Show simple item record

dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2014-04-03T22:14:16Z
dc.date.available2014-04-03T22:14:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4089
dc.description.abstractThe correlation between the actual level and intensity of crime and the fear of crime is very complex and full of the paradoxes, which has often been analyzed in the literature (Krajewski 2007; Mordwa 2010, 2011). As far as the analysis of the customer’s feedback in two shopping centres in Łódź is concerned, it turned out that in this case we have the situation rather explicit. Low actual level of risk (established on the basis of the victimization research) is accompanied by a high sense of security among customers. This sense of security is reflected in both the low assessment of the risk of victimization, and the risk of different types of threats and offences. In the analysis of customer feedback in Galeria Łódzka and in Manufaktura only in a few issues there were significant differences. Generally, the structure of the response was very similar for both groups of surveyed customers. This may prove that there is a similar state of security and its perception in the both research areas. This state is independent of the specificity of the tested shopping centre. With a significant degree of probability, it can be presumed that this results from is the real level of crime and insecurity but not from the techniques and procedures used. Prevention and reduction of crime in the areas of shopping centres is very important issue for their owners. Crime is probably reduced to the attainable Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych… 187 minimum, not to deter potential customers. It turned out that the high level of security in such conditions is varied not so much. The research has revealed a number of associations and correlations between socio-demographic characteristics of respondents and their expressed opinions and attitudes to crime and security on the one hand, but also between the different variables of sense of security on the other. This is described in details the article, but what is important in summary, is the fact that influences and correlations between features and variables are not fixed and unambiguous in all analyzed in this research subjects. The influence of sex and age on various aspects of security is most confirmed, although this isn’t always significant. Among other characteristics of the respondents having an impact on the variability of their responses the level of education and political affiliation should be included.en
dc.description.abstractDla każdego człowieka niezwykle istotne jest zapewnienie sobie i bliskim bezpieczeństwa. Jest to jeden z podstawowych stanów, którego osiągnięcie stanowi podstawę naszej jakości życia. Osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa idzie w parze ze zmniejszeniem niepokojów i stresów, pojawieniem się uczucia komfortu, harmonii. Poczucie to ogranicza lęki i dyskomfort związany ze strachem. Oczywiście bezpieczeństwo można rozpatrywać na różnych płaszczyznach (np. jako stan zabezpieczenia przed utratą życia, zdrowia, pracy, autorytetu, uczuć, majątku) i w różnej skali (globalnej, narodowej, społecznej, osobistej). W tym opracowaniu podjęta zostanie próba opisania poczucia bezpieczeństwa, czyli braku zagrożenia przestępczością u klientów wybranych centrów handlowych w Łodzi. Artykuł będzie dotyczył oceny zagrożenia przestępczością na obszarze dwóch centrów handlowych: Galerii Łódzkiej i Manufaktury. Poziom bezpieczeństwa percypowanego przez klientów zostanie opisany na podstawie opinii uzyskanych od klientów tych centrów handlowych w trakcie badań kwestionariuszowych.PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;12
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpoczucie bezpieczeństwapl_PL
dc.subjectcentra handlowepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titlePoczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeThe sense of security in the shopping centres. The analysis of customers feedback in Galeria Łódzka and Manufaktura in Łódźen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number163-187pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁpl_PL
dc.referencesBaarsch J., Celebi M.E., 2012, Investigation of Internal Validity Measures for K-Means Clustering, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, vol. I, IMECS, March 14‒16, 2012, Hong Kong.
dc.referencesBogacka E., 2009a, Przestępczość w Poznaniu, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno- -Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 6, Poznań.
dc.referencesBogacka E., 2009b, Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 8, Poznań.
dc.referencesBolshakova N., Azuaje F., 2003, Cluster validation techniques for genome expression data, Signal Processing, 83(4).
dc.referencesBrown S.E., Esbensen F.-A., Geis G., 2010, Criminology: Explaining Crime and Its Context, Anderson Publishing, wyd. VII, New Providence.
dc.referencesBułat K., Czerniak P., Gorzelak A., Grabowski K., Iwański M., Jakubek P., Jodłowski J., Małek M., Młodawska-Mąsior S., Papierz A., Stożek M., 2010, Kryminologia, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
dc.referencesDinakaran K., Suresh R.M., 2011, Validation Techniques to Find Optimal Clusters in Gene Expression Data, “European Journal of Scientific Research”, vol. 54, no 3.
dc.referencesFeliksiak M., 2009, Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy policji, Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
dc.referencesGiddens A., 2006, Socjologia, PWN, Warszawa.
dc.referencesGronowski P., 2003, Geographical differentiation of the crime rate and the level of unemployment in the małopolskie voivodship [w:] Górka Z. (red.), Changes of geographical environment and those of the social-economic phenomena, “Prace Geograficzne”, z. 112, Kraków.
dc.referencesGuzik R., 2000, Przestępczość w przestrzeni Krakowa w wyobrażeniach jego mieszkań- ców [w:] „XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, ŁTN, Łódź.
dc.referencesHołyst B., 2009, Kryminologia, LexisNexis, wyd. X, Warszawa.
dc.referencesJałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, Katowice.
dc.referencesJames G.M., Sugar C.A., 2003, Finding the Number of Clusters in a Dataset: An Information-Theoretic Approach, “Journal of the American Statistical Association”, vol. 98.
dc.referencesKojder A., 2002, Przestępczość i korupcja [w:] Kojder A. (red.), Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
dc.referencesKovács F., Legány C., Babos A., 2005, Cluster validity measurement techniques, Proceedings of the 6th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, November, Budapest.
dc.referencesLasek M., Pęczkowski M., 2006, Wyznaczanie liczby skupień w problemach niehierarchicznego grupowania obiektów, „Optimum – Studia Ekonomiczne”, nr 4 (32).
dc.referencesMaik W., 1995, Socio-spatial analysis of crime and delinquency. A case study of Toruń [w:] Gałczyńska B., Węcławowicz G. (red.), Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy, Conference Papers, no 24, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
dc.referencesMarcińczak S., Siejkowska A., 2003, Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź.
dc.referencesMarcińczak S., Siejkowska A., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi w latach 1988–2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, UO, Opole.
dc.referencesMordwa S., 2003, Przestępczość w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi), [w:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź.
dc.referencesMordwa S., 2006, Bezpieczeństwo publiczne [w:] Dzieciuchowicz J. (red.) Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ.
dc.referencesMordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi, [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
dc.referencesMordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego ‒ wybrane problemy, „Space‒Society‒Economy”, no 10, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź.
dc.referencesMordwa S., 2011, Kradzieże w przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 11.
dc.referencesMydel R., Kozimor K., 1989, Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie, „Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica”, vol. XXII.
dc.referencesPelleg D., Moore A., 2000, X-means: Extending K-Means with Efficient Estimation of the Number of Clusters, In Proceedings of the 17th International Conference on Machine Learning (ICML), San Francisco.
dc.referencesPiotrowski W., 1966, Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi – studium ekologiczne, Warszawa–Wrocław–Kraków.
dc.referencesPióro Z., 1962, Ekologia społeczna w urbanistyce na przykładzie badań lubelskich i toruńskich, Warszawa.
dc.referencesRaport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 roku, 2011, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
dc.referencesReid S.T., 2000, Crime and Criminology, McGraw-Hill, Wyd. IX, New York.
dc.referencesSalvador S., Chan P., 2004, Determining the Number of Clusters/Segments in Hierarchical Clustering/Segmentation Algorithms, IEEE Int. Con. Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), November, Boca Raton, Florida.
dc.referencesSiegel L.J., 2012, Criminology, Wadsworth, Wyd. XI, Belmont.
dc.referencesSzreder L., 2007, Stan zagrożenia pospolitą przestępczością kryminalną w Polsce [w:] Rajchel K. (red.), Bezpieczeństwo osobiste obywatela w RP, Wyd. WSZiP, Warszawa.
dc.referencesTibshirani R., Walther G., Hastie T., 2001, Estimating the number of clusters in a data set via the gap statistic, “Journal of the Royal Statistical Society”, series B, 63, part 2.
dc.referencesWalmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne, PWN, Warszawa.
dc.referencesWęcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, PWN, Warszawa.
dc.referencesWódz J., 1989, Problemy patologii społecznej w mieście, Warszawa.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska