Now showing items 1-20 of 50

  • Analiza form i programów kształcenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

   Stasiak, Andrzej; Wiluś, Robert (Proksenia, 2010)
   Oprowadzanie turystów, sprawowanie opieki nad nimi, przekazywanie im wiedzy krajoznawczej w czasie podróży turystycznych należą do najbardziej podstawowych czynności związanych z obsługą ruchu turystycznego. Obowiązki te, ...
  • Bezpieczeństwo – niebezpieczeństwo w turystyce (kilka refleksji wprowadzających w zagadnienie) 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 2017)
   Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, coraz bardziej niestabilnym i nieprzewidywalnym, pełnym różnego rodzaju konfliktów i napięć. Codziennie media donoszą o kolejnych kryzysach politycznych i gospodarczych, nowych ...
  • Centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura jako nowa atrakcja turystyczna Łodzi 

   Stasiak, Andrzej (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu, 2005)
  • Charakterystyka ruchu turystycznego w wybranych skansenach w Polsce 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Artykuł prezentuje część wyników badań ankietowych prowadzonych przez autora w latach 1996-97 w sześciu muzeach skansenowskich w Polsce. Były to placówki w: Chorzowie, Klukach, Dziekanowicach (Lednogórze), Nowogrodzie ...
  • Culinary heritage as an opportunity to make lubelskie voivode¬ship’s tourist offer more attractive (E Poland) 

   Skowronek, Ewa; Brzezińska-Wójcik, Teresa; Stasiak, Andrzej (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019)
   Lubelskie voivodeship has been standing out from other Polish administrative regions because of its agri¬cultural function that has been shaped for centuries. Food and agricultural products originating in this region are ...
  • Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki 

   Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2015)
   Turystyka jako zjawisko społeczne o długiej historii podlega licznym podziałom i klasyfikacjom. Niektóre z nich mają charakter podstawowy i są powszechnie akceptowane, inne zaś wzbudzają kontrowersje i żywe dyskusje. ...
  • Doświadczenie - stary-nowy paradygmat turystyki 

   Stasiak, Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2016)
   Podróżowanie od zawsze wiązało się z silnymi wewnętrznymi przeżyciami. Traktowano je jednak raczej jako „uboczny” efekt podróżowania, a nie istotny cel działalności firm turystycznych. Rozwój gospodarki doświadczeń wzmógł ...
  • Funkcja turystyczna polskich skansenów 

   Stasiak, Andrzej (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1998)
   In different regions of Poland the museal exhibition is the only source of the knowledge about the past and traditions of rural culture. Every year, according to the process of declining of the traditional folk culture, ...
  • Gastronomia jako produkt turystyczny 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelasrtwa w łodzi, 2007)
   Jedną z podstawowych potrzeb osób podróżujących jest zaspokojenie głodu i pragnienia. Dlatego rozwój gastronomii jest ściśle powiązany z rozwojem turystyki. Przez długie lata w Polsce jej rola była jednak niedoceniana. ...
  • Hotelarstwo w zabytkach - grupy markowe 

   Ciesielska, Olga; Stasiak, Andrzej; Rouba, Rafał (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Duża konkurencja na rynku usług noclegowych zmusza do poszukiwania i przygotowywania coraz to nowych ofert, gwarantujących gościom unikalne doznania i satysfakcje. Jednym z możliwych działań jest adaptowanie na cele ...
  • Klaster turystyczny - nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów? 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwa Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 2007)
   Zjawisko koncentracja przestrzennej firm z tego samego sektora w celu osiągnięcia synergii działań gospodarczych i organizatorskich jako pierwszy opisał w 1990 r. M. E. Porter z Harvard Business School. W Polsce badania ...
  • Kultura a turystyka - wzajemne relacje 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelasrtwa w łodzi, 2007)
   Artykuł poświęcony jest rozważaniom na temat wzajemnych związków kultury i turystyki. Wychodząc od różnych sposobów definiowania pojęcia "kultura" zaproponowano definicję "turystyki kulturowej" w szerokim i wąskim rozumieniu ...
  • Miejsca spotkań kultury i turystyki 

   Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2013)
   Celem pracy jest próba usystematyzowania i klasyfikacji miejsc spotkań kultury i turystyki. Dokonano ich podziału wg różnych kryteriów, m.in. stopnia komercjalizacji oferty, celu podróży i charakteru kontaktu z kulturą, ...
  • Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki 

   Stasiak, Andrzej (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2006)
  • Muzeum jako produkt turystyczny 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2000)
   W artykule przestawiono: - miejsce muzeum wśród produktów turystycznych, - elementy składowe produktu turystycznego muzeum, - główne funkcje muzeum i związane z tym konflikty, - działania marketingowe w muzeum, - ...
  • O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI w. 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2007)
   W latach 90. XX w. w polskich muzeach, podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach życia w naszym kraju, zaszły olbrzymie zmiany ilościowe i jakościowe. Transformacja ustrojowa, rozwój wolnego rynku, przeobrażenia ...
  • Obszar jako produkt turystyczny 

   Stasiak, Andrzej (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2005)
   The area as a tourist product is then, a conglomerate of various, sometimes very different elements. They may be considered at several levels. These are: - heritage – nature, culture, hgistory, economy etc., - infrastructure ...
  • Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2011)
  • Pilotaż wycieczek turystycznych. Testy i pytania egzaminacyjne 

   Stasiak, Andrzej; Wiluś, Robert (2007)
   W niniejszym, drugim już wydaniu testów i pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na pilotów wycieczek uwzględniono wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy (stan prawny na dzień 01.01.2007 r.). Celem publikacji jest ...
  • Produkt turystyczny 

   Kaczmarek, Jacek; Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w łodzi, 2002)
   W klasycznej formule marketingowej „5P” pojęcie produktu wymieniane jest „jednym tchem” z pozostałymi czterema składnikami. Dobrze, jeśli występują one bezpośrednio po produkcie, gorzej jeśli znajdują się przed nim. Istotnym ...