Show simple item record

dc.contributor.authorTelicki, Marcin
dc.date.accessioned2015-02-07T07:59:26Z
dc.date.available2015-02-07T07:59:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6585
dc.description.abstractWiersz Tadeusza Różewicza Czytanie książek wpisuje się w krąg autotematycznych i autoreferencjalnych utworów poety. Refleksji zostaje poddana granica między rzeczywistością a literaturą. Poruszany przez autora problem reprezentacji omawiam poprzez kategorie lektury (punktem wyjścia czyniąc wieloznaczność tytułowego „czytania”), oratury i tekstury. Spopularyzowane przez antropologię literatury kategorie oralności i piśmienności przyłożone do Czytania książek pomagają w „bliskim czytaniu”, stając się poręczną kategorią interpretacyjną. Wywołane przez nie problemy hermeneutyczne (w rozumieniu siebie, świata i tekstu) niekiedy potwierdzają, niekiedy zaś modyfikują obecne w krytyce odczytania całego dzieła Różewicza.
dc.description.abstractTadeusz Różewicz’s poem Czytanie książek (“The Reading of Books”) is part of a cy- cle of auto-thematic and self-referential works by the poet. The boundary between reality and literature is examined. I am discussing the problem of representation addressed by the author by categories of reading (making the starting point the am- biguity of the eponymous “reading”), orature and texture. Categories of orality and literacy, popularized by the anthropology of literature, applied to Czytanie książek facilitate a “close reading” and became a handy interpretive category. Hermeneutic problems caused by it (in understanding oneself, the world, and the text) some times confirm and sometimes modify the critical readings of Różewicz’s entire work.
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;2
dc.subjectTadeusz Różewiczpl_PL
dc.subjectwiersz "Czytanie książek"pl_PL
dc.subjectoraturapl_PL
dc.subjectteksturapl_PL
dc.titleCzytanie/mówienie/pisanie. Różewicz wobec oratury i tekstu (Czytanie książek z tomu Płaskorzeźba)pl_PL
dc.title.alternativeReading/speaking/writing. Różewicz’s approach to orature and text (Czytanie książek (“The Reading of Books”) from the collection Płaskorzeźba (“Bas-Relief”))pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number114-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnejpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarcin Telicki – dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książki Poetycka antropologia Julii Hartwig oraz kilku książek zbiorowych. Jego naukowe zainteresowa- nia koncentrują się wokół literatury XX wieku (szczególnie poezji); teorii literatury oraz związków literatury z kulturą popularną.pl_PL
dc.referencesBaranowska Małgorzata, „Sztuka – nić w labiryncie”. Poezja Tadeusza Różewicza, www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/sztuka-nic-wlabiryncie-poezja-tadeusza-rozewicza [dostęp: 25.08.2013]
dc.referencesColum Padraic, Poetry and Oratory, “Poetry. A Magazine of Verse” 1917, nr 4, s. 200, http://dl.lib.brown.edu/pdfs/1211974905703125.pdf [dostęp: 25.08.2013]
dc.referencesGodlewski Grzegorz, Druk a głos: w stronę antropologii literatury, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. Przemysław Czapliński, Anna Legeżyńska i Marcin Telicki, Poznań 2010, s. 70
dc.referencesGołębiewska Maria, Koncepcja treści i formy w pismach Karola Irzykowskiego, „Tekstualia” 2005, nr 3, s. 46
dc.referencesLegeżyńska Anna, Światło i cień „Płaskorzeźby”, [w:] taż, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90., Poznań 2002, s. 57
dc.referencesNycz Ryszard, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 143
dc.referencesRicoeur Paul, Mowa i pismo, [w:] tenże, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, oprac. K. Rosner, przeł. P. Graff i K. Rosner, Warszawa 1989, s. 98
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, Utwory zebrane. Poezja, t. 3, Wrocław 2006, s. 264–266
dc.referencesSidoruk Elżbieta, „Przecież wiersz nie ma końca”. O pewnym wątku autotematycznym w poezji Tadeusza Różewicza, [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. Tomasz Cieślak i Krystyna Pietrych, Kraków 2009, s. 215
dc.referencesSkrendo Andrzej, Poezja modernizmu. Interpretacje, Kraków 2005, s. 213
dc.referencesStaff Leopold, Słońca wieczorny blask w rzece, [w:] tenże, Poezje zebrane, t. 1, pod red. Lucyny Michalskiej, Warszawa 1967, s. 530
dc.referencesStockwell Peter, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, pod red. Elżbieta Tabakowskiej, przeł. Anna Skucińska, Kraków 2006, s. 214–215
dc.referencesŚliwiński Piotr, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa 2007, s. 155–156
dc.contributor.authorEmailtelicki@amu.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record