Repozytorium UŁ - Koncepcje "nowej" geografii regionalnej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Koncepcje "nowej" geografii regionalnej

Pokaż pełny rekordTytuł: Koncepcje "nowej" geografii regionalnej
Autor: Wójcik, Marcin
Streszczenie: Stopniowy rozpad geografii na szereg dyscyplin o wyraźnie określonym przedmiocie badań sprawił, Ŝe geografia regionalna, której podstawę stanowi całościowy i syntetyczny opis, była i jest w coraz większym stopniu marginalizowana, a uprawianie jej powiela często scjentystyczny i specjalistyczny wzorzec nauk geograficznych. Celem kolejnych części opracowania jest określenie najwaŜniejszych podejść w „nowej” geografii regionalnej, ich charakterystyka oraz wskazanie głównych płaszczyzn dyskusji w dostępnej literaturze przedmiotu, a takŜe określenie podstawowych róŜnic pomiędzy tradycyjnym i „nowym” ujęciem geografii regionalnej. Wśród wielu wniosków płynących z przeglądu koncepcji i pojęć za najwaŜniejszy moŜna uznać to, Ŝe „nowa” geografia regionalna pozostawia na uboczu rozwaŜania, „czym są regiony?”, zadając częściej pytanie „jak regiony powstają?”.
URI: http://hdl.handle.net/11089/5416
Data: 2011

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Strony_mw.pdf 148.2KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź