CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Ewa Olejniczak-Szałowska, Beata Glinkowska, Monika Kapusta
 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako zadanie gminy
  Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
 3. Podstawy prawne i zasady zastosowania środków przymusu bezpośredniego przez Policję
  Monika Kapusta
 4. Samorządowe kolegium odwoławcze jako kolegialny organ administracji publicznej
  Tomasz Karwicki
 5. Kształt stosunków prawnych władzy wykonawczej z podmiotami spoza koncepcji trójpodziału władz. Na przykładzie relacji: Rada Ministrów – Narodowy Bank Polski
  Eliza Kosieradzka
 6. Ekonomizacja działań jednostek samorządu terytorialnego a współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Ewa Kotecka
 7. Pojęcie i istota zwierzchnictwa starosty wobec powiatowych służb inspekcji i straży – zagadnienia wybrane
  Krzysztof Lewandowski
 8. Euroregion a Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – analiza porównawcza
  Paulina Łazutka
 9. Reglamentacja dostępu do informacji publicznej – aspekt proceduralny
  Kamil Miśtal
 10. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad podstawową jednostką samorządu terytorialnego
  Aleksandra Narowska, Małgorzata Pańczyk, Magdalena Szybowska
 11. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych (zarys problemu)
  Ewa Olejniczak-Szałowska
 12. Prawno-administracyjne bariery budowy biogazowni rolniczych w Polsce
  Anna Ostrowska
 13. Administracja a autorytet prawa administracyjnego
  Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski
 14. Decyzja środowiskowa a powstanie portu lotniczego Warszawa - Modlin
  Szymon Raniszewski, Katarzyna Biskup
 15. Wniesienie podania do niewłaściwego organu administracji publicznej
  Marta Sawczuk
 16. Organy samorządu terytorialnego a działalność Policji
  Małgorzata Siwek
 17. Ocena procedury „Niebieskie Karty” – problematyka administracyjnoprawna
  Anna Szałkiewicz
 18. Współpraca THINK TANKÓW z organami administracji publicznej przy stanowieniu prawa
  Jakub H. Szlachetko, Adam Bochentyn
 19. Komercjalizacja zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie ochrony osoby pacjenta
  Ewelina Świerczek
 20. Obowiązek prawny przedstawiania druków RMUA przez świadczeniobiorców
  Dominika Tykwińska-Rutkowska
 21. Obowiązek znakowania żywności
  Izabela Wąsowska-Grzesznik
 22. Elementarne założenia teoretyczne zasady zespolenia administracyjnego
  Elżbieta Wituska
 23. Uwagi w sprawie programów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
  Katarzyna Wlaźlak
 24. Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
  Maria Janina Broniewska
 25. Karta Turystyczna jako przykład organizacji sieciowej z udziałem administracji publicznej
  Katarzyna Caban-Piaskowska
 26. Struktura organizacyjna – narzędzia kierowania i delegowania uprawnień decyzyjnych. Rozwiązania na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi
  Małgorzata Chojnacka
 27. Gmina jako podmiot zarządzania
  Beata Glinkowska
 28. Ekonomiczne i zarządcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego
  Bogusław Kaczmarek
 29. Metoda menedżerska zarządzania działalnością instytucji publicznych – menedżer jako kierownik skuteczności
  Sylwester Kasprzak
 30. Finansowanie realizacji wybranych zadań własnych miasta i gminy Kłodawa w latach 2006-2010
  Dariusz Paweł Mikołajczyk
 31. Przedsiębiorczość instytucjonalna i jej formy w gospodarce – przegląd ujęć
  Marzena Starnawska
 32. Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu finansowego jako instrument racjonalizacji wydatków budżetowych państwa i samorządu terytorialnego
  Roman Marian Szumlakowski
 33. Finansowanie programów rewitalizacji miast z zastosowaniem instrumentów inżynierii finansowej. Inicjatywa JESSICA
  Michał Tumielewicz
 34. Od biurokracji do nowego zarządzania publicznego
  Magdalena Zalewska-Turzyńska

Recent Submissions

View more