Repozytorium UŁ - Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze

Pokaż pełny rekordTytuł: Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze
Autor: Barwiński, Marek; Leśniewska, Katarzyna
Streszczenie: W artykule podjęto próbę porównania współczesnej sytuacji mniejszości narodo- wych w Polsce i na Litwie, głównie pod względem demograficznym, politycznym, prawnym i insty- tucjonalnym. Wykorzystano m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w środowiskach mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie*, dane statystyczne publikowane w obu państwach oraz kwerendę aktów prawnych dotyczących kwestii narodowościowych. Oba kraje – pod wzglę- dem uwarunkowań historycznych, sytuacji prawno-ustrojowej, potencjału demograficznego czy struktury narodowościowej – mają szereg cech wspólnych, ale także wyraźnie odmiennych, które niewątpliwie wpływają na rolę, znaczenie i postrzeganie mniejszości narodowych. W konsekwencji transformacji ustrojowej i zmian geopolitycznych ostatnich dekad Polska i Litwa są krajami demo- kratycznymi, zaangażowanymi w proces integracji kontynentu europejskiego, współpracującymi w ramach struktur UE i NATO. Na wzajemne relacje – w sensie zarówno pozytywnym, jak i nega- tywnym – wpływa także wielowiekowa wspólna historia, często odmiennie interpretowana w obu państwach. Na sytuację mniejszości narodowych, zwłaszcza polityczno-prawną, z pewnością ma wpływ jej całkowicie odmienny potencjał demograficzny oraz przestrzenny. Powoduje to wyraźne różnice pozycji społeczno-politycznej mniejszości narodowych i ich sytuacji prawnej w obu pań- stwach oraz liczne konflikty i oskarżenia o działania dyskryminacyjne, zwłaszcza na Litwie.
URI: http://hdl.handle.net/11089/6861
Data: 2014

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
PrzG.2014.4.3 - ARTYKUŁY - Barwiński.pdf 738.8KB PDF Oglądaj/Otwórz artykuł

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź