TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
2. Determinants of Market Entry: A Study on Turkish Manufacturing Industry (1996–2001 Period) / Uwarunkowania wejścia na rynek: Badanie tureckiego przemysłu produkcyjnego (w latach 1996–2001)
Berna Balci Izgi, Eda Dineri
3. A Multi-Dimensional Analysis of Local Public Service Costs in Central Europe / Wielowymiarowa analiza kosztów lokalnych usług publicznych w Europie Centralnej
Marcin Baron, Artur Ochojski, Adam Polko, Katarzyna Warzecha
4. Spatial Analysis of Housing Market Transactions in Szczecin / Przestrzenna analiza transakcji na szczecińskim rynku mieszkaniowym
Barbara Batóg, Iwona Foryś
5. Economic Policy Targets: Relationships between Inflation Rates and GDP Growth Rates in OECD Countries in 1990–2013 / Cele polityki gospodarczej: zależność między stopą inflacji a tempem PKB w krajach OECD w latach 1990–2013
Dariusz J. Błaszczuk
6. The Attractiveness of Local Labour Markets and the Diversity of Development Levels – the Case of West Pomerania Region / Atrakcyjność lokalnych rynków pracy i zróżnicowanie poziomu rozwoju – przykład województwa zachodniopomorskiego
Elżbieta Chądzyńska
7. Commuting in the Warsaw Suburban Area from a Spatial of Perspective – An Example Empirical Research / Dojazdy do pracy w obszarze podmiejskim Warszawy na podstawie badań empirycznych
Nina Drejerska, Mariola Chrzanowska
8. Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited / Wybrane zagadnienia modelowania rozkładu dochodu oraz pomiaru nierówności dochodowych rozpatrywane z punktu widzenia statystyki odpornej abstrakt
Daniel Kosiorowski
9. The Implementation of the Taxonomic Spatial Measure of Development in the Analysis of Convergence in the Standard of Living / Wykorzystanie przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju w analizach konwergencji poziomu życia
Marta Kuc
10. Multidimensional Analysis in the Creation of Medical Clusters in Łódź – A Conceptual Work / Wielowymiarowa analiza w tworzeniu klastrów medycznych w łodzi – praca koncepcyjna
Sebastian Twaróg, Anna Ojrzyńska
11. Land Use and Recreation Values in Rural Germany: A Hedonic Pricing Approach / Użytkowanie ziemi i wartość rekreacyjna niemieckich krajobrazów: podejście hedoniczne cen
Henry Wüstemann
12. Real Estate Prices – Urban Security Relationships: Spatial Analyses and Dependencies / Relacja ceny nieruchomości a bezpieczeństwa miejskiego: analizy przestrzenne i badania zależności
Georgi Shinkov Zabunov, Georgi Georgiev Penchev

Recent Submissions