SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Przestrzenno-czasowa analiza zachorowalności na choroby przewlekłe i ich wpływ na wydatki na zdrowie w Polsce
Dawid Budny
3. Efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce jako narzędzia polityki gospodarczej: Analiza empiryczna z wykorzystaniem modeli panelowych
Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca, Magda Ciżkowicz-Pękała, Piotr Pękała
4. Konwergencja czy dywergencja regionów Europy Środkowo-Wschodniej po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej
Joanna Górna, Karolina Górna
5. Analiza konwergencji rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2001‒2012
Izabella Kudrycka
6. Analiza przestrzenna zgonów w Polsce w przekroju podregionów
Justyna Kujawska, Magdalena Reich
7. Wrażliwość regionalnych rynków pracy Unii Europejskiej na kryzys ekonomiczny. Klasyfikacja metodą Warda z warunkiem spójności
Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski
8. Zastosowanie metody DEA do badania efektywności działań w zakresie ochrony powietrza – ujęcie regionalne
Agata Mesjasz-Lech
9. Analiza konwergencji poziomu życia w Polsce
Joanna Muszyńska, Iwona Müller-Frączek
10. Diagnoza sytuacji demograficznej województwa łódzkiego w latach 2005‒2012
Witold Daniel Olszewski
11. Ewolucja i konfiguracja Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) – na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4)
Piotr Pachura, Beata Skowron-Grabowska, Agnieszka Ociepa-Kubicka
12. Ranking poziomu życia w powiatach w latach 2003‒2012 z uwzględnieniem korelacji przestrzennych
Marek Sobolewski, Aldona Migała-Warchoł, Grzegorz Mentel
13. Konkurencyjność i atrakcyjność turystyczna gmin województwa mazowieckiego położonych nad rzeką Liwiec
Krzysztof Starczewski, Katarzyna Rymuza, Agnieszka Affek-Starczewska, Zbigniew Pawlonka, Antoni Bombik
14. Model potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce
Agnieszka Tłuczak

Recent Submissions