Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna:Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Redaktor zeszytu:Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Dobiesław Jędrzejczyk

CONTENT


 1. Współczesny humanizm i jego wpływ na przemiany w obrębie geografii. (Modern humanism and its impact on changes in geography)
  K. Rembowska
 2. Geografia granic i pograniczy w badaniach Łódzkiego Ośrodka Geograficznego. (Geographical researches of borders and border regions in Lodz)
  M. Sobczyński
 3. Regionalne aspekty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w ujęciu teoretycznym). (Regional aspects of localization of foreign investments (Theoretical approach)
  M. Rosińska
 4. Postrzeganie mniejszości – raport z badań. (Perception of national minorities in Poland - Research report)
  E. Klima, K. Sekerdej, M. Sekerdej
 5. Liczebność, taksonomia i położenie prawne mniejszości religijnych w Polsce. (The numerical force, classification and legal status of religious minorities in Poland)
  A. Rykała
 6. Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju. (Formation of urban system in Poland till 1918 against the background of territorial changes of the country)
  I. Jażdżewska
 7. Przestrzeń aktywności ekonomicznej ludności Łodzi (The space of economic activity of Lodz population)
  J. Dzieciuchowicz
 8. Typologia przestrzenna aktywności ekonomicznej ludności w Łodzi. (The spatial typology of economic activity of Lodz population)
  J. Dzieciuchowicz
 9. Rozwój przestrzenny Bełchatowa. (Spatial growth of Bełchatów)
  E. Goździewicz, M. Kulesza
 10. Przemiany w fizjonomii ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. (Changes in physionomy of Piotrkowska Street)
  W. Cudny
 11. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim). (Changes in rural settlements under the influence of urbanization processes in the eastern (Koluszki-Brzeziny) zone of the Łódź agglomeration)
  M. Wójcik
 12. Rozwój przestrzenny i funkcjonowanie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 1997-2002. (Spatial development and functioning of the special economic zone of Łódź in 1997-2002)
  A. Kocińska
 13. In memoriam - Andrzej Werwicki - biografia naukowa
  J. Dzieciuchowicz

Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions