Show simple item record

dc.contributor.authorWaliszewski, Krzysztof
dc.date.accessioned2020-07-10T11:00:42Z
dc.date.available2020-07-10T11:00:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32137
dc.description.abstractZaostrzenie regulacji w zakresie detalicznej działalności kredytowej banków (rekomendacja T KNF) doprowadziła do dynamicznego wzrostu sektora pożyczek pozabankowych w Polsce. Obok segmentu tradycyjnego (off-line) pożyczek udzielanych w domu i w punktach stacjonarnych – własnych i partnerskich, np. poprzez pośredników finansowych w związku z rozwojem nowoczesnych technologii w finansach konsumenckich (fin-tech), powstał i dynamicznie rozwinął się segment pożyczek udzielanych zdalnie (on-line, digital lending, Lendtech). W okresie dynamicznego wzrostu pozabankowego sektora pożyczkowego w życie weszło szereg regulacji o charakterze ostrożnościowym i w zakresie ochrony konsumenta–pożyczkobiorcy, a największe instytucje pożyczkowe od lutego 2016 r. zostały objęte tzw. podatkiem bankowym. Jednak statystyki rynku pożyczkowego za 2019 r. wskazują, że z miesiąca na miesiąc dynamika sprzedaży pożyczek pozabankowych spadała, aby w końcu roku osiągnąć ujemne wartości (ok. –3%), oznaczające w praktyce stan recesji tego rynku. Celem artykułu jest identyfikacja determinant zaobserwowanej w 2019 r. recesji rynku pożyczek pozabankowych. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, na którą składają się akty prawne, artykuły naukowe, raporty i dane statystyczne.pl_PL
dc.description.abstractThe tightening of banking regulations in the field of retail lending (recommendations of the Polish Financial Supervision Authority) led to a dynamic growth in the non-bank loans sector in Poland. In addition to the traditional (off-line) segment of loans granted at home and in stationary outlets – own and partner ones, e.g. through financial intermediaries in connection with the development of modern technologies in consumer finance (fin-tech), the remotely granted loans segment has been dynamically developed (on-line, digital lending, Lend-tech). During the dynamic growth of the loan sector, a number of prudential and loan consumer protection regulations entered into force, and the largest loan institutions were covered by the so-called bank tax. However, loan market statistics for 2019 show that from month to month the sales dynamics of non-bank loans fell to reach negative values at the end of the year, which in practice means a state of recession on this market. The purpose of the article is to identify the determinants of the recession of the non-bank loans market observed in 2019. The article uses literature on the subject, which consists of legal acts, scientific articles, reports and statistical data.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;1 (25)
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectpożyczki pozabankowepl_PL
dc.subjectkredyt konsumenckipl_PL
dc.subjectrynek consumer financepl_PL
dc.subjectprzepisy antylichwiarskiepl_PL
dc.subjectnon-bank loanspl_PL
dc.subjectconsumer loanspl_PL
dc.subjectconsumer finance marketpl_PL
dc.subjectanti-usury regulationspl_PL
dc.titleDeterminanty recesji na rynku pożyczek pozabankowych w Polscepl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of recession on the non-bank loans market in Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number105-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.referencesAncyparowicz G., Rutkowska I., 2014, Consumer finance w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 67.pl_PL
dc.referencesBarczuk K., 2011, Analiza rozwoju rynku consumer finance w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 171.pl_PL
dc.referencesBernat M., 2018, Analiza regulacji prawnych dotyczących sektora parabankowego – firm pożyczkowych, [w:] I. Jakubowska-Branicka (red.), Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzechowska I.D., 2015, Niebankowe firmy pożyczkowe jako element shadow banking, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 16, z. 8, cz. 3.pl_PL
dc.referencesDomańska-Szaruga B., 2015, Rynek firm pożyczkowych w Polsce i propozycje jego uregulowania, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce – rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawapl_PL
