SPIS TREŚCI

1. Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego / Review of Theoretical Concepts of Regional Development
Łukasz Piętak
2. Reformy wspierające wzrost zatrudnienia na Węgrzech w latach 2010–2013 / Reforms Promoting Employment Growth in Hungary, 2010–2013
Łukasz K. Kozłowski
3. Opodatkowanie eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na gospodarkę w świetle koncepcji „przekleństwa zasobów naturalnych” / Taxation of Shale Gas Exploitation in Poland and Its Impact on Economy in the Light of the „Resource Curse”
Jarosław Neneman, Jakub Kronenberg
4. Wydajność pracy a przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006–2012 – analiza statystyczna / Production Capacity of Work but Average Reward in Individual Provinces in Poland in Years 2006–2012 – Analysis Statistic
Mariusz Nyk
5. Empiryczne modele wzrostu gospodarczego z efektami przestrzennymi / Empirical Growth Models with Spatial Effects
Anna Alicja Olejnik
6. Przestrzenno-czasowa analiza wydatków farmaceutycznych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2010–2020 – podejście mikrosymulacyjne / Spatiotemporal Analysis of Households’ Pharmaceutical Expenditures in Poland for Years 2010–2020 – Microsimulation Approach
Agata Żółtaszek
7. Koszt władzy komunalnej w miastach wojewódzkich / The Cost of Local Authority in Major Cities
Marek Wojciechowski
8. Prognozowanie cash flow w przedsiębiorstwach sektora innowacyjnego i tradycyjnego – analiza spółek notowanych na GPW w Warszawie / Cash Flow Forecasting for Innovative and Traditional Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Monika Bolek, Bartosz Grosicki

Recent Submissions