Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz), Marcin Wójcik
Rada Redakcyjna: Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Elżbieta Dziegieć, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marek Sobczyński, Andrzej Suliborski, Tomasz Kaczmarek, Annegret Haase, Rene Matlovič, Bohdan Posatskyy, Tadeusz Siwek, Alessandro Vitale
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Jan Wendt

CONTENT


 1. Państwo - historia idei (State - the history of idea)
  E. Klima
 2. Wybrane koncepcje wsi we współczesnych badaniach geografii społecznej (Selected concepts of rural studies in the contemporary social geography)
  M. Wójcik
 3. Obraz demograficzny świata u progu XXI wieku (Demographic picture of world at the beginning of the 21st century)
  J. Dzieciuchowicz
 4. Uwarunkowania geograficzno-polityczne oraz społeczne genezy i rozprzestrzeniania się protestantyzmu w Polsce (Geopolitical and social determinants of origin and expansion of Protestantism in Poland)
  A. Rykała
 5. Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi (Piotrkowska street in Łódź sensations curve)
  St. Mordwa
 6. Rozwój i działalność stacji radiowych w Łodzi (The activity and development of the radio stations in Łódź)
  G. Lenart
 7. Rzgów - zagospodarowanie przestrzenne nowego miasta w województwie łódzkim (Rzgów - spatial organization of a new town in Łódź voyevodeship)
  L. Groeger
 8. Projekty infrastrukturalne na obszarach Natura 2000 - przykład gminy Świętajno (Infrastructural projects on Nature 2000 areas - example of Świętajno community)
  A. Janiszewska, E. Klima, A. Rochmińska
 9. Recenzja: Krajewski K. (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle innych miast europejskich, WUJ, Kraków, 2008.
  St. Mordwa
 10. Recenzja: Grymin M., Rola zespołów parafialnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej w latach 1945-2006. Krajobraz sakralny, Architektura, Dom Wydawniczy 'Księży Młyn', 2009.
  E. Klima

Recent Submissions