Now showing items 1-1 of 1

    • Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładach Gdańska i Gdyni 

      Palmowski, Tadeusz; Pacuk, Małgorzata; Michalski, Tomasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001)
      Wzajemne relacje miasto-port zmieniały się wraz z upływem czasu i nadal ulegają przemianom. W ewolucji układu powiązań port morski-miasto portowe B. Hoyle (1998) wyróżnił sześć okresów. W końcu czwartej fazy, trwającej do ...