Show simple item record

dc.contributor.authorCieślak, Adriana Barbara
dc.date.accessioned2015-11-06T13:05:09Z
dc.date.available2015-11-06T13:05:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13315
dc.description.abstractUniejów stoi w obliczu ważnych przemian. Realizacja nowoczesnej infrastruktury uzdrowiskowo-rekreacyjnej i uzyskanie statusu uzdrowiska niosą ze sobą ogromne możliwości rozwojowe. Faktyczny rozwój dotyczy jednak tylko nowych terenów. Tymczasem, jak wykazują badania, układy przestrzenne o podwójnej, miejsko-zdrojowej tożsamości doskonale się dopełniają, gdy miasto obsługuje ruch turystyczny, a zespół zdrojowy pełni funkcje uzdrowiskowe. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia takiej relacji jest atrakcyjność turystyczna obszarów miejskich, która wyraża się m.in. obecnością wyraźnego genius loci, harmonijną, zwartą zabudową z cechami unikatowości oraz atrakcyjnością przestrzeni publicznych. Autorka artykułu koncentruje się na ocenie atrakcyjności przestrzennej (morfologicznej) Uniejowa pod kątem jego przydatności dla potrzeb turystyki. Badania obejmują: analizę rozwoju przestrzennego, analizę in situ, analizę struktury zabudowy oraz ocenę atrakcyjności przestrzeni publicznych, zrealizowaną w postaci „krzywej wrażeń” (badanie objęło główne przestrzenie publiczne miasta, łączące zespół miejski z zespołem termalnym). Efektem prac jest próba wskazania komponentów atrakcyjności zespołu miejskiego Uniejowa oraz głównych przeszkód w jego aktywizacji turystycznej.pl_PL
dc.description.abstractUniejów is changing. Implementation of modern spa facilities and acquiring the status the health resort carry a great potential for development, but at present it only applies to new areas of the spa. However, as studies show, the double spatial layouts (town - spa), perfectly complement each other when the health resort area support the spa movement but the town support the tourism movement. A necessary condition for the existence of such a relationship is tourist attractiveness of urban areas, which is expressed by the: presence of explicit genius loci, the harmonious, compact buildings with features of uniqueness and quality of public spaces. The article focuses on the evaluation of spatial (morphological) attractiveness of Uniejów, in terms of its usefulness for the needs of tourism. The study includes an analysis of spatial development, in situ analysis, analysis of the buildings structure and the evaluation of the public spaces, realized as the “experience curve” (the study covered the main public spaces, that link the urban complex with the thermal area). The effect is an attempt to identify the main components of the attractiveness of the Uniejów urban complex and the main obstacles of tourist elicitation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;4
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectuzdrowiskopl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjecttownpl_PL
dc.subjectcultural heritagepl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectspapl_PL
dc.subjectidentitypl_PL
dc.titleHistoryczne centrum Uniejowa w kontekście rozwoju funkcji uzdrowiskowej – rola i znaczeniepl_PL
dc.title.alternativeHistorical centre of Uniejów in the context of spa function developmentpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[5]-24pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, 90–924 Łódź, al. Politechniki 6.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesCieślak A., Funkcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta (Studium miejscowości regionu łódzkiego – Uniejowa i Poddębic), praca doktorska, promotor prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski, materiał niepublikowany, Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesJanik M., Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.pl_PL
dc.referencesJanuszewska M., Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, [w:] A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Niechorze 2004, s. 219–233.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Augustyniak J., Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego w XIII–XVII/XVIII wieku, Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesKalinowski W., Trawkowski S., Studium historyczno-konserwatorskie Uniejowa, materiały Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 1956.pl_PL
dc.referencesKłosek-Kozłowska D., Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKosiński W., Aktywizacja turystyczna małych miast, Aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Politechnika Krakowska, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesKosiński W., Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą, „Ochrona Zabytków”, nr 3–4, 1995, s. 266–282.pl_PL
dc.referencesKrantz L., Zamek w Uniejowie, PWN, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Konińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Warszawa–Poznań 1980.pl_PL
dc.referencesKulesza M., Rozwój przestrzenny miasta, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 465–491.pl_PL
dc.referencesMazurski K.R., Elementy krajoznawcze w ofercie uzdrowisk sudeckich, [w:] T. Iwanek (red.), Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Wyższa szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2006, s.171–179.pl_PL
dc.referencesMuszyńska E., Problemy zagrożonych reliktów urbanistycznych małych miast, PWN, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., Idea swojskości miasta, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesPawłowski K., Geometryzacja, jako czynnik dyscyplinujący organizację przestrzeni miejskiej, Studium Urbis, Warszawa, 2003, s. 151–159.pl_PL
dc.referencesSalm J., Zabytki Uniejowa. Urbanistyka i architektura, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 423–455.pl_PL
dc.referencesSkibicka K., Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie pomorskim, [w:] M. Boruszczak (red.), Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 472–480.pl_PL
dc.referencesWójcik T. (red.), Uniejów. Dotyk czasu, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów 2004.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Mierniki jakości przestrzeni miejskiej, Wyd. IGPiK, Kraków 1992.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record