Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna:Marek Koter, Stanisław Liszewski, Andrzej Werwicki, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Stanisław Koziarski

CONTENT


 1. Przestrzenne zróżnicowanie rezultatów wyborów w województwie łódzkim w latach 1990 – 1995. (Spatial diversification of election results In the Łódź voivodship In 1990-1995)
  L. Bączek, K. Heffner
 2. Wpływ bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej. (Impact of unemployment of internal permanent migrations In Poland Turing the period of socio-economic transfomation)
  J. Dzieciuchowicz
 3. Geobiografia - historie życia a studia nad migracjami. (Geobiography – life histories and migration studies)
  J. Kaczmarek
 4. Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym. (Nation, ethnic minority and religious minority as geographic, political and sociological nations)
  M. Barwiński
 5. Recenzja: Antoni Marszałek [red.], integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
  St. Mordwa

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions