Now showing items 21-40 of 145

  • Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim wybrzeżu meksykańskiego Jukatanu 

   Kowalczyk-Anioł, Joanna (WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 2017-07)
   Artykuł wpisuje się w nurt rozważań na temat dysfunkcji rozwoju współczesnej turystyki. Celem opracowania jest przedstawienie w formie studium przypadku uwarunkowań i aktualnego poziomu rozwoju turystyki na wschodnim ...
  • Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego (przykład Brzezin) 

   Kowalski, Michał; Ror-Maziarz, Paulina; Bartosiewicz, Bartosz (Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2011)
   The main goal of this article is to identify the problems encountered during the process of creation of redevelopment concepts of inner city area, arising from the historically evolved transportation network of small town ...
  • Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony 

   Kowalczyk-Anioł, Joanna; Zmyślony, Piotr (KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, 2017)
   Wzrost znaczenia turystyki miejskiej jako siły zmieniającej miasta staje się źródłem konfliktów, szczególnie w miastach cennych pod względem kulturowym. Emanacją tych zmian są obserwowane w ...
  • Tourism-themed internet portals – are new media creating a new tourist? A case study of Polish students 

   Jażdżewska, Iwona; Jagnuszewska, Anna (Nicolaus Copernicus University, 2017)
   Internet media have an influence on many tourism-related issues. This article presents the results of research into the role of tourism-themed portals in the trips taken by Polish university students between 2010 and 2012. ...
  • Doświadczenie - stary-nowy paradygmat turystyki 

   Stasiak, Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2016)
   Podróżowanie od zawsze wiązało się z silnymi wewnętrznymi przeżyciami. Traktowano je jednak raczej jako „uboczny” efekt podróżowania, a nie istotny cel działalności firm turystycznych. Rozwój gospodarki doświadczeń wzmógł ...
  • Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej (KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, 2016)
   Celem artykułu jest szczegółowa charakterystyka istoty, składników, roli i znaczenia doświadczenia we współczesnej gastronomii i turystyce kulinarnej. W pracy zaprezentowano m.in.: piramidę potrzeb konsumenta (turysty ...
  • Edukacja przyrodniczo-leśna przed dwudziestoma laty. Powstanie i pierwsze lata działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 

   Będkowski, Krzysztof (Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2016)
   One of the main areas in professional activities of foresters is educating the whole society in forestry and nature problems. The main goal of nature and forestry education is to provide the society with knowledge about ...
  • Z historii rozwoju fotogrametrii i teledetekcji w leśnictwie polskim 

   Będkowski, Krzysztof (Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki, 2015)
   Photogrammetry started to develop in Poland after World War I. Although relatively very important and big photogrammetric projects from this time are known, only few mentions are related to the use of photogrammetry for ...
  • Turystyka społeczna — istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju 

   Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012)
   Artykuł jest próbą wskazania głównych problemów związanych z definiowaniem, badaniem i określeniem możliwości rozwoju turystyki społecznej. W ciągu ostatnich lat widać wyraźną ewolucję poglądów związanych z definiowaniem ...
  • Miejsca spotkań kultury i turystyki 

   Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2013)
   Celem pracy jest próba usystematyzowania i klasyfikacji miejsc spotkań kultury i turystyki. Dokonano ich podziału wg różnych kryteriów, m.in. stopnia komercjalizacji oferty, celu podróży i charakteru kontaktu z kulturą, ...
  • Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki 

   Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2015)
   Turystyka jako zjawisko społeczne o długiej historii podlega licznym podziałom i klasyfikacjom. Niektóre z nich mają charakter podstawowy i są powszechnie akceptowane, inne zaś wzbudzają kontrowersje i żywe dyskusje. ...
  • Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce 

   Stasiak, Andrzej (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2015)
   Jednym z ciekawszych zjawisk w polskiej turystyce początku XXI w. jest rozwój podróży inspirowanych kulinariami. Zdrowa żywność, „nowe smaki”, słynne restauracje czy kulinarne regiony coraz częściej stają się ważnym celem ...
  • Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej (AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, 2015)
   Turystyka XXI wieku staje się coraz bardziej skomplikowanym, złożonym i trudnym do jednoznacznej oceny zjawiskiem. Najważniejszymi obszarami kontrowersji są: zachowania turystów, miejsca wypoczynku, formy turystyki, produkty ...
  • Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015)
   Nowa ekonomia szczególne znaczenie przypisuje m.in. przekształceniom modelu konsumpcji. Jedną z teorii wyjaśniających związane z tym zjawiska jest tzw. ekonomia doświadczeń (experience economy) autorstwa B. Pine’a i J. ...
  • Wieś jako obszar turystyki społecznej 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2011)
   The countryside is a specific area generating and receiving tourist movement. The tourist activity of rural population in Poland is significantly lower than in case of urban citizens. The main barrier is related to the ...
  • Medieval heritage of small towns in the State of the Teutonic Order in the register of monuments 

   Musiaka, Łukasz (University of ŁódźSilesian Institute in OpoleSilesian Institute Society, 2015)
  • Turystyka religijna do sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej 

   Jażdżewska, Iwona; Wasiluk, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014)
   The image of Our Lady of Kodeń has been worshiped by the inhabitants, who were touched by numerous graced as early as the 12th century. Owing to that, it was crowned by pope Clement XI in 1723. For over 300 years, pilgrims ...
  • Czas wolny w dobie postmodernizmu 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2015-10)
   Cel. Omówienie na podstawie przeglądu literatury różnorodnych podejść do czasu wolnego. Analiza kontrowersji wokół pojęcia czasu wolnego. Prezentacja wybranych aktywności wolnoczasowych w odniesieniu do komodyfikacji i ...
  • Teutonic State Order’s Cultural Heritage in Towns of Warmia-Masuria Province in Poland 

   Musiaka, Łukasz (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014)
   The area of contemporary Warmia-Masuria Province encompasses the major part of the monastic state of the Teutonic Knights, founded in the Middle Ages on the southern coast of the Baltic Sea. This area is unique because of ...
  • Teutonic State Order’s Cultural Heritage in Towns of Warmia-Masuria Province in Poland 

   Musiaka, Łukasz (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014)
   The area of contemporary Warmia-Masuria Province encompasses the major part of the monastic state of the Teutonic Knights, founded in the Middle Ages on the southern coast of the Baltic Sea. This area is unique because ...