SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
Tomasz Czapla
2. Założenia metodyczne audytu technologicznego / Methodological assumptions of technology audit
Edyta Bielińska-Dusza
3. Miejsce modelu biznesu w zarządzaniu strategicznym – podejście przedsiębiorcze / Business model in strategic management – entrepreneurial approach
Tadeusz M. Falencikowski, Bogdan Nogalski
4. Ocena pozycji rynkowej marek podczas realizacji strategii co-brandingu / Evaluation of the brand market position during realisation of co-branding strategy
Magdalena Grębosz, Jacek Otto
5. Zaufanie organizacyjne jako czynnik kreujący proinnowacyjny klimat w organizacji / Organisational trust as a factor creating innovative climate in organization
Dagmara Lewicka, Katarzyna Krot
6. Problemy zadłużenia sektora finansów publicznych w warunkach gospodarki globalnej (na przykładzie wybranych krajów UE) / Public finance sector debt problems in the global economy (exemplified by selected EU states)
Danuta Mierzwa
7. Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw / Methodical assumptions for examining relation strategies and configuration in supply network
Wojciech Pająk
8. Metaforyzowanie w zarządzaniu / Using metaphors in management
Leszek Panasiewicz
9. Dynamiczna zdolność innowacyjna – wybrane zagadnienia / Dynamic innovative capablity – selected issues
Edward Stawasz
10. System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania / System of determining evaluation criteria in the model of method selection for solving management problems
Marek Szarucki
11. Zarządzanie efektywnością pracownika. Perspektywa strategiczna / Employee performance management. Strategic viewpoint
Wojciech Ulrych

Recent Submissions