Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Rodzice osób pijących alkohol problemowo. O ambiwalencji pomocy 

  Szczepanik, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Książka dotyczy matek i ojców dorosłych dzieci, które nadużywają alkoholu. Rodzice ci stanowią zróżnicowaną grupę ze względu na to, jakie znaczenie nadają posiadanym zasobom w sposobie radzenia sobie z nałogowym piciem ...
 • O młodzież polską… działalność redakcyjna i publicystyczna Stefanii Sempołowskiej w czasopiśmie Z Bliska i z Daleka (1913-1914) 

  Krakowiak, Małgorzata (2019)
  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie działalności Stefanii Sempołowskiej (1869-1944) jako inicjatorki i organizatorki publicystyki dla młodzieży w Królestwie Polskim oraz omówienie założonego przez nią periodyku ...
 • Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym 

  Marynowicz-Hetka, Ewa; Filion, Lorraine; Wolska-Prylińska, Dorota; Lorraine Filion, uzyskała tytuł magisterski w zakresie służb społecznych, pracownik socjalny, mediatorka rodzinna, w latach 1975−2012 kierownik Ośrodka Mediacji Rodzinnej i ekspertyzy w Centrum Młodzieży w Montrealu przy Sądzie Wyższej Instancji w Montrealu. Od 2012 r. prowadzi niezależną praktykę mediatora rodzinnego. Założycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia AIFI (Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des Familles Séparées) (Międzynarodowe Frankofońskie Stowarzyszenie Osób Pracujących z Rodzinami w Separacji). Od 25 lat prowadzi kształcenie z zakresu podejść mediacyjnych w pracy z rodzinami w sytuacjach trudnych, także w różnych krajach europejskich, szczególnie w Belgii, Francji, Polsce, a także w Libanie.; Ewa Marynowicz-Hetka, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka i współautorka prac z zakresu pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, m.in. dwóch tomów podręcznika Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Promotorka idei kształcenia do stosowania podejść mediacyjnych w Polsce. Inicjatorka powołania i główna organizatorka Studiów podyplomowych dla kadr oświaty „Mediacja społeczna”. Członek-założyciel, członek zarządu oraz osoba kontaktowa dla Polski w ramach AIFI (Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des Familles Séparées) (Międzynarodowe Frankofońskie Stowarzyszenie Osób Pracujących z Rodzinami w Separacji).; Dorota Wolska-Prylińska, doktor nauk humanistycznych, pracuje na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, w Katedrze Pedagogiki Społecznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: kształcenia do działania, współdziałania w obszarze profesji społecznych i medycznych. Autorka książki na temat kształcenia z wykorzystaniem projektowania socjalnego pt. Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym. Kierownik studiów podyplomowych dla kadry oświaty „Mediacja społeczna”. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Nous présentons au lecteur un travail d’équipe étant un témoignage de la coopération polono-québécoise de longue date orientée sur la promotion des approches de médiation comme solution lors de situations difficiles, de ...
 • Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje 

  Lipińska-Grobelny, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  It turns out from the Eurostat data that Poland holds the third place in Europe in terms of the number of the so called portfolio workers, i.e. persons who work for more than one employer. Yet, it is a mistake to claim ...
 • Znaczenie obecności rodzica i wychowawcy w procesie wychowania dziecka. Podejście hermeneutyczne 

  Glier, Joachim Paweł (2019)
  Studia nad myśleniem o wychowaniu tak w przeszłości, jak i obecnie pokazują, iż przeoczono w badaniach procesu wychowania bardzo ważny element, a mianowicie rolę i znaczenie psychofizycznej obecności rodzica, wychowawcy w ...
 • Mentoring w przedsiębiorstwach na przykładzie łódzkiej instytucji finansowej 

  Matuszewska-Kubicz, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Nowadays, mentoring, as well as coaching, becomes significant method of relaying knowledge. Its effectiveness has been also recognized in private sector, where it is more and more often practising to teach young professionals. ...
 • Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy – wybrane strategie i metody 

  Nawrat-Wyraz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The article discusses issues concerning learning and self-improvement in a workplace. It discusses selected strategies and intergenerational learning methods, such as mentoring and building the culture of mentoring and ...
 • Zdrowie jako obszar uczenia się (między)pokoleniowego 

  Sladek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  In our times attention is paid to the issue of broadening of an individual’s responsibility for one’s and another’s health. It influences on growth of meaning of health education. Interpersonal relationships are one of the ...
 • Młodzi „nauczyciele” a budowanie międzypokoleniowych relacji 

  Konieczna-Woźniak, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The paper presents a problem concerning the possibility of reversing the traditional order which acknowledged the necessity of young people learning from the elderly. Nowadays, young people do not often rely on the authority ...
 • Pokolenia andragogów w Niemczech 

  Solarczyk-Szwec, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  This article presents four generations adult educator in the Federal Republic of Germany, accompanied by representative of the biographies of each generation. The purpose of the analysis is to answer the question of whether ...
 • Międzypokoleniowy dialog a wartości religijne w radiowych homiliach biskupa Józefa Zawitkowskiego 

  Szokalak, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The transfer of knowledge among generations means handing down skills, competence, norms and values between older and younger people as well as changes lasting during the whole human life: knowledge, experience and attitudes. ...
 • Tradycja jako przedmiot przekazu międzygeneracyjnego w dawnych społecznościach wiejskich 

  Maciejewska, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Understanding the notion of tradition is difficulties to give the definition. In the Polish literature sociological, ethnographic or anthropological rare clear definition, the extent to which this concept is applied. The ...
 • Seniorzy lubią blogi – międzypokoleniowy wymiar pisania pamiętników w Internecie 

  Woźnicka, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Article focuses on the content connected with the participation of older people in the information society. The author describes changes that have occurred recently in this field as well as how older people can become ...
 • Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań na przykładzie zainteresowań sztuką 

  Sasin, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The author indicates the aspect of intergenerational transmission of interests, which is underestimated in pedagogical and psychological research. Its importance is confirmed by results of research, done by the author for ...
 • Międzypokoleniowe uczenie się w refleksyjnym dialogu dziadków i wnuków 

  Kałużny, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The author of the article discusses the issue of mutual learning between grandparents and grandchildren. He introduces the concept of family and highlights the roles that grandparents play in modern families. Perceives and ...
 • Wyobraźnia społeczna wychowawcy – perspektywa pedagogiki społecznej 

  Telka, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The text is the presentation of the belief that a tutor forms his/her social imagination through theoretical knowledge and relations with his/her charges. A tutor is the guarantor of education. In his/her relationship with ...
 • Międzypokoleniowe uczenie się w kontekście badania historii życia 

  Rojek, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  This article presents some of possible understanding “learning” term and juxtaposes it with model of intergeneration relationship by Karl Mannheim in order to present one of possible understanding intergenerational learning ...
 • Międzypokoleniowe uczenie się – wprowadzenie 

  Muszyński, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The text is an introduction to the issue of intergenerational learning. The author presents a set of assumptions as well as theoretical and methodological references to the phenomenon of intergenerational learning. He also ...
 • Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej 

  Szczepańska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The reforming of upbringing and education that took place in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th centuries much owed to development of school hygiene, which inspired more extensive and deeper insight ...
 • Talent czy dar? Kontrowersje teoretyczne i empiryczne wokół zjawiska talentu 

  Okołowicz, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)

View more