Now showing items 21-40 of 559

  • Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową 

   Bachvarov, Marin; Napierała, Tomasz (Wydawnictwo WSTH, 2002)
   Crisis of tourism, whose likelihood was accelerated by the attack on the 11th of September, afflicted mainly the United States – the country being the largest economic market, and the dominant one in international tourism. ...
  • Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich 

   Maciej, Zathey (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002)
   Od początku lat 90. obserwowany jest w strefie podmiejskiej Wrocławia, stały napływ ludności miejskiej. Wokół Wrocławia tworzą się dwa koncentryczne pierścienie gmin. Pierwszy, wewnętrzny, z szybszym wzrostem gęstości ...
  • Turystyczne logo 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2002)
   Zagadnienia wizualnej identyfikacji firmy i produktu od dawna poruszane są w literaturze przedmiotu. Prace te rzadko jednak poświęcone są firmom i usługom turystycznym, a przecież problematyka efektywnego wykorzystywania ...
  • Postfordowski model organizacji gospodarki małych miast województwa śląskiego 

   Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002)
   Lata 90-te to okres przemian województwa śląskiego. O wizerunku regionu nie decyduje już tylko przemysł ciężki, ale także wiele procesów gospodarczych, do których przyczynił się rozwój prywatnej przedsiębiorczości, odgrywający ...
  • Produkt turystyczny 

   Kaczmarek, Jacek; Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzi, 2002)
   W klasycznej formule marketingowej „5P” pojęcie produktu wymieniane jest „jednym tchem” z pozostałymi czterema składnikami. Dobrze, jeśli występują one bezpośrednio po produkcie, gorzej jeśli znajdują się przed nim. Istotnym ...
  • The Protestant minorities in Silesia 

   Kulesza, Mariusz (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Silesia is a multicultural region that was influenced by Polish, German, Czech and Jewish elements. The cultural diversity results from intermingling of cultures of local communities and a specific competition or even ...
  • Borderlands in Africa as an asylum for war and political refugees 

   Sobczyński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Africa is placed second among all continents as to the number of refugees. The number of persons remaining under the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR in Africa has reached 6,072,900 ...
  • Lemkos as a Small Relict Nation 

   Barwiński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   The investigation has shown a strong sense of cultural, linguistic and national identity among Lemkos inhabiting the nowadays Lemko Region. Today, like it was on the turn of the 19th century and between the two World ...
  • Geografia polityczna Tajlandii 

   Sobczyński, Marek; Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2003)
   W artykule przedstawiono analizę kształtowania się państwowości tajskiej oraz współczesnej sytuacji politycznej, demograficznej, społecznej i gospodarczej tego państwa z punktu widzenia geografii politycznej. Opracowanie ...
  • Autentyczność twórczości ludowej Lubelszczyzny 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003)
   Artykuł prezentuje wyniki badań nad autentycznością kultury ludowej Lubelszczyzny (2003 r., teren trzech powiatów województwa lubelskiego: janowskiego, biłgorajskiego i włodawskiego). Narzędziem badawczym był kwestionariusz ...
  • Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej. Na podstawie badań grupy młodzieży licealnej 

   Mordwa, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   W prezentowanej pracy zostały przedstawione wyniki badań wyobrażeń przestrzennych w ośmiu miastach Polski Środkowej. Prace badawcze dotyczyły trzech aspektów wyobrażeń: opisowego, wartościującego i symbolicznego. Na wstępie ...
  • Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Przedmiotem pracy jest Podlasie oraz przebiegające przez jego terytorium pogranicze narodowościowo-wyznaniowe – wraz z jego specyficznymi cechami, przemianami, zróżnicowaniem i zasięgiem. O wyborze tego regionu, jako ...
  • Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   W artykule zawarto próbę analizy pojęć bardzo często występujących w badaniach z zakresu geografii politycznej, czyli narodu, mniejszości narodowej oraz etnicznej. Starano się uwzględnić nie tylko aspekt geograficzny ale ...
  • Warunki życia mieszkańców Brzezin 

   Jażdżewska, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Celem artykułu jest przedstawienie warunków życia mieszkańców małego pol-skiego miasta powiatowego Brzeziny, położonego w aglomeracji łódzkiej. Omówiono uwarun-kowania zewnętrzne i wewnętrzne określające warunki życia i ...
  • Strategie rozwoju turystyki 

   Rochmińska, Agnieszka; Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2004)
   Najstarsze strategie działania wywodzą się ze starożytności i dotyczą zarządzania państwem i dowodzenia wojskiem. Strategie gospodarcze pojawiły się zdecydowanie później, wraz z narodzinami nowoczesnego przedsiębiorstwa w ...
  • Współczesne stosunki narodowościowo-religijne na Podlasiu 

   Barwiński, Marek (Zakład Wydawniczy "Nomos", 2005)
  • The Contemporary Ethnic and Religious Borderland in Podlasie Region 

   Barwiński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The national and religious borderland in Podlasie is a zone with many transitory areas where different national, religious, linguistic and cultural groups overlap. There are hardly any clear dividing lines separating ...
  • Struktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego – porównanie wyników badań terenowych i Narodowego Spisu Powszechnego 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005)
   W artykule przedstawiono wyniki terenowych badań ankietowych przeprowadzonych na Podlasiu w roku 1999, a raczej ich części dotyczącej struktury narodowościowej i językowej respondentów, oraz dokonano porównania tych ...
  • Plemiona górskie jako atrakcja turystyczna Tajlandii 

   Barwiński, Marek (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2005)
   Fakt, iż plemiona górskie stały się, obok położonych na południu wysp, główną atrakcją turystyczną Tajlandii, niesie z sobą zarówno korzyści, jak i problemy. Dla członków poszczególnych plemion górskich coraz większego ...
  • The Influence of Contemporary Geopolitical Changes on the Military Potential of the Central European Countries 

   Barwiński, Marek (University Primorska, Koper, 2005)
   The geopolitical transformations in Europe caused not only far-reaching changes in the political, territorial, economic and social aspects of the continent but also heavily influenced defence doctrines and military potential ...