SPIS TREŚCI

Wstęp
Grażyna Zarzycka

Część I

STUDIUM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UŁ – HISTORIA, OSIĄGNIĘCIA, FORMY KSZTAŁCENIA, ŻYCIE SŁUCHACZY

1. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (1958–2008)
Bogusław Rakowski
2. Wkład pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ w rozwój polskiej glottodydaktyki
Bożena Ostromęcka-Frączak
3. Plany i programy nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi
Dorota Wielkiewicz-Jałmużna
4. Kursy języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1998–2008
Iwona Słaby-Góral
5. Dawny model egzaminu semestralnego i końcowego z języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ oraz jego ewolucja
Grzegorz Rudziński
6. „Prawo pierwszych skojarzeń”, czyli o wpływie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na losy i decyzje życiowe niektórych jego absolwentów
Alicja Skalska
7. Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ
Grażyna Zarzycka

Część II

TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Teksty w perspektywie kulturowej i socjokulturowej

8. Tekst w nauczaniu cudzoziemców jako problem
Romuald Cudak
9. Literatura i ramy pamięci historycznej. Literaturoznawstwo w procesie nauczania kultury polskiej (współczesnej). Kilka uwag
Andrzej Zieniewicz
10. Teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Piotr Garncarek
11. Teksty kultury w praktycznej realizacji programu kulturowego
Jerzy Kowalewski
12. Antropologia codzienności a kształcenie kompetencji z zakresu wiedzy o kulturze w edukacji polonistycznej
Aleksandra Achtelik
13. Nomina propria w tekstach związanych z kulturą lokalną – poszerzanie wiedzy o świecie czy przeszkoda w rozumieniu tekstu? (na podstawie tekstów o Łodzi)
Iwona Dembowska-Wosik
14. Ile wina można wypić do obiadu? Elementy kultury formalnej i nieformalnej w tekstach dla cudzoziemców
Agnieszka Stryjecka
15. O polityce po polsku – treści politologiczne na zajęciach języka polskiego jako obcego
Piotr Kajak
16. Podbić oko czy serce, zdobyć pół Europy czy kobietę – jak mówimy o miłości po polsku?
Anna Rabczuk

Teksty w perspektywie językoznawczej

17. Analiza tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego
Edyta Pałuszyńska
18. Teksty regionalne w nauczaniu cudzoziemców
Jolanta Tambor
19. Miejsce kolokacji w leksykografii i ich rola w tworzeniu tekstów w języku obcym
Hanna Burkhardt
20. Wyrazy japońskie w tekstach do nauki języka polskiego dla Japończyków
Bożena Sieradzka-Baziur, Tomasz Majtczak
21. Kot w polskich i słoweńskich związkach wyrazowych (frazeologizmach i przysłowiach)
Maria Wtorkowska
22. Rośliny w słoweńskiej, czeskiej i polskiej frazeologii
Katarzyna Bednarska
23. Moda językowa na frazeologizmy i idiomy w mediach jako „podtekst” glottodydaktyki
Iwona Słaby-Góral
24. Kilka uwag o słowotwórstwie polskiego przysłówka
Wiesław Tomasz Stefańczyk
25. Kategoria czasu w tekstach poetyckich Propozycje glottodydaktyczne
Małgorzata Smereczniak
26. Ćwiczenia w zakresie spójności tekstu w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
Magdalena Wojenka
27. Teksty, „podteksty” i konteksty a przyswajanie aspektu
Agnieszka Karolczuk
28. Zagadki dla dzieci w nauczaniu cudzoziemców fonetyki języka polskiego
Michalina Jasińska
29. „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, czyli wykorzystanie wierszy Jana Brzechwy w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A2
Karolina Fastyn

Typy tekstów

30. Trudny początek, czyli o typach tekstów na poziomie A1 (w świetle istniejących materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego)
Anna Burzyńska-Kamieniecka, Urszula Dobesz
31. Jakie typy tekstów rozwijają sprawność komunikacyjną uczących się języka polskiego jako obcego?
Dorota Rysak
32. Teksty użytkowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Agnieszka Rabiej
33. Tekst argumentacyjny w glottodydaktyce
Piotr Lewiński
34. Autorska recenzja filmowa przygotowana na zajęcia z cudzoziemcami
Mirosław Jelonkiewicz
35. Wstęp do podręcznika jako gatunek tekstu glottodydaktycznego
Beata Grochala-Woźniak
36. Legendy wciąż żywe – nowe oblicza tradycyjnych polskich legend inscenizowanych przez obcokrajowców
Piotr Horbatowski
37. Piosenka jest dobra na wszystko?
Maria Łaszkiewicz
38. Wywiad prasowy jako tekst uniwersalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Maria Rółkowska
39. Komiks w kształceniu polonistycznym obcokrajowców
Wioletta Hajduk-Gawron
40. Teksty w procesie nauczania języka polskiego jako obcego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Justusa-Liebiga w Gießen
Marcin Gołaszewski
41. Teksty i „podteksty” na internetowym kursie języka polskiego dla początkujących
Katarzyna Kołak
42. Internet w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Krystyna Data

Teksty literackie

43. Literatura polska w kontekście innego kręgu kulturowego
Nikolaj Jež
44. Tekst literacki a metody nauczania języków obcych
Natalia Tsai
45. Wyzwalanie wyobraźni. O korzyściach płynących z wykorzystania tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego
Tamara Czerkies
46. „Teatr czytelników” jako dialog z tekstem literackim (na przykładzie inscenizacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Pogrzeb”)
Grażyna Zarzycka
47. Obecność tekstów prozy polskiej po 1989 r. w nauczaniu języka polskiego jako obcego – realia, potrzeby, problem wyboru
Małgorzata Świstowska
48. Utwory prozaiczne Sławomira Mrożka jako teksty wykorzystywane w nauczaniu gramatyki, stylistyki i kultury języka polskiego jako obcego
W. Przemysław Turek
49. Frazeologia polskich młodzieżowych tekstów literackich w nauczaniu Ukraińców
Julia Dilna

Teksty specjalistyczne

50. Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Marta Pančíková
51. Wykorzystanie tekstu specjalistycznego w pracy z grupami na poziomie średnim (B2)
Mirosława Magajewska
52. „Ekonomia – to nie boli?” Tekst w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie ekonomii
Małgorzata Gębka-Wolak
53. Skrypt do nauczania języka polskiego jako obcego w zakresie chemii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (rys historyczny)
Aneta Romańska, Krzysztof Kalinowski

Analizy podręczników

54. „Manualik...” Stanisława Stawskiego. Analiza tekstów XVIII-wiecznego podręcznika do nauczania języka polskiego
Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka
55. Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!! Po polsku”
Katarzyna Stankiewicz, Anna Żurek
56. O niepełnosprawności w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
Anna Maria Kola
57. Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością – polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców
Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny
58. Teksty w podręczniku gramatyki polskiej dla Ukraińców
Ałła Krawczuk
59. Kryteria wyboru i cel edukacyjny tekstów w podręczniku „Mówta, co chceta” autorstwa Magdaleny Mitrewej i Stanisława Dubisza
Magdalena Mitrewa

Teksty a metodyka nauczania i testowanie języka polskiego jako obcego

60. Rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się przez obcowanie z tekstem
Anna Seretny
61. Tekst i jego rozumienie w podejściu zadaniowym
Iwona Janowska
62. Typy zadań testujących czytanie ze zrozumieniem a ich rozwiązywalność w materiałach egzaminacyjnych dla poziomów C1 i C2 egzaminu certyfikatowego
Bożena Krawiec
63. Kogo i jak testujemy w części „Rozumienie ze słuchu” egzaminu certyfikatowego na poziomie B1?
Anna Domańska
64. Teksty i konteksty w testowaniu sprawności słuchania (na podstawie egzaminów certyfikatowych)
Adriana Prizel-Kania
65. Certyfikacja języka polskiego jako obcego w latach 2004–2008 (komunikat)
Danuta Szczęsna

Recent Submissions

View more