Show simple item record

dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.contributor.authorLeśniewska, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-02-23T13:01:09Z
dc.date.available2015-02-23T13:01:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBarwiński M., Leśniewska K., Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze, Przegląd Geograficzny, 2014, t. 86, z. 4, str. 499-524.pl_PL
dc.identifier.issn0033-2143
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6861
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę porównania współczesnej sytuacji mniejszości narodo- wych w Polsce i na Litwie, głównie pod względem demograficznym, politycznym, prawnym i insty- tucjonalnym. Wykorzystano m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w środowiskach mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie*, dane statystyczne publikowane w obu państwach oraz kwerendę aktów prawnych dotyczących kwestii narodowościowych. Oba kraje – pod wzglę- dem uwarunkowań historycznych, sytuacji prawno-ustrojowej, potencjału demograficznego czy struktury narodowościowej – mają szereg cech wspólnych, ale także wyraźnie odmiennych, które niewątpliwie wpływają na rolę, znaczenie i postrzeganie mniejszości narodowych. W konsekwencji transformacji ustrojowej i zmian geopolitycznych ostatnich dekad Polska i Litwa są krajami demo- kratycznymi, zaangażowanymi w proces integracji kontynentu europejskiego, współpracującymi w ramach struktur UE i NATO. Na wzajemne relacje – w sensie zarówno pozytywnym, jak i nega- tywnym – wpływa także wielowiekowa wspólna historia, często odmiennie interpretowana w obu państwach. Na sytuację mniejszości narodowych, zwłaszcza polityczno-prawną, z pewnością ma wpływ jej całkowicie odmienny potencjał demograficzny oraz przestrzenny. Powoduje to wyraźne różnice pozycji społeczno-politycznej mniejszości narodowych i ich sytuacji prawnej w obu pań- stwach oraz liczne konflikty i oskarżenia o działania dyskryminacyjne, zwłaszcza na Litwie.pl_PL
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/02609 oraz DEC-2011/01/N/HS4/02144.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherIGiPZ PANpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Geograficzny;86
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectLitwapl_PL
dc.subjectstudium porównawczepl_PL
dc.titleSytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawczepl_PL
dc.title.alternativeThe situation of national minorities in Poland and Lithuania – a comparative studypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number499-524pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.referencesBarwiński M. 2010, Changes in the Social, Political and Legal Situation of National and Ethnic Minorities in Poland after 1990, [w:] J. Kitowski (red.), 20 Years of Socio-Economic Transformations in Countries of Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts, Geopolitical Studies, 16, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 223-244.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2012, Stosunki międzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowych, [w:] A. Rykała (red.), Studia z Geografi i Politycznej i Historycznej. Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, 1, Łódź, s. 139-166.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2013, Geografi czno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2014, Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku, Przegląd Geografi czny, 87, 2, s. 217-241.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., Leśniewska K., 2013, The comparison of the contemporary situation of national minorities in Poland and Lithuania, Geografi jos metraštis (Annales Geographicae), 46, s. 46-61.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., Leśniewska K., 2014, The contemporary situation of Polish minority in Lithuania and Lithuanian minority in Poland from the institutional perspective, Geographia Polonica, 87, 1, s. 27-46.pl_PL
dc.referencesBiałek T., 2008, Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBobryk A., 2005, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.pl_PL
dc.referencesBudyta-Budzyńska M., 2003, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesBudyta-Budzyńska M., 2010, Socjologia narodu i konfl iktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChałupczak H., Browarek T., 1998, Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesDaugirdas V., Paltanavičiūtė G., 2008, Dynamics of the national composition of population in North-East Lithuania, [w:] R. Baubinas, D. Burneika, V. Daugirdas (red.), Problem Regions in Lithuania (Sociogeographical Aspects), Institute of Geology and Geography, Department of Human Geography, Wilno, s. 45-58.pl_PL
dc.referencesDudra S., Nitschke B. (red.), 2010, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesDudra S., Nitschke B. (red.), 2013, Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2009, Przemiany narodowościowe w państwach bałtyckich na przełomie XX i XXI wieku, Rocznik Nauk Społecznych, 1 (37), KUL, Lublin, s. 95-113.pl_PL
dc.referencesGórecki D. (red.), 2013, Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJanusz G., 2011, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesKasatkina N., Beresnevičiūtė V., 2006, Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public sector in Lithuania, UNRISD, Palgrave/Macmillan, s. 31-48.pl_PL
dc.referencesKawęcki K., 2013, Polacy na Wileńszczyźnie 1990-2012, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2000, Geografi a wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, Geopolitical Studies, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2008, Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku, [w:] P. Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geografi czne, IGiPZ PAN, 218, Warszawa, s. 267-298.pl_PL
dc.referencesKurcz Z. (red.), 1997, Mniejszości narodowe w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKurcz Z., 2005, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKuzborska E., 2012, Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeśniewska K., 2009, Polska mniejszość we współczesnym Wilnie w kontekście polsko-litewskich stosunków międzynarodowych, maszynopis w Katedrze Geografi i Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLeśniewska K., 2013, The socio-political situation of Poles in Vilnius after the accession of Lithuania to the European Union, [w:] K. Heffner (red.), The Eastern Dimension of the United Europe – Political and Economical Aspects of the Eastern Politics of the European Union, Region and Regionalism, 11, 2, Instytut Śląski, Katedra Geografi i Politycznej i Studiów Regionalnych, Łódź-Opole, s. 41-53.pl_PL
dc.referencesLeśniewska K., 2014, Geografi czno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, maszynopis w Katedrze Geografi i Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLeśniewska K., Barwiński M., 2011, Vilnius Region as a historical region, [w:] K. Heffner (red.), Historical Regions in the Structures of European Union. Historical Divisions of the Territory in Central Europe and in Different States of the World, Region and Regionalism, 10, 2, Instytut Śląski, Katedra Geografi i Politycznej i Studiów Regionalnych, Łódź-Opole, s. 91-104.pl_PL
dc.referencesLietuvos Respublikos Seimo rinkimai; http://www3.lrs.lt/ (15.04.2014).pl_PL
dc.referencesLietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija; http://www.vrk.lt/ (15.04.2014).pl_PL
dc.referencesLudność. Stan i struktura demografi czno-społeczna, 2013, GUS; http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011. pdf (09.04.2013).pl_PL
dc.referencesŁodziński S., 1998, Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa), Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁodziński S., 2005, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadajczyk P. (red.), 1998, Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., 1997, Udział i zróżnicowanie poparcia mniejszości narodowych w Polsce w wyborach parlamentarnych z dn. 21.10.1997, Sprawy Narodowościowe. Nowa Seria, 6 (2), s. 261-272.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie w zachowaniach wyborczych mieszkań- ców województwa podlaskiego, [w:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.) Współ- czesne problemy badawcze geografi i polskiej – geografi a człowieka, Dokumentacja Geografi czna, 36, Warszawa, s. 28-33.pl_PL
dc.referencesOfi cialiosios statistikos portalas; http://db.stat.gov.lt/ (03.02.2014).pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSecond Report Submitted by Lithuania Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 2012, Council of Europe, Strasbourg.pl_PL
dc.referencesSidorkiewicz K., 2011, Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice Litewskiej (1988-2011), Wydawnictwo PWSZ, Elbląg.pl_PL
dc.referencesSozański J., 1998, Prawa mniejszości narodowych w niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTautinių mažumų švietimas lietuvoje, Problemos analizę, 19 (105); http://www.smm.lt/uploads/ lawacts/docs/575_28fb2ff5d603e17167d59944c7ed0c6b.pdf (2.01.2014).pl_PL
dc.referencesWyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011, 2013, red. P. Cieląg, M. Haponiuk, Wydawnictwo GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻołędowski C., 2003, Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością a mniejszościami narodowymi, Aspra JR F.H.U., Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska