Show simple item record

dc.contributor.authorKomorska, Marta
dc.contributor.editorGrotowska-Leder, Jolanta
dc.contributor.editorRokicka, Ewa
dc.date.accessioned2020-08-19T10:08:54Z
dc.date.available2020-08-19T10:08:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKomorska M., Zmarginalizowana młodość. Przyczyny zjawiska i możliwości przeciwdziałania w województwie lubelskim, [w:] Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Grotowska-Leder J., Rokicka E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 97-109, doi: 10.18778/7969-481-5.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-481-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32204
dc.descriptionWykluczenie społeczne, to zjawisko – które przybrało we współczesnej Polsce niepokojącą skalę, a zasadniczą kwestią staje się uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak zahamować ten proces i ochronić przed nim grupy zagrożone. Z wykluczeniem społecznym mamy do czynienia wówczas, gdy jednostki, grupy pozostają poza głównym nurtem społecznej wymiany dóbr, usług oraz informacji. Jednostki wykluczone mają zamknięty dostęp do udziału w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym, przez co nie mogą korzystać z wszystkich dostępnych praw i możliwości rozwoju, co pogłębia ich bierność i izolację. Pierwszym krokiem w skutecznej walce z wykluczeniem społecznym jest dobre rozpoznanie skali zagrożeń z nim związanych w społeczności lokalnej. Podjęta analiza dotyczy wskazania poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego. Omówione zostaną zarówno przyczyny powstania tych zagrożeń, jak też ich charakter i wielkość. Rozważone zostaną także możliwości rozwiązań i zmian w lokalnej polityce społecznej, aby przeciwdziałać skutkom wykluczenia społecznego, a w długim okresie zapewnić podstawy stabilnej i spójnej struktury społecznej na obszarze województwa lubelskiego.pl_PL
dc.description.abstractSocial exclusion is a phenomenon that reached fearful scale in contemporary Poland. The crucial issue is the answer to the question how to stop this process and protect the vulnerable groups. The undertaken analysis is aimed at presenting the level of effects of social exclusion among children and youth in the Lublin region. The reasons of those threats and also their character and scale are going to be presented. The possibilities of solutions and changes in the local social policy to counteract the effects of social exclusion, and in the long run to ensure the basis for the stable and coherent social structure in the Lublin region will be shown. Another problem will be emphasized that results from rising marginalization of young people the lack of local identity and no perspectives to setting their professional career in home localities. There is a real threat that young people will leave their localities in the direction of big cities in Poland or emigrate to Western European countries. Pilot survey showed that over half of the youth under study pays attention to the lack of chances for development in their home localities and lack of faith in the change of this situation, what on one hand, proves the “unattractiveness” of the places where the young respondents live, and on the other hand , we can clearly notice their “civil passiveness”. The question refers to the actions that need to be undertaken in order to cause that young inhabitants may feel belonging and responsibility for their “ small native lands”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGrotowska-Leder J., Rokicka E. (red.), Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectwykluczeniepl_PL
dc.subjectspołeczność lokalnapl_PL
dc.subjectaktywna polityka społecznapl_PL
dc.subjectrozwój lokalnypl_PL
dc.titleZmarginalizowana młodość. Przyczyny zjawiska i możliwości przeciwdziałania w województwie lubelskimpl_PL
dc.title.alternativeMarginalized youth. The causes of this phenomenon and the possibility of counteracting the Lublin regionpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number97-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-482-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarta Komorska jest socjologiem, adiunktem w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie, członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 30 publikacji naukowych z zakresu socjologii medycy, polityki społecznej, pracy socjalnej. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji ochrony zdrowia, integracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych.pl_PL
dc.referencesBłędowski P., Broda-Wysocki P., Kubicki P., Grotowska-Leder J., Warzywoda-Kruszyńska W. (2007), Państwo , samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrieske K.W. (red.) (2004), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolinowska S., Kocot E. (2013), Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolinowska S., Kocot E., Morecka Z., Sowa A. (2010), Ekspertyza. Spójność społeczna: aktywność – solidarność – wsparcie na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrewiński M., Karwacki A. (red.) (2009), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawapl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder J., Faliszek K. (red.) (2005), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruńpl_PL
dc.referencesHryniewiecka A., Lipke H. (2009), Strategie rozwiązywania problemów społecznych – synteza z badań, [w:] M. Grewiński, A. Karwacki (red.) (2009), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwacki A. (2010), Papierowe skrzydła, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruńpl_PL
dc.referencesKowalak T. (1998), Marginalność i marginalizacja społeczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRymsza M. (2003), W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R. (2013), Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (2010), Ubóstwo dzieci w Polsce, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (red.) (2000), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (red.) (2007), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży, IPiSS, Warszawapl_PL
dc.referencesTarkowska E. (red.) (2013), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (2012), Ubóstwo i wykluczenie społeczne: sytuacja i kultura, [w:] K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2012), Bieda dzieci. Zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-481-5.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe