. (red.), 2010, Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., Skarzyńska A., 2007, Partycypacja społeczna dla architektów krajobrazu – komunikacja między projektami a użytkownikami, negocjacje i konflikty [w:] S. Kozłowski, P. Legutko‐Kobus (red.), Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społecznośrodowiskowe, KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesPrzewoźniak M., 2008, Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym bałtyckiego obszaru przybrzeżnego w Polsce [w] K. Furmańczyk (red.), Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy, Część 3: Morze – ląd, Wzajemne relacje, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Ziemi, Szczecin.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku, 2008, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRunc J., 1998, Ochrona środowiska a konflikty społeczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.pl_PL
dc.referencesSkrzypiec R., 2011, Konflikt lokalny motorem partycypacji społecznej i skutkiem zmiany – analiza wybranych przypadków: Oświęcim, Bieruń, Las i Kobiór [w:] B. Lewenstein, J. Schindlera i R. Skrzypca (red.), Partycypacja obywatelska i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, WUW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStarosta P., 2000, Konflikt lokalny, [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, t. II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Solon J. (red.), Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, 2010, „Studia KPZK PAN”, 130.pl_PL
dc.referencesTabernacka M., 2010, Interes indywidualny a interes publiczny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska‐Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTabernacka M., 2010a, Nieprecyzyjność przepisów planu miejscowego jako sytuacja konfliktogenna, [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska‐Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTabernacka M., 2010b, Konflikty dotyczące interpretacji pojęcia "ład przestrzenny" w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] M. Tabernacka, R. Raszewska‐Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTietz M. B., 1968, Toward a theory of public facility location, “Papers of the Regional Science Association”, 21.pl_PL
dc.referencesWhite A., 1979, Accessibility and public facility location, “Economic Geography”, 55.pl_PL
dc.referencesŻylicz T., 2007, Syndrom „NIMBY”, „Aura”, 4, s. 8–9.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record