Show simple item record

dc.contributor.authorBortliczek, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-04-13T09:40:17Z
dc.date.available2015-04-13T09:40:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-509-6
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7885
dc.description.abstractThe article discusses the popular science style in magazines addressed to younger schoolchildren. The analysed texts have been published in the “Kumpel” magazine and are devoted to the subject of nature. Their distinguishing feature is the pursuit of intersemiotic and non-linear method of encoding information. The spatial configuration of information allowsto perceive the meanings conveyed by means of verbal, illustrational, and typographical code in any order. In the article, I am looking for answers to the following questions: what means are used by the writers of popular science texts targeted at children, how to analyse the perceived measures, and the identified method of constructing popular science texts affects the modification of learningliteracy by the model recipient.en
dc.description.abstractArtykuł dotyczy stylu popularnonaukowego w czasopismach adresowanych do odbiorcy dziecięcego w wieku wczesnoszkolnym. Analizowane teksty pochodzą z czasopisma „Kumpel” i dotyczą tematyki przyrodniczej. Ich wyróżnikiem jest dążenie do intersemiotycznego oraz nielinearnego sposobu kodowania informacji. Przestrzenne ukształtowanie informacji umożliwia dowolną kolejność percypowania znaczeń przekazanych za pomocą kodu werbalnego, ilustracyjnego i typograficznego. W artykule poszukuję odpowiedzi na następujące kwestie: jakimi środkami posługują się autorzy tekstów popularnonaukowych skierowanych do odbiorcy dziecięcego, w jaki sposób dostrzegane środki analizować, a także – jak zidentyfikowany sposób tworzenia tekstów popularnonaukowych wpływa na modyfikację kształcenia umiejętności czytania przez modelowego odbiorcę.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznwcze Instytutu Filologii Polskiej UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;3
dc.subjecttextpl_PL
dc.subjectstylepl_PL
dc.subjectpopular sciencepl_PL
dc.subjectillustrationpl_PL
dc.subjecttypographypl_PL
dc.subjectChild as a recipientpl_PL
dc.subjecttekstpl_PL
dc.subjectstyl popularnonaukowypl_PL
dc.subjectilustracjapl_PL
dc.subjecttypografiapl_PL
dc.subjectodbiorca dziecięcypl_PL
dc.titleO morfologii tekstów popularnonaukowych dla dziecipl_PL
dc.title.alternativeClear illustration, (un)clear verbal narration. On the morphology of popular science texts for childrenen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number205-223pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogikipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMałgorzata Bortliczek – dr, adiunkt w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się współczesną polszczyzną, kulturą języka polskiego, stylistyką, stylem popularnonaukowym, komunikacją interpersonalną. Autorka prac: Język uwikłany w ponowoczesność, Katowice 2011 (z I. Łuc); Od A(lfabetu) do Z(drob- nień). Tuzin szkiców o języku, Cieszyn 2013.pl_PL
dc.referencesJ. Cieślikowski, Słowo – obraz – gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych, [w:] Sztuka dla najmłodszych. Teoria – Recepcja – Oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, Warszawa–Poznań 1977, s. 76–89.pl_PL
dc.referencesK. Drel, Zdjęcia są ważne, „Młody Technik” 2013, nr 3.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia wiedzy o książce, red. A. Binkenmajer, B. Kocowski, A. Kawecka- -Gryczowa, A. Więckowska, J. Trzynadlowski, Wrocław–Warszawa– Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesJ. Florczak, Zasady funkcjonowania chwytów typograficznych w tekstach o charak- terze perswazyjnym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawcze- go”, z. LX, red. K. Polański, Kraków 2004, s. 69–88.pl_PL
dc.referencesInny słownik języka polskiego, t. I, red. M. Bańko, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesM. Jagodzińska, Obraz w procesach poznania i uczenia się, Warszawa 1991. Jeden obraz jest wart tysiąc słów, http://www.kreatorkultury.pl/jeden-obraz- -jest-wart-tysiac-slow/ [dostęp: 13.02.2013].pl_PL
dc.referencesR. Knapiński, Biblia Pauperum – Rzecz o dialogu słowa i obrazu, http://www. mediewistyka.pl/content/view/29/41/ [dostęp: 4.02.2013].pl_PL
dc.referencesM. Kostaszuk-Romanowska, Narracje architektury czasów postmodernizmu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1, s. 97–120.pl_PL
dc.referencesJ. Kowalikowa, Dydaktyka językowa wobec współczesnej polszczyzny, [w:] Współ- czesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia, red. Z. Cygal-Krupa, Kraków-Tarnów 2008.pl_PL
dc.referencesKraków-Tarnów 2008. D. Krzyżyk, Umiejętności tekstotwórcze i językowe uczniów w pracach matural- nych z języka polskiego, [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. U. Kopeć, Z. Sibiga, Rzeszów 2010, s. 149–163.pl_PL
dc.referenceshttp://www.edulandia.pl/edu-kacja/1,101856,7267351,Obraz_sprzymierzeniec_w_nauce.htmlpl_PL
dc.referencesJ. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesM. Olejniczak, 2002, Sacrum czy profanum, czyli Biblia w komiksie, [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży w progu XXI wieku, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJ. Pacuła, Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 74–93.pl_PL
dc.referencesP. Pasierb, Słowo na marginesie obrazu, http://radiosygnaly.pl/?p=1769 [dostęp: 13.02.2013].pl_PL
dc.referencesT. Piekot, Mechanizmy popularyzowania wiedzy naukowej, [w:] O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. J. Miodek, M. Zaśko- -Zielińska, Wrocław 2002, s. 40–49.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/pu-lak.pdfpl_PL
dc.referencesA. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.pl_PL
dc.referencesM. Uberman, 2007, Książka ilustrowana dla dzieci. Obraz, figuracja, ilustracja , [w:] Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empi- rycznych, red. J. Kida, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesM. Uberman, Alfabetyzacja kulturalna wprowadzeniem dziecka przedszkolnego w świat sztuki, http://pldocs.docdat.com/docs/index-133794.html [dostęp: 4.02.2013].pl_PL
dc.referencesJ. Żukowski, Poezja wizualna, http://www.wilanow-palac.pl/poezja_wizual- na.html [dostęp: 25.02.2013].pl_PL
dc.referencesU. Żydek-Bedarczuk, O kilku problemach metodologicznych badania rozmowy po- tocznej, „Socjolingwistyka” 1992, nr 12–13, s. 21–37.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmbortliczek@poczta.onet.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record