Show simple item record

dc.contributor.authorRosińska, Magdalena
dc.date.accessioned2014-02-03T12:46:59Z
dc.date.available2014-02-03T12:46:59Z
dc.date.issued2008-12-30
dc.identifier.citationM. Rosińska; Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne- koncepcja „instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw”, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica nr 221, Łódź 2008, s.257-275.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3394
dc.descriptionThe Concept of “Organizational Institutionalization of Companies” – Institutionalization Theories Usage in Modern Companies Competitiveness Analysis In the paper the author tries to explain, on the theoretical ground, the very basic determinants of companies’ competitiveness improvement under the circumstances of global liberalized economy and dynamic changes which take place in the business environment under the influence of globalization. The article consists of two parts. In the first part the concept of “organizational institutionalization” is discussed. The basic presumption is the reproduction of the business environment in the formal and organizational structures and business subjects behaviors. To describe the core of the concept the basic presumptions of new institutional economy was quoted and benchmarking and isomorphism, as a methods of business subject adaptation to environment, was presented. In the second part of the article O. E. Williamson’s concept of economic analysis was used. Basing on four levels of institution author tried to prove the appearance of significant elements of modern companies’ competitiveness position improvement. The combining of those two concepts seems to be the right theoretical base for further researches on companies’ competitiveness in the time of globalization and liberalization of world economy.pl_PL
dc.description.abstractW opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia, na gruncie teoretycznym, konsekwencji zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, w wyniku postępującej globalizacji i liberalizacji gospodarki światowej, dla ich rozwoju. W badaniach nad systemami organizacji i zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami posłużono się koncepcją „instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw”. Podstawowe założenie koncepcji stanowi odwzorowywanie uwarunkowań otoczenia w strukturach organizacyjno-formalnych podmiotów gospodarczych, będące wyrazem dążenia do optymalizacji działań w danym miejscu i czasie. W celu opisania istoty koncepcji, przywołano podstawowe założenia teorii nowej ekonomii instytucjonalnej, uznając tym samym znaczenie otoczenia instytucjonalnego za kluczowe dla wszelkich analiz ekonomiczno-społecznych, współczesnego świata. Omówiono także zjawiska benchmarkingu i izomorfizmu, z uwagi na szerokie wykorzystywanie ich jako metod efektywniejszego dostosowywania się do wymogów otoczenia. W ostatniej części artykułu odwołano się do koncepcji O. E. Williamsona, wyróżniającej cztery poziomy instytucji, jako istotne dla analizy pozycji przedsiębiorstw na rynku. Zwrócono uwagę, iż efektywność działań podmiotów zależna jest od stopnia zrozumienia otoczenia i wzrasta w miarę nabywania przez przedsiębiorstwa umiejętności oddziaływania na kolejne poziomy otoczenia instytucjonalnego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica;221/2008
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinstytucjonalizmpl_PL
dc.subjectmodele organizacyjne
dc.subjectbenchmarking
dc.subjectizomorfizm
dc.subjectglobalizacja
dc.titleAnaliza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne- koncepcja „instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw”pl_PL
dc.title.alternativeThe Concept of “Organizational Institutionalization of Companies” – Institutionalization Theories Usage in Modern Companies Competitiveness Analysispl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number257–275
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska