CONTENT

1. Wstęp
Aleksandra Baszczyńska; Czesław Domański
2. Estymacja lokalna w szacowaniu informacji o działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw
Grażyna Dehnel
3. Regionalne zmiany płodności w świetle translacji demograficznej
Elżbieta Gołata
4. Zastosowanie analizy skupień w estymacji regresyjnej dla małych obszarów
Krystyna Pruska
5. Analiza powiązań między cenami produktów rolnych i spożywczych
Jerzy Rembeza, Joanna Giłka-Zaporska,
6. Drzewa decyzyjne w statystycznej analizie decyzji na przykładzie wirtualnych łańcuchów dostaw
Grażyna Trzpiot, Alicja Ganczarek
7. Metody klasyfikacyjne danych w analizach wirtualnych łańcuchów dostaw
Grażyna Trzpiot, Alicja Ganczarek
8. Zastosowanie modeli ARIMA w badaniach nad stresem ekonomicznym wpływającym na kondycję biologiczną populacji ludzkich
Elżbieta Żądzińska, Czesław Domański, Iwona Rosset, Artur Mikulec
9. Test symetryczności Li
Aleksandra Baszczyńska,
10. Potencjał turystyczny gmin województwa zachodniopomorskiego
Rafa" Czyżycki, Marcin Hundert, Rafał Klóska
11. O wykorzystaniu metody ważenia danych do estymacji kowariancji przy brakach odpowiedzi
Wojciech Gamrot
12. Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej
Daniel Kosiorowski
13. Determinanty czasu oczekiwania na pracę i ich wzajemne oddziaływanie
Iwona Markowicz, Beata Bieksz-Stolorz
14. Bootstrapowa weryfikacja hipotez o wartości oczekiwanej populacji o rozkładzie asymetrycznych
Dorota Pekasiewicz
15. Zastosowanie głębi lokacyjnej i regresyjnej w analizie poziomu zanieczyszczenia środowiska w Polsce
Dorota Pruska
16. Statystyczna analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na oczekiwania płacowe w Polsce w roku 2005
Marcin Salamaga
17. Wybrane metody szacowania stawek sk!adki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC
Anna Szymańska,
18. Zastosowanie metody Sullivana do oceny przeciętnej długości życia w dobrym zdrowiu w Polsce w roku 2004
Paulina Ucieklak-Jeż
19. Zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów gospodarstw pracowniczych w Polsce
Agnieszka Wałęga
20. O jeszcze jednej metodzie badania rentowności sprzedaży
Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski
21. O predykcji wartości globalnej w domenie z wykorzystaniem informacji o zmiennych dodatkowych przy założeniu modelu Faya-Herriota
Tomasz Żądło

Recent Submissions

View more