dc.referencesDomańska-Szaruga B., 2016, Bezpieczeństwo nieprofesjonalnych uczestników rynku pożyczek konsumenckich, [w:] K. Raczkowski, B. Wojciechowska-Filipek (red.), Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dyrektywa MCD), Dz.U. UE L 60 z 28.2.2014, s. 34–85.pl_PL
dc.referencesGostomski E., Lepczyński B., 2009, Wpływ czynników społeczno-demograficznych na perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce, „Transformacja i Rozwój”, nr 115.pl_PL
dc.referencesJaworska M., Michniak-Szladerba J., 2019, Kodeks etyczny jako narzędzie kształtowania zachowań etycznych w pozabankowych podmiotach pożyczkowych, „Zeszyt Naukowy Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie”, nr 52.pl_PL
dc.referencesKurzępa-Dedo K., Gemzik-Salwach A., 2018a, Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1), „Humanities and Social Sciences”, t. 23(XXIII), nr 25(2).pl_PL
dc.referencesKurzępa-Dedo K., Gemzik-Salwach A., 2018b, Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 2), „Humanities and Social Sciences”, t. 23(XXIII), nr 25(3).pl_PL
dc.referencesNieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta. Raport Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, Warszawa, wrzesień 2019 r., https://rf.gov.pl/pdf/DKN_Raport_nieprawidlowosci_wrzesien2019.pdfpl_PL
dc.referencesOpolski K., Gemzik-Salwach A., Dwórznik M., Podleśna M., Wais K., Zapadka P., 2015, Sektor shadow banking w Polsce, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaleczna M., 2018, Problem nieetycznych zachowań na rynku niebankowych kredytów konsumenckich, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 109.pl_PL
dc.referencesPindel E., Martysz C., 2019, The background of regulating non-bank loan institutions in Poland, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, vol. 53, no. 2.pl_PL
dc.referencesProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie z dnia 18 lutego 2019 r.pl_PL
dc.referencesRekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, 2010, Warszawa, luty.pl_PL
dc.referencesRudke M., GetBack psuje rynek firmowych obligacji, 2018, „Parkiet”, 11.05.pl_PL
dc.referencesRutkowska-Tomaszewska E., Paleczna M., 2018, Idea odpowiedzialnego kredytowania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 6(7).pl_PL
dc.referencesRutkowska-Tomaszewska E., 2017, Wynagrodzenie kredytodawcy związane z procesem kredytowania a regulacja prawna obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego w przypadku jego przedterminowej spłaty jako przejaw ochrony interesów ekonomicznych konsumenta, [w:] Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRynek firm pożyczkowych. Raport analityczny, 2016, Dom Maklerski NWAI, 22.01, https://www.nwai.pl/uploaded_files/15059825961000_rynek-firm-pozyczkowych-raportnwai.pdf [dostęp: 31.12.2019].pl_PL
dc.referencesSektor pożyczek pozabankowych – dwie strony rynku, 2019, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Warszawa, luty.pl_PL
dc.referencesSolarz M., 2007, Pośrednicy kredytowi i brokerzy usług finansowych na rynku consumer finance w Polsce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1186.pl_PL
dc.referencesStanowisko Prezesa UOKiK ws. interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w kontekście wyroku TSUE z dnia 11 września 2019 r. ws. C-383/18 (Lexitor) z dnia 2 marca 2020 rpl_PL
dc.referencesStanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 16 maja 2016 r.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2019, poz. 1083.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017, poz. 819 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1357.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. 2019, poz. 2357 ze zm.pl_PL
dc.referencesWachnicka A., 2019, Redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 8.pl_PL
dc.referencesWaliszewski K., 2010, Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaliszewski K., 2016, Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaliszewski K., 2017, Charakterystyka klientów instytucji pożyczkowych oraz poziom ich zadłużenia, [w:] A. Gemzik-Salwach (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału pierwsza izba z dnia 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18. [pl_PL
dc.references[www1] www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych [dostęp 15.03.2020].pl_PL
dc.date.defence2020
dc.relation.volume1 (25) 2020pl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe