Show simple item record

dc.contributor.authorComporek, Michałpl_PL
dc.date.accessioned2015-12-02T15:56:31Z
dc.date.available2015-12-02T15:56:31Z
dc.date.issued2014pl_PL
dc.identifier.issn0208-6018pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14851
dc.description.abstractPrzychodowość majątku obrotowego jest istotną miarą z punktu widzenia podejmowania, re-alizacji i kontrolowania operacyjnych decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Odzwierciedla ona powstałe ilościowe i wartościowe efekty procesu produkcji i sprzedaży, przypadające na jednostkę pieniężną posiadanych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad zróżni-cowaniem czynników kształtujących przychodowość majątku obrotowego giełdowych spółek akcyjnych. Do czynników tych zakwalifikowano: przychodowość kosztów, kosztochłonność kapitału obrotowego netto oraz strukturę majątku obrotowego. Dla celów badawczych pracy sformułowana została jednocześnie hipoteza badawcza twier-dząca, iż w przemysłowych spółkach giełdowych realizowane są głównie strategie wysokiej przy-chodowości majątku obrotowego. Badaniom empirycznym poddano spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007–2011, które zostały zakwalifi-kowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu metalowego oraz przemysłu spożywczego. Badania empiryczne wykazały, iż zarówno w przypadku spółek giełdowych zaliczanych do grona przedsiębiorstw przemysłu metalowego, jak spółek zaszeregowanych do grona przedsię-biorstw przemysłu spożywczego, w przeważającym stopniu odnotować można było pierwszeń-stwo stosowania konserwatywnych strategii przychodowości majątku obrotowego. W analizowa-nym horyzoncie nie występowały także typowe, jednokierunkowe zmiany wielkości czynników kształtujących przychodowość majątku obrotowego. Wydaje sie jednak, iż przedstawione wyniki badań nie mogą spełniać warunku generalizacji. Powinny być one poszerzone w oparciu o szersze spektrum przedsiębiorstw sektora przemysłu oraz w odniesieniu do dłuższego okresu badań.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; 301pl_PL
dc.titleSTRATEGIE PRZYCHODOWOŚCI MAJĄTKU OBROTOWEGO PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.contributor.authorEmailmichal.comporek@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record