Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.contributor.authorSuliborski, Andrzej
dc.date.accessioned2014-10-01T13:15:50Z
dc.date.available2014-10-01T13:15:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-131-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5534
dc.descriptionPublished in: Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, edited by T.Marszałpl_PL
dc.description.abstractThe formation of social geography in Poland should be considered with reference to internal and external determinants of its development. Contemporary research problems, the treatment of research methodologies and theoretical concepts are undoubtedly closely related to the models stemming from the Anglo-Saxon geography. However, it is worth noting that while social geography abroad is part of extensive ideological and evaluative discussions, Polish social geography represents the behavioural trend under string influence of neo-scientistic methodology, which is caused by both the cognitive conservatism of the researchers and the prevailing social structure of Polish scientific community. The existing consensus based on models accepted in early 1980s and motivated by concession (selective) access to information is still hard to overcome. The dominance of quantitative methods and the lack of a broader theoretical (philosophical) reflection maintain mental clichés cause the research problems of social geography, both in theoretical sense and in the number of active researchers, to be taken over by other branches of science that are stronger in terms of theory, such as sociology, social anthropology or economics. The current reorientation of socio-economic geography towards spatial economy and management is, in our opinion, a kind of return to the known cognitive and methodological contents characteristic to the old economic geography in a new packaging and using modern research technologies (computers). The simultaneous lack of willingness to perform in-depth theoretical reflections (also characteristic of the entire Polish socio-economic geography) and the failure of social geographers to undertake major research challenges could lead to a crisis of this discipline in the institutional structure, followed by the regression in research, both in Poland and Łódź. We should hope that over the years, when the political, social and economic transformation is at last completed in Poland, full openness to ideas and free exchange of thoughts between geographers with various views will finally emerge. It seems that it could become an impulse to undertake new theoretical and methodological challenges and to solve the growing socio-spatial problems in the country.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherŁódź University Presspl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleThe Origin And Development Of Social Geography In Poland, With Special Emphasis On The Centre Of Geographical Studies In Łódźpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number45-82pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Social Geographypl_PL
dc.referencesAdamczewska M., Szkurłat E., 2008, Związki pomiędzy wiedzą o Polsce i regionie a postawą młodzieży, Prace i Studia Geograficzne UW, Warszawa, pp. 11–22.
dc.referencesBaraniak A., 2005, Konflikt lokalny na przykładzie Nowosolnej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 6, pp. 145–157.
dc.referencesBarnicka M., 1986, Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota, Przegląd Geograficzny, 58, pp. 165–190.
dc.referencesBartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, Dokumentacja Geograficzna, 2, pp. 9–92.
dc.referencesBartnicka M., 1991, Społeczna percepcja stanu zagospodarowania przestrzennego Warszawy. (In:) Rykiel Z. (ed.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, pp. 29–41.
dc.referencesBarwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 r., Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesBlunt A., 2003, Geography and the humanities tradition. (In:) Holloway S.L., Rice S.P., Valentine G. (eds.), Key Concepts in Geography, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi, pp. 73–94.
dc.referencesBraudel F., 1971, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa.
dc.referencesChojnicki Z., 1988, Koncepcja terytorialnego system społecznego, Przegląd Geograficzny, 60 (4), pp. 491–510.
dc.referencesChojnicki Z., 2000, Filozofia nauki. Orientacje, koncepcje, krytyki, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
dc.referencesCloke P., Philo Ch., Sandler D., 1991, Approaching Human Geography, Chapman, London.
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2010, Konflikty społeczne wokół inwestycji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. (In:) Suliborski A., Przygodzki Z. (eds.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź, pp. 51–68.
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2013, Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesDobrowolska M., 1948, Dynamika krajobrazu kulturowego, Przegląd Geograficzny, 21 (3–4), pp. 151–204.
dc.referencesDobrowolska M., 1958, Badania nad geografią osiedli południowej Małopolski, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 8, pp. 93–124.
dc.referencesDomański B., 1991, Park narodowy w świadomości społecznej. (In:) Rykiel Z. (ed.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, pp. 93–105.
dc.referencesDomański B., Libura H., 1986, Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, Przegląd Geograficzny, 58, pp. 143–164.
dc.referencesDomański B., Prawelska-Skrzypek G., 1986, Przestrzenne zróżnicowanie wyobrażeń o mieście na przykładzie Jarosławia, Folia Geographica, Seria Geographica-Oeconomica, 19, pp. 131–140.
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1976, Szczegółowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności Łodzi w roku 1970, Acta Universitatis Lodziensis (ZNUŁ), Ser. II, 7, pp. 3–40.
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1980, Kompleksowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności wielkiego miasta (przykład Łodzi), Acta Universitatis Lodziensis (ZNUŁ), Ser. II, 22, pp. 21–38.
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1983, Z badań nad strukturą geodemograficzną wielkiego miast: segregacja przestrzenna płci i wieku ludności Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 2, pp. 29–63.
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1989, Proces redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji wielkomiejskiej (przykład aglomeracji łódzkiej), Przegląd Geograficzny, 61 (4), pp. 505–522.
dc.referencesDzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., 2004, Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesDzieciuchowicz J., Stolarczyk B., Suliborski A., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym, Acta Universitatis Lodziensis (ZNUŁ), Ser. II, 49, pp. 37–65.
dc.referencesDziewoński K., 1990, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce (1945–1989). Mechanizmy rozwoju. (In:) Dziewoński K., Koncepcje i metody badawcze w dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 154, pp. 264–285.
dc.referencesGaczek W.M., 1979, Struktura przestrzeni rezydencjalnej Poznania, PWN, Warszawa–Poznań.
dc.referencesGolachowski S., 1975, Geografia a socjologia, Acta Universitatis Wratislaviensis, 237, Prace Instytutu Geograficznego, B, pp. 5–10.
dc.referencesGregory D., 1981, Human agency and human geography, Transactions of the Institute of British Geographers, 6, pp. 1–18.
dc.referencesGwosdz K., 2001, Dynamika wyobrażeń i stereotypów Górnego Śląska w latach dziewięćdziesiątych. (In:) Sagan I., Czepczyński M. (eds.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, UG, Gdańsk, pp. 45–52.
dc.referencesHarvey D., 1973, Social Justice and the City, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
dc.referencesJackson P., 1983, Social geography: convergence and compromise, Progress in Human Geography, 7 (1), pp. 116–121.
dc.referencesJagielski A., 1978, Struktura społeczno-ekologiczna miast polskich a koncepcje szkoły chicagowskiej. (In:) Turowski J. (ed.), Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowe, Ossolineum, Wrocław, pp. 111–133.
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2004, Wyjazdy łodzian do pracy w Warszawie. Przykład dążenia do poprawy warunków życia, [w:] Jażdżewska I. (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, pp. 237–244.
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Łódź w opinii studentów geografii. (In:) Madurowicz M. (ed.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. UW, Warszawa, pp. 231–241.
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Liszewski S., 1993, Badania geograficzne nad osadnictwem i zaludnieniem prowadzone w łódzkim ośrodku geograficznych. (In:) Liszewski S. (ed.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993. Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek, PTG, Łódź.
dc.referencesJałowiecki B., 1982, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej. (In:) Pióro Z. (ed.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, KiW, Warszawa, pp. 64–112.
dc.referencesJanc K., 2006, Human and social capital – spatial diversity and relations. (In:) Komornicki T., Czapiewski K. (eds.), Core and the Peripheral Regions in Central and Eastern Europe, Europe 21 (14), pp. 39–55.
dc.referencesJaniszewska A., 2007, Dobór przestrzenny i demograficzno-społeczny małżeństw zawieranych w Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesJaroszewska-Brudnicka R., 2002, Struktura społeczno-przestrzenna Torunia. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, pp. 155–164.
dc.referencesJażdżewska I., 2004, Warunki życia w Brzezinach. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 157–168.
dc.referencesJażdżewska I., Frykowski M., 2006, Popularność Samoobrony a potencjał społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku, Studia Wyborcze, 1, pp. 111–130.
dc.referencesJażdżewska I., Frykowski M., 2008, Środowisko społeczne gmin wiejskich jako czynnik zróżnicowania kapitału społecznego. (In:) Byloka F., Kwiatek A. (eds.), Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczne i empiryczne, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, pp. 71–84.
dc.referencesJażdżewska I., Frykowski M., 2009, Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego. (In:) Psyk-Piotrowska E. (ed.), Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 104–128.
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, UW, Warszawa.
dc.referencesJohnston R., 2003, Geography and the social science tradition. (In:) Holloway S.L., Rice S.P., Valentine G. (eds.), Key Concepts in Geography, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi, pp. 51–71.
dc.referencesKaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście, Szlakami Nauki, 22.
dc.referencesKaczmarek J., 2001, Miejsce – w poszukiwaniu właściwej miary. (In:) Rogacki H. (ed.), Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, pp. 73–81.
dc.referencesKaczmarek J., 2003, Ponad geografią humanistyczną – ku regionom myślenia. (In:) Orłowska E., Klementowski J. (eds.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, PTG, Oddział Wrocławski, IGiRR UWr., Wrocław, pp. 3–17.
dc.referencesKaczmarek J., 2004a, Dublin – labirynt nad rzeką. (In:) Jędrzejczyk D. (ed.), Humanistyczne oblicze miasta, UW, Warszawa, pp. 301–348.
dc.referencesKaczmarek J., 2004b, Od koncepcji miejsca do geografii wykluczenia. (In:) Orłowska E. (ed.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, t. 4, PTG, Oddział Wrocławski, UWr., Wrocław, pp. 3–15.
dc.referencesKaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej, Wyd. UŁ, Łódź
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, Szlakami Nauki, 23.
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Społeczność miejska a proces rewitalizacji. (In:) Sagan I., Czepczyński M. (eds.), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Wyd. UG, Gdańsk, pp. 121–126.
dc.referencesKaczmarek S., 2004, Sprawiedliwość społeczna w przestrzeni a warunki życia w mieście. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 31–35.
dc.referencesKaczmarek S., 2010, Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności. (In:) Madurowicz M., Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Urząd Miasta, UW, Warszawa, pp. 31–45.
dc.referencesKlima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesKlima E., Janiszewska A., Rochmińska A., 2010, Wieżowiec jako habitat. (In:) Liszewski S. (ed.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, t. 1, Wyd. Triada, Łódź, pp. 195–201.
dc.referencesKlima E., Sekerdej K., Sekerdej M., 2004, Postawy wobec Niemców w Łodzi i Opolu, Modelowe Nauczanie, Opolski Przegląd Edukacyjny, 5, pp. 57–62.
dc.referencesKlima E., Sekerdej K., Sekerdej M., 2006, Postrzeganie mniejszości – raport z badań, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7, pp. 53–72.
dc.referencesKotus J., 2001, Społeczności lokalne wybranych gmin Wielkopolski wobec zagadnień rozwoju społeczno-gospodarczego, Wyd. PTPN, Poznań.
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw, Seria Geografia, 77, UAM, Poznań.
dc.referencesKukliński A. (ed.), 1983, Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badań, Biuletyn KPZK PAN, 123.
dc.referencesLeszczycki S., 1975, Geografia jako nauka i wiedza stosowana, PWN, Warszawa.
dc.referencesLibura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, Dokumentacja Geograficzna, 1.
dc.referencesLisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Wyd. UW, Warszawa.
dc.referencesLisowski A., 2004, Zbiorowości regionalne i lokalne w okresie reterytorializacji. (In:) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 8/1: Regionalny wymiar integracji europejskiej, UWr., Wrocław.
dc.referencesLisowski A., 2008a, Stan i perspektywy rozwoju geografii społecznej w Polsce. (In:) Liszewski S., Łoboda J., Maik W. (eds.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
dc.referencesLisowski A., 2008b, Geografia społeczna. (In:) Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (eds.), Historia polskiej geografii, WN PWN, Warszawa.
dc.referencesLiszewski S., 1988, Geograficzno-ekonomiczne i społeczne problemy badania miast w Polsce, Seria Geografia, 42, UAM, Poznań, pp. 153–163.
dc.referencesLiszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 20, pp. 207–219.
dc.referencesLiszewski S., 1999, Elity intelektualne w przestrzeni miasta: przykład Łodzi. (In:) Kaczmarek J. (ed.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, pp. 9–21.
dc.referencesLiszewski S., 2001, Model przemian przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź, pp. 303–309.
dc.referencesLiszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 7–17.
dc.referencesLiszewski S., 2008, Łódzki ośrodek badań geograficznych. (In:) Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (eds.), Historia polskiej geografii, WN PWN, Warszawa.
dc.referencesMadurowicz M. (ed.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. UW, Warszawa.
dc.referencesMaik W., 1988, Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Seria Geografia, 37, UAM, Poznań.
dc.referencesMaik W., 2005, Wprowadzenie. (In:) Liszewski S., Maik W. (eds.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały IGiGP WSG w Bydgoszczy, 1, pp. 9–17.
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wyd. Uczelnianie WSG, Bydgoszcz.
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), 2005, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, ŁTN, Łódź.
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), 2006, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 2: Człowiek w badaniach geograficznych, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), 2007, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3: Geografia a przemiany współczesnego świata, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), 2008, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 4: Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), 2011a, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 5: Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), 2011b, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6: Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), 2011b, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 7: Związki geografii z innymi naukami, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
dc.referencesMaik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 19, pp. 5–20.
dc.referencesMałuszyńska E., 1991, Poziom życia a rozwój przemysłu w zagłębiu konińskim. (In:) Rykiel Z. (ed.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, pp. 57–66.
dc.referencesMarcińczak Sz., 2004, Ocena warunków zamieszkania w opinii mieszkańców Osiedla im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 199–208.
dc.referencesMarcińczak Sz., 2006, Struktura społeczna i warunki życia – przykład dwóch łódzkich enklaw mieszkaniowych wybudowanych w latach 1930–1944. (In:) Czepczyński M. (ed.), Przestrzenia miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanych, Bogucki Wyd. Nauk., Gdańsk–Poznań, pp. 177–193.
dc.referencesMarcińczak Sz., 2007, The socio-spatial structure of post-socialist Łódź, Poland. Results of National Census 2002, Bulletin of Geography (socio-economic series), 8, pp. 65–82.
dc.referencesMarcińczak Sz., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988–2005, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesMarcińczak Sz., Siejkowska A., 2003, Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, ŁTN, Łódź, pp. 203–208.
dc.referencesMarcińczak Sz., Siejkowska A., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi w latach 1988–2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych. (In:) Słodczyk J. (ed.), Przemiany struktury przestrzennej miasta w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wyd. UO, Opole, pp. 363–375.
dc.referencesMatykowski R., 1986, Preferencje regionalne turystów i mieszkańców Szczyrku w zakresie warunków pracy i życia, Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za 1984 r., 103, pp. 72–76.
dc.referencesMatykowski R., 1996, Rola świadomości regionalnej w kształtowaniu granic regionu poznańskiego. (In:) Czyż T. (ed.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, pp. 127–140.
dc.referencesMordwa S., 2003a, Przestępczość w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi). (In:) Jażdżewska I. (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, ŁTN, Łódź, pp. 209–217.
dc.referencesMordwa S., 2003b, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesMordwa S., 2007, Przestępczość w Tomaszowie Mazowieckim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, pp. 171–184.
dc.referencesMordwa S., 2010a, Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10, pp. 89–98.
dc.referencesMordwa S., 2010b, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi. (In:) Madurowicz M. (ed.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd Miasta, Warszawa, pp. 307–316. p
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesMularska-Kucharek M., 2010, Kultura zaufania czy nieufności? O społecznym zaufaniu mieszkańców lokalnych społeczności, Wieś i Rolnictwo, 2, pp. 65–81.
dc.referencesNowakowski S., 1928, Marksizm a geografia gospodarcza, Biblioteka Ruchu Prawnego, Ekonomicznego i Socjologicznego, t. 12, Poznań.
dc.referencesNowakowski S., 1934–1935, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, Wyd. Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.
dc.referencesOtok S., 1987, Geografia społeczna, PWN, Warszawa.
dc.referencesPanelli R., 2009, Social geography. (In:) Kitchin R., Thrift N. (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, London, pp. 185–194.
dc.referencesPawłowski S., 1938, O znaczeniu geografii i jej stanowisku w rzędzie nauk. (In:) Geografia jako nauka i przedmiot nauczania, Wyd. Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa.
dc.referencesPiotrowski W., 1966, Społeczno-przestrzenna struktura miasta Łodzi: Studium ekologiczne, Ossolineum, Wrocław.
dc.referencesPióro Z., 1977, Procesy rozwojowe aglomeracji. Z badań nad zachowaniami przestrzennymi mieszkańców aglomeracji warszawskiej, KiW, Warszawa.
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., 1990, Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców, UJ, Kraków.
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., 1991, Życie w Krakowie w ocenie jego mieszkańców. (In:) Rykiel Z. (ed.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, pp. 42–56.
dc.referencesPublikacje 2001–2010. X-lecie WNG, 2011, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesRembowska K., 1990, Wsie depopulacji w oczach ich mieszkańców. (In:) Michalski W. (ed.), Wyludnianie się wsi w Polsce centralnej (na przykładzie województwa piotrkowskiego), IGi PZ PAN, Warszawa, pp. 206–222.
dc.referencesRembowska K., 2002a, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesRembowska K., 2002b, Tożsamość regionalna mieszkańców województwa łódzkiego. (In:) Jewtuchowicz A., Suliborski A. (eds.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, UŁ, Łódź, pp. 61–76.
dc.referencesRembowska K., 2006a, Człowiek w geograficznych obrazach świata. Próba rekonstrukcji. (In:) Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 2: Człowiek w badaniach geograficznych, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, pp. 27–46.
dc.referencesRembowska K., 2006b, Transformacja i jej społeczna percepcja. Przypadek Łowicza. (In:) Jewtuchowicz A., Suliborski A. (eds.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 183–215.
dc.referencesRembowska K., 2013, Geografia w ujęciu humanistycznym, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesRembowska K., Ślipek A., 2002, Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 4, pp. 91–103.
dc.referencesRydz E., 2001, Problem bezdomności w Polsce na przykładzie miast Pomorza Środkowego. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, pp. 121–134.
dc.referencesRykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesRykiel Z., 1985, Badanie świadomości regionalnej – przykład regionu katowickiego, Przegląd Geograficzny, 57, pp. 37–58.
dc.referencesRykiel Z., 1988, The functioning and the development of Polish human geography, Progress in Human Geography, 12, pp. 391–408.
dc.referencesRykiel Z., 1989, Główne struktury społeczno-przestrzenne regionu katowickiego. (In:) Rykiel Z. (ed.), Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim, Prace Geograficzne, 151, pp. 107–120.
dc.referencesRykiel Z., 1991a, Koncepcje geografii społecznej. (In:) Rykiel Z. (ed.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, pp. 9–17.
dc.referencesRykiel Z., 1991b, O wyobrażeniach i stereotypach przestrzennych – na przykładzie Śląska. (In:) Rykiel Z. (ed.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, pp. 113–120.
dc.referencesRykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne, 170.
dc.referencesRykiel Z., 2000, Przemiany przestrzeni społecznej polskiego miasta postsocjalistycznego. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, pp. 31–40.
dc.referencesRykiel Z., 2011, Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii, „Przestrzeń Społeczna”, 1, pp. 211–221.
dc.referencesRykiel Z., 2014, Społeczno-polityczne uwarunkowania konferencji w Rydzynie. (In:) Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 8, Wyd. UŁ, Łódź (in press).
dc.referencesRykiel Z., Szajnowska-Wysocka A., 1989, Preferencja migracyjne. (In:) Rykiel Z. (ed.), Struktury i procesy demograficzno-społeczne w regionie katowickim, Prace Geograficzne, 151, pp. 41–60.
dc.referencesSagan I., 1991, Skutki społeczne przemian gospodarczych w rejonie Żarnowca. Przesiedlenie mieszkańców wsi Krotoszyno, IGiPZ PAN, Warszawa, pp. 79–92.
dc.referencesSagan I., 1998, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej Gdyni. (In:) Piekarek-Jankowska H., Dutkowski M. (eds.), Zespół miejski Gdyni. Przyroda – gospodarka – społeczeństwo, GTN, Gdańsk.
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wyd. UG, Gdańsk.
dc.referencesSagan I., Czepczyński M. (eds.), 2001, Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, UG, Gdańsk.
dc.referencesSłodczyk J., 1981, Atrakcyjność regionów kraju w opinii studentów wyższych uczelni, Opolskie Roczniku Ekonomiczne, 11, pp. 263–298.
dc.referencesSobczyński M., 2000, Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesSobczyński M., 2001, Perception of Polish-Ukrainian and Polish-Russian transborder co-operation by the inhabitants of border voivodships. (In:) Koter M., Heffner K. (eds.), Changing Role of Border Areas and Regional Policies, Region and Regionalism, 5, pp. 64–72.
dc.referencesSuliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, Acta Universitatis Lodziensis (ZNUŁ), Ser. II, 7, pp. 123–135.
dc.referencesSuliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesSuliborski A., 2003, Region w syntezie i edukacji geograficznej. (In:) Orłowska E., Klementowski J. (eds.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, PTG, Oddział Wrocławski, IGiRR UWr., Wrocław, pp. 51–63.
dc.referencesSuliborski A., 2005, Nekropolie jako miejsce w przestrzeni społeczno-kulturowej Łodzi – ranga i specyfika ich znaczeń społecznych. (In:) Domański B., Skiba S. (eds.), Geografia i sacrum, IGiGP UJ, Kraków, pp. 441–453.
dc.referencesSuliborski A., 2008, O znaczeniu syntezy naukowej w geografii. (In:) Liszewski S., Łoboda J., Maik W. (eds.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, pp. 79–90.
dc.referencesSuliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesSuliborski A., 2011, Przemiana funkcji miejsca w historycznej dzielnicy przemysłowej Łodzi – posiadła wodno-fabryczne. (In:) Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D. (eds.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, pp. 161–183.
dc.referencesSuliborski A., Kulawiak A., 2006, Przedsiębiorca jako uczestnik i twórca procesów transformacji. Przykład Łodzi. (In:) Jewtuchowicz A., Suliborski A. (eds.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społecznogospodarczej w regionie łódzkim, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 159–181
dc.referencesSuliborski A., Wójcik M., 2010, The demographic and social differentiation of the large cities in Poland. (In:) Habrel M., Marszał T. (eds.), Economic and Social Functions of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21th Century, Łódź University Press, Łódź, pp. 17–36.
dc.referencesSuliborski A., Wójcik M., 2011, Rola i miejsce edukacji geograficznej w społeczeństwie. (In:) Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R. (eds.), Geografia wobec problemów współczesności, V Forum Geografów Polskich, Wyd. Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, pp. 79–93.
dc.referencesSzafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych, ŁTN, Łódź.
dc.referencesSzafrańska E., 2006, Zmiany w strukturze i przestrzennym zróżnicowaniu wykształcenia mieszkańców Łodzi w latach 1978–2002. (In:) Słodczyk J., Klimek R. (eds.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wyd. UO, Opole, pp. 231–247.
dc.referencesSzafrańska E., 2007, Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, pp. 137–147.
dc.referencesSzafrańska E., 2008, Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi. (In:) Słodczyk J., Szafranek E. (eds.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Wyd. UO, Opole, pp. 63–77.
dc.referencesSzafrańska E., 2010, Stereotypy i rzeczywistość. Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców. (In:) Madurowicz M. (ed.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd Miasta, Warszawa, pp. 331–340.
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Geografia społeczna miast i socjologia miasta – wspólnota podejść teoretyczno-metodologicznych i pól badawczych oraz wzajemne inspiracje. (In:) Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 7: Związki geografii z innymi naukami, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, pp. 169–179.
dc.referencesSzkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesSzymańska D., Pappelbon J., 2001, Przestępczość w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta powiatowego Ostróda. (In:) Jażdżewska I. (ed.), Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, pp. 77–94.
dc.referencesTanaś S., 2008, Percepcja śmierci w turystyce kulturowej, Turyzm, 18 (1), pp. 51–63.
dc.referencesThrift N., 1996, Spatial Formations, Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi.
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2008, Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9, pp. 147–162.
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2010a, Osiedla grodzone w Łodzi formą dezintegracji terytorialnego systemu społecznego miasta. (In:) Suliborski A., Przygodzki Z. (eds.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź, pp. 23–39.
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2010b, Wyobrażenie Łodzi w świadomości mieszkańców w kształtowaniu wizerunku metropolii. (In:) Suliborski A., Przygodzki Z. (eds.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź, pp. 97–108.
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesTobiasz-Lis P., Wójcik M., 2013a, Evaluating and interpreting the city using a photo projective method. The example of Łódź, Geographia Polonica, 86 (2), 137–152.
dc.referencesTobiasz-Lis P., Wójcik M., 2013b, Interpreting contrasts of the post-industrial city: the example of Lodz, International Journal of Humanities and Social Sciences, 3 (14), pp. 22–31.
dc.referencesWęcławowicz G., 1975, Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej, Prace Geograficzne, 116.
dc.referencesWęcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, Ossolineum, Wrocław.
dc.referencesWęcławowicz G., 2001, Przestrzeń ubóstwa – nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski, Przegląd Geograficzny, 73 (4), pp. 451–475.
dc.referencesWęcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, WN PWN, Warszawa.
dc.referencesWięcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP, Kraków
dc.referencesWilczyński W., 1999, Between the extremes of fact and value: towards a reconciliation of natural sciences and humanities. (In:) Wiercińska A. (ed.), Man as a Subject and Object of Culture, PTWP, Warsaw.
dc.referencesWilczyński W., 2011, Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii. (In:) Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 5: Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, pp. 23–36.
dc.referencesWojciechowska J., 2007, Typy gospodarstw agroturystycznych w Polsce i sylwetka ich właścicieli, Turyzm, 17 (1–2), pp. 159–171.
dc.referencesWojciechowski K., 1986, Problemy percepcji i ochrony krajobrazu, UMCS, Lublin.
dc.referencesWolaniuk A., 1997, Spatial distribution of crime in Łódź and its urban region. (In:) Liszewski S., Young C. (eds.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geography of European Cities in Transition, UŁ, Łódź.
dc.referencesWolaniuk A., 2003, Elity naukowe Łodzi na tle przestrzeni społecznej. (In:) Sagan I., Czepczyński M. (eds.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, UG, Gdańsk–Poznań, pp. 189–196.
dc.referencesWójcik M., 2006, Postrzeganie procesów transformacji przez mieszkańców wsi aglomeracji łódzkiej. (In:) Jewtuchowicz A., Suliborski A. (eds.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 217–229.
dc.referencesWójcik M., 2007, Postrzeganie uwarunkowań rozwoju i zmian w rolnictwie przez właścicieli gospodarstw rolnych w okresie transformacji ustrojowej (przykład 5 gmin aglomeracji łódzkiej), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, pp. 85–102.
dc.referencesWójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesWójcik M., 2009, Społeczna geografia wsi, Czasopismo Geograficzne, 80 (1–2), pp. 42–62.
dc.referencesWójcik M., 2010a, Tożsamość lokalna mieszkańców małych miast w obrębie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. (In:) Suliborski A., Przygodzki Z. (eds.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź, pp. 109–125.
dc.referencesWójcik M., 2010b, Centrum handlowo-rozrywkowe jako „miejsce” integrujące w przestrzeni społecznej Łodzi. (In:) Suliborski A., Przygodzki Z. (eds.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź, pp. 41–50.
dc.referencesWójcik M., 2010c, Struktura i działanie – geograficzno-społeczna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu „Odnowa wsi”. (In:) Kacprzak E., Kołodziejczak A. (eds.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 24, pp. 186–201.
dc.referencesWójcik M., 2011, Koncepcje „nowej” geografii regionalnej. (In:) Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6: Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 53–71.
dc.referencesWójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wyd. UŁ, Łódź.
dc.referencesZaborski B., Wrzosek A., 1937–1939, Antropogeografia, Wyd. Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.
dc.referencesZborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP, Kraków.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska