Repozytorium UŁ - Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń

Pokaż uproszczony rekord


dc.contributor.author Stasiak, Andrzej
dc.date.accessioned 2014-05-30T08:50:48Z
dc.date.available 2014-05-30T08:50:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 0867-5856
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11089/4719
dc.description.abstract Przełom XX i XXI w. to rozwoju tzw. gospodarki doznań, w której podstawowym towarem stają się nie konkretne produkty, ale emocje, przeżycia i doświadczenia klientów. Turystyka była i jest swoistym "przemysłem wakacyjnych doświadczeń". W ostatnich latach jednak jeszcze wyraźniej niż do tej pory kładzie się nacisk na świadome kreowanie produktów turystycznych silnie nasyconych emocjami. Usilnie dąży się do multiplikowania oraz intensyfikacji wrażeń turystów. Do najważniejszych działań w tym zakresie zaliczono: przekształcanie infrastruktury turystycznej w unikatowe atrakcje turystyczne, wzbogacanie tradycyjnych usług/pakietów usług o dodatkowe elementy zapewniające dodatkowe doznania i satysfakcje, wykorzystanie nowoczesnych technologii wzbogacania realnej przestrzeni turystycznej o wirtualne byty (rozszerzona rzeczywistość), a także wygodnego zapisywania doświadczeń turystycznych oraz dzielenia się wrażeniami z masową publicznością. pl_PL
dc.description.abstract The turn of the 20th and 21st c. was marked by the development of experience economy, in which the basic commodities are not specific products, but the customers' emotions, impressions and experiences. Tourism has always been a particular "holiday experience industry". In recent years, however, the importance of the conscious creation of emotional tourist products has become even greater, we may observe continuous efforts to multiply and intensify tourism experience. The key activities to achieve this goal include transforming tourism infrastructure into unique tourism attractions, enlarging traditional services/service packages by elements providing additional emotions and satisfaction, using modern technologies in order to add virtual entities to real tourism space (augmented reality), as well as to conveniently record tourism experience and share it with the public. en
dc.language.iso en
dc.language.iso pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl_PL
dc.relation.ispartofseries Turyzm;1
dc.subject gospodarka doznań pl_PL
dc.subject współczesna turystyka pl_PL
dc.subject produkt turystyczny pl_PL
dc.subject produkt nacechowany emocjami pl_PL
dc.subject wakacyjne doświadczenia pl_PL
dc.subject rozszerzona rzeczywistość pl_PL
dc.subject experience economy pl_PL
dc.subject modern tourism en
dc.subject tourist product en
dc.subject emotional product en
dc.subject holiday experience en
dc.subject augmented reality en
dc.title Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń pl
dc.title.alternative Tourist product in experience economy en
dc.type Article en
dc.page.number 29-38
dc.contributor.authorAffiliation Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu pl
dc.references BOGACZ T., 2012, Propozycje kulturowych doświadczeń w ofertach biur podróży i ich związek z nowym modelem konsumpcji, [w:] M. K. Leniartek, K. Widawski (red.), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
dc.references BUCZKOWSKA K., 2009, Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 81–94.
dc.references DUDEK M., 2005, Las Vegas – w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, „Turystyka i Hotelarstwo”, 7, s. 9–52.
dc.references DUDEK M., 2006, Miasta-kasyna w USA, „Turystyka i Hotelarstwo”, 9, s. 105–132.
dc.references DUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 269–282
dc.references FUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, „Turystyka i Hotelarstwo”, 14, s. 135-144
dc.references IDZIAK P., 2009, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 219-237.
dc.references IDZIAK W., 2012, Turysta jako współtwórca oferty turystyki kulturowej, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólna korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 259–268.
dc.references KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.
dc.references KONOPSKA B., 2012, Nowa koncepcja organizacji podróży na przykładzie map samochodowych, [w:] M.K. Leniartek, K. Widawski (red.), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław
dc.references KOSTECKA J., 2007, Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 12, s. 9–36.
dc.references KRUCZEK Z.,2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 71–80.
dc.references KRUCZEK Z., KUREK A., NOWACKI M., 2010, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków
dc.references LENIARTEK M. K., 2012, Muzeum jako „produkt planowanie postarzany”, [w:] M.K. Leniartek, K. Widawski (red.), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław
dc.references LISZEWSKI S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 113–125.
dc.references MACCANNELL D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa.
dc.references MAKOWSKI G., 2003, Świątynia konsumpcji – geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.
dc.references MARCISZEWSKA B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.
dc.references MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.
dc.references MIDDLETON V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
dc.references MIEDZIŃSKA I., SZABLIKOWSKA-MANYŚ M., 2004, Współczesne tendencje wykorzystania czasu wolnego. Rozważania i peregrynacje, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka w humanistycznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 99–105.
dc.references MIKOS von ROHRSCHEIDT A., 2011, Sylabus miejsc, czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczesnemu turyście kulturowemu, [w:] Z. Kruczek (red.), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków.
dc.references MILEWSKA M., 2008, Hotele sławne, dziwne, naj… na świecie, „Turystyka i Hotelarstwo”, 13, s. 143–177.
dc.references MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.
dc.references NIKIEL S., ZAWADZKI T., 2008, Realizm a wirtualna rzeczywistość – wirtualna rekonstrukcja zabytków architektonicznych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
dc.references NOWACKI M., 2005, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, [w:] Z. Kruczek, Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa 14–15 października 2005 r., Proksenia, Kraków
dc.references NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 267–284.
dc.references NOWACKI M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 11–28.
dc.references PARDEL P., 2008, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, „Studia Informatica, 30, 1(82), s. 35–64.
dc.references PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 285–296.
dc.references RITZER G., 2001, Cudowny świat konsumpcji, Muza SA, Warszawa.
dc.references ROUBA R., 2002, The Ultimate Holiday Experience – zmiany i tendencje w światowym cruisingu, „Turystyka i Hotelarstwo”, 2, s. 41–55
dc.references RYMARCZYK P., FEMIAK J., 2007, Obligatoryjny hedonizm jako źródło deformacji doświadczenia turystycznego, [w:] Z. Krawczyk, J. W. Sienkiewicz i E. Lewandowska-Tarasiuk (red.), Bariery kulturowe w turystyce, Almamer, Warszawa, s. 163–174.
dc.references RYMARCZYK P., 2006, Turystyka jako zwierciadło współczesnej kultury konsumpcyjnej, [w:] J. Kosiewicz, K. Obodyński (red.), Turystyka i rekreacja – wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 28–32.
dc.references SYKTA I., 2012, Ekonomiczny kontekst turystyki kulturowej – szlakiem kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej w krajobrazie miast historycznych, [w:] M.K. Leniartek, K. Widawski (red.), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.
dc.references URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
dc.references WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
dc.references WILCZYŃSKI Ł., 2011, Questing – nowy trend w turystyce, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 53–59.
dc.references WIZA W., 2008, Muzea cyfrowe w przestrzeniach otwartych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław
dc.references http://nocrestauracji.pl (30.06.2013).
dc.references http://opencaching.pl (30.06.2013).
dc.references http://www.danslenoir.com (30.06.2013).
dc.references http://www.geocaching.com (30.06.2013).
dc.relation.volume 23

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
PT W GOSPODARCE DOŚWIADCZEŃ.pdf 227.7KB PDF Oglądaj/Otwórz
TP IN EXPERIENCE ECONOMY.pdf 323.4KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź